„Novaturas“ nutraukia skrydžius į Tunisą
Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „No­va­tu­ras“ at­šau­kia iki rug­sė­jo 10 die­nos su­pla­nuo­tus skry­džius į Tu­ni­są, ku­ria­me pra­ėju­sį penk­ta­die­nį per te­ro­ris­to at­aką žu­vo be­veik 40 žmo­nių.

„No­va­tu­ro“ rin­ko­da­ros pro­jek­tų va­do­vė Do­vi­lė Zap­ku­tė BNS sa­kė, kad pla­nuo­ja­mi tik grįž­ta­mie­ji skry­džiai, ku­riuos nu­ma­to­ma vyk­dy­ti pa­gal gra­fi­ką. Ar­ti­miau­sias toks skry­dis ren­gia­mas šį penk­ta­die­nį, lie­pos 3 die­ną, o pa­sku­ti­nių „No­va­tu­ro“ klien­tų grį­ži­mas su­pla­nuo­tas lie­pos 10 die­ną. Tu­ris­tai į Vil­nių par­skrai­di­na­mi iš En­fi­dos oro uos­to.

Poil­sį Tu­ni­se iki rug­sė­jo 10 die­nos už­si­sa­kiu­siems klien­tams „No­va­tu­ras“ siū­lo pa­si­rink­ti ke­lio­nes į ki­tus už­sie­nio ša­lių ku­ror­tus. Dėl al­ter­na­ty­vių ke­lio­nių pra­šo­ma kreip­tis į ke­lio­nių agen­tū­ras, ku­rio­se bu­vo įsi­gy­tos ke­lio­nės į Tu­ni­są.

Tu­riz­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Juo­zas Ra­guc­kas BNS sa­kė, kad klien­tui nu­spren­dus iš vi­so at­si­sa­ky­ti ke­lio­nės, ne­ga­li­ma vie­na­reikš­miš­kai sa­ky­ti, jog jam tu­ri bū­ti grą­ži­na­mi pi­ni­gai.

„Jei­gu ne­su­ras al­ter­na­ty­vos, spren­džia­ma in­di­vi­dua­liai, yra įvai­rių bū­dų, ka­te­go­riš­kai pa­sa­ky­ti ne­tu­riu ga­li­my­bės. Si­tua­ci­ja nė­ra vi­siš­kai apib­rėž­ta, kiek­vie­na su­tar­tis yra ki­to­kia (...). Ša­lys tu­ri ieš­ko­ti su­ta­ri­mo, o jei­gu yra tei­si­nis gin­čas, ta­da nu­sta­ty­ta tvar­ka rei­kia ban­dy­ti skųs­tis“, - tei­gė J.Ra­guc­kas.

Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja nė­ra pa­skel­bu­si drau­di­mo vyk­ti į Tu­ni­są, o tik re­ko­men­da­vu­si su­si­lai­ky­ti nuo ne­bū­ti­nų ke­lio­nių į tam ti­kras ša­lies da­lis.

Tu­ni­se šiuo me­tu yra 210 tu­ris­tų iš Lie­tu­vos, iš jų 80 yra Su­sos mies­te, kur penk­ta­die­nį per te­ro­ris­to at­aką žu­vo be­veik 40 žmo­nių, nu­ro­do ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „No­va­tu­ras“.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri duo­me­nų, kad Tu­ni­se bū­tų nu­ken­tė­ję Lie­tu­vos pi­lie­čiai.

Per at­aką vie­na­me Tu­ni­so tu­ris­tų vieš­bu­ty­je po­pu­lia­ria­me pa­jū­rio ku­ror­te Su­so­je žu­vo 38 žmo­nės, tarp jų dau­giau­sia bu­vo bri­tų tu­ris­tų. Dar de­šim­tys žmo­nių bu­vo su­žeis­ti, kai už­puo­li­kas iš­si­trau­kė Ka­laš­ni­ko­vo au­to­ma­tą ir pra­dė­jo šau­dy­ti į tu­ris­tus prie pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­čio.

Su­sa, esan­ti už maž­daug 150 km nuo sos­ti­nės, yra po­pu­lia­rus ku­ror­tas, į jį vyks­ta il­sė­tis tiek tu­ni­sie­čiai, tiek eu­ro­pie­čiai.