#Prognozės2018. Lietuvos ir Lenkijos lengvo dialogo nebus
„Lie­tu­vos – Len­ki­jos dia­lo­gas ne­bu­vo ir ne­bus leng­vas. Iš vie­nos pu­sės abi ša­lys ban­dys rea­li­zuo­ti nau­jas ini­cia­ty­vas ka­ri­nio ir ener­ge­ti­nio sau­gu­mo sri­ty­je, iš ki­tos pu­sės kils nau­ji iš­šū­kiai Lie­tu­vos len­kų ir is­to­ri­nės at­min­ties prob­le­ma­ti­ko­se – Len­ki­jos val­dan­tiems kon­ser­va­to­riams tai taip pat pri­ori­te­ti­niai klau­si­mai“, – LŽ tei­gia po­li­to­lo­gas An­džej Pukš­to. 

Šis tekstas – ciklo „#Prognozės2018“ dalis. Šį kartą apie iššūkius, su kuriais šiemet susidūrė Lenkija ir kurie jos dar tik laukia į LŽ klausimus atsakė politologas, Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Andžej Pukšto.

– Kokie 2017 metais esminiai lūžiai, įvykiai, pakilimai ar nuosmukiai ištiko Lenkiją?

– 2017-ieji – tai didelių laimėjimų Lenkijos užsienio politikoje metai. Turiu omenyje Donaldo Trumpo vizitą į Varšuvą ir surengtą tuo metu Trijų jūrų forumą. Prie laimėjimų būtina priskirti gerus Lenkijos ekonomikos rodiklius ir gilėjančią Lenkijos energetinę nepriklausomybę. „Juodoji dėmė“ tai – Teismų reforma. Valdančiosios partijos noras apriboti teismų savarankiškumą turi neigiamą poveikį tiek šalies viduje, tiek užsienyje – savo susirūpinimą ne kartą pareiškė Europos Sąjunga ir Europos Taryba.

– Su kokiais iššūkiais Lenkijai gali tekti susidurti kitamet?

– Iššūkiai yra panašūs kaip kitose šalyse – išlaikyti ekonomikos augimą, mažinti bedarbystę, stiprinti šalies viešuosius finansus.

– Ko Lietuvai būtų galima tikėtis iš Lenkijos (ir vice versa) 2018 metais?

– Lietuvos-Lenkijos dialogas nebuvo ir nebus lengvas. Iš vienos pusės abi šalys bandys realizuoti naujas iniciatyvas karinio ir energetinio saugumo srityje, iš kitos pusės kils nauji iššūkiai Lietuvos lenkų ir istorinės atminties problematikose – Lenkijos valdantiems konservatoriams tai taip pat prioritetiniai klausimai.

Su LŽ savo įžvalgomis jau pasidalino Elžbieta Banytė, Andrius Mamontovas, Ramūnas Vilpišauskas, Liudas Mažylis, Žilvinas Šilėnas, Unė Kaunaitė, Kastytis Zubovas, Laurynas Jonavičius, Dainius Pūras.