„Oro navigacija“: baltarusių oro erdvę pažeidė dano pilotuojamas lengvasis lėktuvas
Bal­ta­ru­si­jos oro erd­vę pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­žei­dė iš Vil­niaus oro uos­to pa­ki­lu­sio Da­ni­jos pi­lie­čio pi­lo­tuo­ja­mas leng­va­sis lėk­tu­vas P46T, BNS pir­ma­die­nį pra­ne­šė vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ ir Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vai. Bal­ta­ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja sek­ma­die­nį pers­pė­jo, kad Mins­kas ga­li bū­ti pri­vers­tas pa­nau­do­ti ka­ri­nes prie­mo­nes, jei­gu bus vėl pa­žeis­ta ša­lies oro erd­vė.

Oro erd­vės pa­žei­di­mas ne­kė­lė grės­mės Bal­ta­ru­si­jai, sa­ko L.Linkevičius

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Bal­ta­ru­si­jos oro erd­vę pa­žei­dęs iš Lie­tu­vos skri­dęs lėk­tu­vas ne­kė­lė grės­mės, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Taip jis kal­bė­jo po Mins­ko pers­pė­ji­mų, kad Bal­ta­ru­si­ja ga­li bū­ti pri­vers­ta pa­nau­do­ti ka­ri­nes prie­mo­nes, jei­gu jos oro erd­vė vėl bus pa­žeis­ta.

„A­ki­vaiz­du, kad tai, apie ką mes kal­ba­me, yra su­si­ję su ci­vi­li­niu or­lai­viu ir tai ti­krai jo­kios grės­mės nie­kam ne­ga­lė­jo su­kel­ti. Ta­čiau tai vi­siš­kai ne­pa­tei­si­na oro erd­vės pa­žei­di­mų, jei­gu jie ti­krai įvy­ko“, – žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Jis pa­brė­žė, kad Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai at­sa­kys į bal­ta­ru­sių dėl oro erd­vės pa­žei­di­mo įteik­tą no­tą. L.Lin­ke­vi­čius tei­gė, kad in­ci­den­tas bus kruopš­čiai iš­tir­tas.

Vai­ra­vo danas

Bal­ta­ru­si­jos oro erd­vę pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­žei­dė iš Vil­niaus oro uos­to pa­ki­lu­sio Da­ni­jos pi­lie­čio pi­lo­tuo­ja­mas leng­va­sis lėk­tu­vas P46T, BNS pir­ma­die­nį pra­ne­šė vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ ir Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vai.

Lai­ki­na­sis „O­ro na­vi­ga­ci­jos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Gus­tys sa­kė, kad lėk­tu­vas P46T ki­lo iš Vil­niaus oro uos­to ir pa­žei­dė skry­džio pla­ne nu­ma­ty­tą marš­ru­tą nu­skris­ti iki Bal­ta­ru­si­jos sie­nos bei grįž­ti.

„Or­lai­vis P46T, šau­ki­nys „N600EU“, pa­gal skry­džio pla­ną pa­ki­lo iš Vil­niaus oro uos­to marš­ru­tu Vil­nius-La­va­ras-Ko­to­vas-Vil­nius tre­ni­ruo­tės tiks­lu. Apie skry­dį bu­vo in­for­muo­tas Mins­ko „Šiau­rės“ sek­to­riaus skry­džių va­do­vas. Or­lai­vio pi­lo­tas ne­įvyk­dė skry­džių pla­ne nu­ro­dy­to marš­ru­to ir, pra­skris­da­mas La­va­ro taš­ką, įskri­do į Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­ją, – tei­gė M.Gus­tys: – jam ne­del­siant bu­vo nu­ro­dy­ta su­ktis ir grįž­ti į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją, kas bu­vo įvyk­dy­ta.“

„O­ro na­vi­ga­ci­ja“ pa­tvir­ti­no in­for­ma­ci­ją, ku­rią pa­tei­kė Bal­ta­ru­sių par­ei­gū­nai, esą pa­žei­di­mas už­fik­suo­tas ba­lan­džio 19 die­ną, 13.40 val. vie­tos ir Lie­tu­vos lai­ku.

Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Šums­kas BNS sa­kė, kad P46T pi­lo­ta­vo Da­ni­jos pi­lie­tis. Su juo skri­do lie­tu­vis, pla­na­vęs pirk­ti lėk­tu­vą.

„Pi­lo­tas bu­vo vie­nas – Da­ni­jos pi­lie­tis. Čia bu­vo de­mons­tra­ci­nis skry­dis po­ten­cia­liam pir­kė­jui iš Lie­tu­vos. Jie skri­do dvie­se. Kaip aiš­ki­na, (Da­ni­jos pi­lie­tis) tru­pu­tį už­si­kal­bė­jo, ro­dy­da­mas lėk­tu­vo pri­va­lu­mus, ir ne­ty­čia pra­skri­do“, – tei­gė A.Šums­kas.

Įskri­do ne­to­li As­tra­vo at­omi­nės elektrinės

Po šio in­ci­den­to Mins­kas tei­gė ga­lįs bū­ti pri­vers­tas pa­nau­do­ti ka­ri­nes prie­mo­nes, jei­gu bus vėl pa­žeis­ta ša­lies oro erd­vė.

„Rei­kia at­siž­velg­ti, kad pa­žei­di­mas įvy­ko ne­to­li mū­sų sta­to­mos at­omi­nės elek­tri­nės. Pa­žei­dė­jas bu­vo iden­ti­fi­kuo­tas kaip ci­vi­lis or­lai­vis. Pa­gal tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mas ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus šiuo at­ve­ju jė­gos prie­mo­nių prieš tą lėk­tu­vą ne­nau­do­jo­me“, – sa­kė ša­lies ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das Ole­gas Dvi­ga­lo­vas.

„Nors su Lie­tu­vos Res­pub­li­ka pa­lai­ko­mi ge­ri kai­my­niš­ki san­ty­kiai, no­rė­tų­si, kad Lie­tu­va su­pras­tų, kaip svar­bu vyk­dy­ti su­si­ta­ri­mus, tarp­tau­ti­nius įsta­ty­mus ir ne­leis­ti įvyk­ti to­kiems pa­žei­di­mams. Jei­gu to­kie at­ve­jai kar­to­sis, ka­ri­nės oro pa­jė­gos ir prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos pa­jė­gos bus pri­vers­tos pa­nau­do­ti ir jė­gos po­vei­kio prie­mo­nes“, – ka­riš­kis sa­kė te­le­vi­zi­jai „Voen TV“.

„No­ri­si ti­kė­ti, kad tai bu­vo ne­ty­či­nė pi­lo­to klai­da, o ne iš spe­cia­liai su­pla­nuo­ta ak­ci­ja, ir ti­kiuo­si, kad Lie­tu­va tai pa­tvir­tins“, – pri­dū­rė O.Dvi­ga­lo­vas.

Bal­ta­ru­si­jos ka­riš­kiai sa­kė, kad ne­bu­vo jo­kių ap­lin­ky­bių, pa­tei­si­nan­čių lie­tu­vių or­lai­vio įvyk­dy­tą oro erd­vės pa­žei­di­mą.

„Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­ka griež­tai lai­ko­si tarp­tau­ti­nių tei­sės nor­mų dėl oro erd­vės nau­do­ji­mo ir tu­ri tei­sę ti­kė­tis, kad kai­my­ni­nės ša­lys lai­ky­sis oro erd­vės su­ve­re­nu­mo pri­nci­po. Mes su­pra­tin­gai ver­ti­na­me to­kias si­tua­ci­jas, jei­gu jos ky­la dėl ne­nu­ga­li­mos jė­gos ar­ba įvy­kus ava­ri­jai. Vis dėl­to šiuo at­ve­ju ne­ma­to­me ap­lin­ky­bių, pa­tei­si­nan­čių Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­nos pa­žei­di­mą oro erd­vė­je“, – sa­kė ka­riuo­me­nės oro erd­vės nau­do­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­kas Ger­ma­nas Alek­sand­ro­vas.

Įtei­kė notą

Bal­ta­ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja šeš­ta­die­nį Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riui įtei­kė pro­tes­to no­tą dėl Bal­ta­ru­si­jos oro erd­vės pa­žei­di­mo, ku­rį esą įvyk­dė lie­tu­vių or­lai­vis.

„Ba­lan­džio 22 die­ną į Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją bu­vo iš­kvies­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­siun­ti­nys And­rius Pu­lo­kas. Su­si­ti­ki­mo me­tu Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nės mi­si­jos va­do­vui bu­vo įteik­ta no­ta, ku­rio­je Bal­ta­ru­si­ja iš­reiš­kia pro­tes­tą dėl už­fik­suo­to lie­tu­vių or­lai­vio (įvyk­dy­to) Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos vals­ty­bi­nės sie­nos pa­žei­di­mo fak­to“, – pra­ne­šė mi­nis­te­ri­jos spau­dos tar­ny­ba.

Pra­ne­ši­me pa­žy­mi­ma, kad pa­žei­di­mas bu­vo už­fik­suo­tas ba­lan­džio 19 die­ną, 13 val. 40 mi­nu­čių (vie­tos ir Lie­tu­vos lai­ku). Or­lai­vis į Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­ją įskri­do iki 8 km, o po tri­jų mi­nu­čių ap­si­su­ko ir iš­skri­do iš Bal­ta­ru­si­jos oro erd­vės.

„Vi­są lai­ką, kol bu­vo Bal­ta­ru­si­jos oro erd­vė­je, lėk­tu­vas bu­vo kon­tro­liuo­ja­mas prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos prie­mo­nė­mis“, – nu­ro­dė Bal­ta­ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

No­to­je pa­žy­mi­ma, kad Mins­kas lau­kia pa­aiš­ki­ni­mų dėl šio in­ci­den­to, nu­ro­dė spau­dos tar­ny­ba.

Koks or­lai­vis pa­žei­dė Bal­ta­ru­si­jos oro erd­vę, URM pra­ne­ši­me ne­sa­ko­ma.