„PR Service“ vadovė neigia R.Karbauskio žodžius: susitikimą inicijavo „valstiečiai“
At­gar­sio su­lau­ku­sį ket­vir­ta­die­nio su­si­ti­ki­mą vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­jos „PR Ser­vi­ce / Edel­man Af­fi­lia­te“ pa­tal­po­se ini­ci­ja­vo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, sa­ko šios bend­ro­vės va­do­vė Ro­mual­da Ston­ku­tė.

Taip ji pa­nei­gė „vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio žo­džius, kad su­si­ti­ki­mą, ku­ria­me da­ly­va­vo jis, bu­vu­si Sei­mo na­rė Gre­ta Kil­di­šie­nė, vie­šų­jų ry­šių eks­per­tai ir tei­si­nin­kė Liud­vi­ka Meš­kaus­kai­tė, or­ga­ni­za­vo pa­ti bend­ro­vė.

„Par­ti­ja“, – penk­ta­die­nį „In­fo TV“ sa­kė R.Ston­ku­tė.

Kal­bė­da­ma apie G.Kil­di­šie­nės da­ly­va­vi­mą su­si­ti­ki­me, ji sa­kė, jog „mes pa­pra­šė­me, kad ji da­ly­vau­tų“.

„Tai mes tie­siog ga­vo­me kon­tak­tą jos ad­vo­ka­tės ir pa­pra­šė­me per L.Meš­kaus­kai­tę, (...) gal jos la­biau ir rei­kė­jo, kad ji tuos tei­si­nius klau­si­mus iš­aiš­kin­tų, koks ten sta­tu­sas par­ti­jo­je, na­rė, ne na­rė“, – tei­gė bend­ro­vės va­do­vė.

Sa­vo ruo­žtu R.Kar­baus­kis penk­ta­die­nį sa­kė: „Iš ti­krų­jų, vie­šo­je vie­to­je, Vil­niaus cen­tre, vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­jo­je bu­vo su­si­ti­ki­mas, ku­rį ini­ci­ja­vo vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­ja“.

Anot BNS šal­ti­nių, su­si­ti­ki­mas ket­vir­ta­die­nį bu­vo nu­ma­ty­tas ne­se­niai iš­leis­tos G.Kil­di­šie­nės biog­ra­fi­nės kny­gos „At­vi­rai“, taip pat šios kny­gos vie­ši­ni­mo ir pla­ti­ni­mo kam­pa­ni­jai ap­tar­ti.

R.Kar­baus­kis ti­ki­na, kad trum­po su­si­ti­ki­mo me­tu bu­vo ap­tar­ta ga­li­mas bend­ra­dar­bia­vi­mas su „PR Ser­vi­ce / Edel­man Af­fi­lia­te“. Jo tei­gi­mu, taip pat bu­vo ap­tar­tos „sklei­džia­mos to­kios keis­tos ži­nios, ne­va aš pri­si­dė­jau prie kny­gos fi­nan­sa­vi­mo“.

Po­li­ti­kas aiš­ki­na va­ka­re su R.Stan­ku­te vyk­dęs „so­cia­li­nį eks­pe­ri­men­tą“, ku­rio me­tu esą ste­bė­jo, kaip ži­niask­lai­da for­muo­ja „ne­tei­sin­gas ži­nias“.