„NTV Mir Lithuania“ pažeidė britų Transliuotojų kodeksą
Lie­tu­vo­je re­trans­liuo­ja­mos te­le­vi­zi­jos prog­ra­mos „NTV Mir Lit­hua­nia“ lai­do­se bu­vo ša­liš­kai pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie pa­dė­tį Ukrai­no­je, nu­spren­dė Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės au­dio­vi­zua­li­nės ži­niask­lai­dos re­gu­liuo­to­jas „Of­com“.

Kons­ta­tuo­ta, kad „NTV Mir Lit­hua­nia“ prog­ra­mą ren­gian­tis ir trans­liuo­jan­tis bri­tų li­cen­ci­juo­tas te­le­vi­zi­jos trans­liuo­to­jas „Bal­tic Me­dia Al­lian­ce Ltd.“ do­ku­men­ti­nė­je ak­tua­li­jų lai­do­je „Pro­fe­si­ja re­por­te­ris“ ir dvie­jo­se ži­nių lai­do­se „Šian­dien“ ša­liš­kai pa­teik­tęs in­for­ma­ci­jos apie pa­dė­tį Ukrai­no­je pa­žei­dė bri­tų Trans­liuo­to­jų ko­dek­są.

„Trans­liuo­to­jo sa­vi­raiš­kos lai­vė nė­ra ab­so­liu­ti“, - pa­žy­mi­ma bir­že­lį pa­skelb­ta­me „Of­com“ biu­le­te­ny­je, ku­ria­me ver­ti­na­ma per­nai lap­kri­tį trans­liuo­ta lai­da „Pro­fe­si­ja re­por­te­ris“.

Tuo me­tu nau­jau­sia­me lie­pos mė­ne­sio biu­le­te­ny­je, ku­ria­me ver­ti­na­mos mi­nė­tos dvi ži­nių lai­dos, „Of­com“ kons­ta­tuo­ja, kad „li­cen­ci­jos tu­rė­to­jas tin­ka­mai ne­ats­pin­dė­jo al­ter­na­ty­vaus po­žiū­rio ir ne­pa­tei­kė ati­tin­ka­mo kon­teks­to“.

Iš­sa­mų lai­dų ty­ri­mą bri­tų re­gu­liuo­to­jas at­li­ko Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (LRTK) pra­šy­mu.

Trims mė­ne­siams da­lies „NTV Mir Lit­hua­nia“ lai­dų re­trans­lia­ci­jas LRTK bu­vo su­stab­džiu­si per­nai ko­vą, taip pat dėl ka­ro, tau­ti­nės ne­san­tai­kos kurs­ty­mo ar pro­pa­gan­dos ne kar­tą stab­dė ki­tų ru­siš­kų te­le­vi­zi­jų trans­lia­ci­jas.