„Ren TV Baltic“ neliko draudžiamų programų
Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos ka­na­lo „Ren TV Bal­tic“ re­trans­lia­vi­mas Lie­tu­vo­je ne­nu­trauk­tas, nes ne­be­ro­do­mos drau­džia­mos prog­ra­mos, tei­gia Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK).

„Dar ne­spė­jus įsi­ga­lio­ti ko­mi­si­jos spren­di­mui, šios prog­ra­mos ren­gė­jas - „BMA Ltd.“- pats pert­var­kė jos tink­le­lį taip, kad ja­me ne­be­li­ko ko­mi­si­jos spren­di­mu drau­džia­mų prog­ra­mų. Jos bu­vo pa­keis­tos Eu­ro­pos Ta­ry­bos kon­ven­ci­ją dėl te­le­vi­zi­jos be sie­nų ra­ti­fi­ka­vu­sios vals­ty­bės – Ukrai­nos te­le­vi­zi­jos prog­ra­mo­mis. To­dėl vi­sa prog­ra­ma ga­li bū­ti ir to­liau re­trans­liuo­ja­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je“, - ra­šo­ma tre­čia­die­nį iš­pla­tin­ta­me ko­mi­si­jos pra­ne­ši­me.

Pa­gal LRTK spren­di­mą, ku­rį pa­tvir­ti­no ir Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas, vi­si Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je te­le­vi­zi­jos prog­ra­mą „Ren TV Bal­tic“ re­trans­liuo­jan­tys re­trans­liuo­to­jai, trims mė­ne­siams - nuo sau­sio 18-osios iki ba­lan­džio 17-osios - ne­ga­li prog­ra­mos da­lių, ku­rios yra pa­ga­min­tos ne Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se na­rė­se, Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės vals­ty­bė­se ir ki­to­se Eu­ro­pos Ta­ry­bos kon­ven­ci­ją dėl Te­le­vi­zi­jos be sie­nų ra­ti­fi­ka­vu­sio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se.

LRTK spren­di­mą dėl ne ES par­eng­tų „Ren TV Bal­tic“ lai­dų trans­lia­ci­jų ap­ri­bo­ji­mo pri­ėmė sau­sio pra­džio­je, nes per­nai lap­kri­čio 19 die­ną ro­dy­to­je lai­do­je „Pak­ly­di­mo te­ri­to­ri­ja“ kurs­ty­tas ka­ras ir ne­apy­kan­ta.

Dar ne­spė­jus įsi­ga­lio­ti ko­mi­si­jos spren­di­mui, šios prog­ra­mos ren­gė­jas - „BMA Ltd.“, pats pert­var­kė jos tink­le­lį taip, kad ja­me ne­be­li­ko ko­mi­si­jos spren­di­mu drau­džia­mų prog­ra­mų. Jos bu­vo pa­keis­tos Eu­ro­pos Ta­ry­bos kon­ven­ci­ją dėl te­le­vi­zi­jos be sie­nų ra­ti­fi­ka­vu­sios vals­ty­bės – Ukrai­nos te­le­vi­zi­jos prog­ra­mo­mis. To­dėl vi­sa prog­ra­ma ga­li bū­ti ir to­liau re­trans­liuo­ja­ma Lie­tu­vo­je.

Per­nai trims mė­ne­siams dėl to­kių pat prie­žas­čių jau bu­vo su­stab­dy­tos ka­na­lų „NTV Mir“ ir „RTR pla­ne­ta“ trans­lia­ci­jos Lie­tu­vo­je, už­per­nai - Pir­mo­jo Bal­ti­jos ka­na­lo (BPK) re­trans­lia­vi­mas.

Be to, gruo­dį Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja nu­spren­dė ini­ci­juo­ti ru­siš­kų te­le­vi­zi­jos ka­na­lų „RTR Pla­ne­ta“ ir „ NTV Mir Lit­hua­nia“ re­trans­lia­ci­jos su­stab­dy­mą me­tams, nu­sta­čius, kad jie pa­kar­to­ti­nai ga­lė­jo kurs­ty­ti ne­san­tai­ką.