#Prognozės2018. Kokie iššūkiai laukia prezidentės kitąmet?
„Po­li­ti­nio sta­bi­lu­mo klau­si­mai bus be­ne pa­tys svar­biau­si, nes par­la­men­te nė­ra ab­so­liu­čios dau­gu­mos, re­mian­čios Vy­riau­sy­bę. Iš­orė­je liks svar­biau­si Ru­si­jos po­vei­kio, Eu­ro­pos Są­jun­gos vie­ny­bės klau­si­mai ir Lie­tu­vos kaip ma­žos vals­ty­bės vie­tos Eu­ro­pos po­li­ti­ko­se pa­ieš­kos“, – LŽ tei­gė po­li­to­lo­gas Min­dau­gas Jur­ky­nas.

Šis tekstas yra ciklo #Prognozės2018 dalis. Jame politologas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Mindaugas Jurkynas dalinasi įžvalgomis apie tai, su kokiais iššūkiais Prezidentė susidūrė šiemet ir tai, kas jos laukia kitąmet.

Politinio stabilumo klausimai bus bene patys svarbiausi, nes parlamente nėra absoliučios daugumos, remiančios vyriausybę.

– Kokie 2017 metais esminiai lūžiai, įvykiai, pakilimai, nuosmukiai ar apskritai gairės buvo esmingi Lietuvos prezidentei Daliai Grybauskaitei?

– Prezidentei kasmet svarbiausia yra metinis pranešimas, kuriame ji apibrėžė atsargius lūkesčius naujos valdžios atžvilgiu. Pagal politinę sandarą Lietuva yra labiau parlamentinė valstybė ir prezidentas atlieka labiau politinio gyvenimo stebėsenos ir komentavimo funkciją. Tačiau pasirašydama įstatymų projektus prezidentė prisiėmė atsakomybę už jų politiką. Prezidentė negali kritikuoti valdžios tose srityse, kurios įstatymus ji pasirašė, t.y. jiems pritarė. Prezidentė ryškiausiai matoma ES kontekste, kuri ji atstovauja Lietuvą ES valstybių vadovų susitikimuose.

– Su kokiais iššūkiais prezidentė gali tekti susidurti kitamet?

– Koalicijos stabilumo klausimais, nes dabar turime de jure mažumos ir de facto daugumos parlamente remiamą Vyriausybę. Silpnesnė vyriausybė reformoms turės daugiau iššūkių, o prezidentė daugiau galimybių paveikti vyriausybės veiklą. Tarptautiniai iššūkiai gali būti susiję su Rusijos poveikiu, Europos Sąjungos vienybės klausimais ir „Brexit“ bei migracijos problemomis.

– Ko apskritai būtų galima tikėtis 2018 metais?

– Politinio stabilumo klausimai bus bene patys svarbiausi, nes parlamente nėra absoliučios daugumos, remiančios vyriausybę. Išorėje liks svarbiausi Rusijos poveikio, Europos Sąjungos vienybės klausimai ir Lietuvos kaip mažos valstybės vietos Europos politikose paieškos.

LŽ jau pasidalino Elžbietos Banytės, Andriaus Mamontovo, Ramūno Vilpišausko, Liudo Mažylio, Žilvino Šilėno, Unės Kaunaitės, Kastyčio Zubovo, Lauryno Jonavičiaus įžvalgomis.