„Nukraujavusi“ Darbo partija pasiekė rekordą
Itin pra­stai ru­de­nį per Sei­mo rin­ki­mus pa­si­ro­džiu­si Dar­bo par­ti­ja per pus­me­tį ne­te­ko re­kor­diš­kai daug na­rių – tai di­džiau­sias pra­ra­di­mas tarp vi­sų ša­lies par­ti­jų.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, šių me­tų ko­vo 1-ąją Dar­bo par­ti­jai pri­klau­sė 19 tūkst. 593 na­rių, per­nai spa­lio 1-ąją jų bu­vo 20 tūkst. 659. Su­ma­žė­ji­mas – 1066 na­riais.

Dar­bo par­ti­jos at­sa­kin­go­ji se­kre­to­rė Ing­ri­da Kar­puš­kai­tė ket­vir­ta­die­nį BNS sa­kė ne­ga­lin­ti pa­aiš­kin­ti šio na­rių su­ma­žė­ji­mo, nes ne­su­si­pa­ži­nu­si su si­tua­ci­ja. Anot jos, par­ti­jos na­rių sta­tis­ti­ką tvar­ko ad­mi­nis­tra­to­rė.

„Vie­ni pa­tys iš­sib­rau­kia, ki­tus sky­riai iš­re­gis­truo­ja. Bet kad bū­tų iš sky­rių ko­kie nors sig­na­lai, jog kaž­kas ne­ge­rai, to ti­krai nė­ra“, – tei­gė „dar­bie­tė“.

Per­nai gruo­dį Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ke iš­rin­kus Šir­vin­tų ra­jo­no me­re Ži­vi­lę Pins­ku­vie­nę or­ga­ni­za­ci­ją pa­li­ko ir bu­vęs jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, ir ki­ti įta­kin­gi par­ti­jos na­riai, bu­vę Sei­mo na­riai, vi­ce­mi­nis­trai, mi­nis­trai.

Be­je, nuo 2013-ųjų, kai ši par­ti­ja reor­ga­ni­za­vo­si, jos na­rių skai­čius ma­žė­ja nuo­la­tos. Tuo­met jis sie­kė per 25 tūks­tan­čius. Tai­gi, per ket­ve­rius me­tus „dar­bie­čių“ su­ma­žė­jo be­veik 6 tūks­tan­čiais.

Ne­ma­žai – dau­giau kaip 800 – na­rių pra­ra­do ir ki­ta per par­la­men­to rin­ki­mus blo­gai pa­si­ro­džiu­si par­ti­ja – so­cial­de­mo­kra­tai. Ji dek­la­ra­vo tu­rin­ti 20 tūkst. 389 na­rius, per­nai spa­lį šis skai­čius sie­kė 21 tūkst. 201.

Dau­giau kaip 400 na­rių ne­te­ko par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, jai da­bar pri­klau­so 12 tūkst. 464 as­me­nys.

Opo­zi­ci­niai Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai iš­lai­kė tą pa­tį be­veik 15 tūkst. na­rių skai­čių. Val­dan­čio­ji Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga iš­au­go kiek dau­giau nei šim­tu na­rių ir da­bar jų tu­ri 3790. Opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis su­skai­čia­vo 7922 na­rius, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja– Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga – 2182 na­rius.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, ša­ly­je vei­kia 23 par­ti­jos, ku­rios ati­tin­ka įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mą tu­rė­ti ne ma­žiau kaip 2 tūkst. na­rių.

Iš vi­so po­li­ti­nėms par­ti­joms Lie­tu­vo­je pri­klau­so 122 tūkst. 369 as­me­nys.

Try­li­ka par­ti­jų yra lik­vi­duo­ja­mos, So­cia­lis­ti­nis liau­dies fron­tas pert­var­ko­mas, o Res­pub­li­ko­nų par­ti­ja reor­ga­ni­zuo­ja­ma.

Pa­gal įsta­ty­mą, vi­sos po­li­ti­nės par­ti­jos kas­met iki ko­vo 1-osios ir iki spa­lio 1-osios Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai pri­va­lo pa­teik­ti sa­vo par­ti­jos na­rių są­ra­šus.