„Prezidentė aiškiai pasakė, kad mato daugiau sumaišties ir net chaoso“
Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Min­dau­go Jur­ky­no tei­gi­mu, tai, kad pre­zi­den­tė si­tua­ci­ją api­bū­di­no kaip chao­są, ne­apib­rėž­tu­mą bei su­maiš­tį, ro­do la­bai griež­tą Vy­riau­sy­bės ir vi­sos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, ypač Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, veik­los kri­ti­ką.

D. Gry­baus­kai­tės kal­bos idė­ją po­li­to­lo­gas sa­kė ga­lįs pa­ly­gin­ti su pra­ncū­zų ra­šy­to­jo Mar­ce­lio Prous­to ro­ma­no pa­va­di­ni­mu – „Pra­ras­to lai­ko beieš­kant“.

„Tai yra pra­ras­tas re­for­mų ini­cia­ty­vos lai­kas. Ir pre­zi­den­tė aiš­kiai pa­sa­kė, kad ma­to dau­giau su­maiš­ties, ne­apib­rėž­tu­mo ir net chao­so, bet ne re­for­mų, ku­rių no­ras virs­ta par­odi­ja“, – LŽ por­ta­lui sa­kė M. Jur­ky­nas.

Dar dau­giau, anot jo, ša­lies va­do­vė pa­ste­bė­jo, kad re­for­moms vyk­dy­ti rei­kia ir pro­to. M. Jur­ky­no pa­ste­bė­ji­mu, kri­ti­nis val­dan­čių­jų veik­los ver­ti­ni­mas bu­vo jun­ta­mas nuo pat kal­bos pra­džios.

„Taip, pre­zi­den­tė pri­mi­nė vals­ty­bės 100-me­tį, pa­si­džiau­gė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Liu­do Ma­žy­lio ras­tu va­sa­rio 16-osios Ak­to ori­gi­na­lu Vo­kie­ti­jos ar­chy­vuo­se. Bet po to iš kar­to pe­rė­jo prie ne­iš­si­pil­džiu­sių lū­kes­čių“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Jo nuo­mo­ne, val­dan­tie­ji tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į D. Gry­baus­kai­tės žo­džius, nes di­džiuo­tis iš tie­sų ne­tu­ri kuo – ar tai bū­tų švie­ti­mo re­for­ma, Dar­bo ko­dek­so pri­ėmi­mas, PVM leng­va­tos šil­dy­mui pa­nai­ki­ni­mas, ar mė­gi­ni­mai ri­bo­ti lais­vą žo­dį, įves­ti drau­di­mus ko­vo­jant su al­ko­ho­liz­mu.