„Nota Bene“ sutinka grąžinti tik 4 tūkst. eurų
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ su­tin­ka grą­žin­ti ka­riuo­me­nei pi­ni­gus už va­di­na­muo­sius „auk­si­nius šaukš­tus“ ir at­siim­ti juos iš san­dė­lių. Ta­čiau bend­ro­vė su­tin­ka grą­žin­ti tik 4 tūkst. eu­rų, vie­to­je ka­riuo­me­nės rei­ka­lau­ja­mų 173 tūks­tan­čių.

„Bend­ro­vė, su­vok­da­ma, kad ši­ta te­ma ken­kia pa­čiai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei ir nė­ra nau­din­ga bend­ro­vei, tie­siog su­tin­ka ne­es­ka­luo­ti šio klau­si­mo“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams Vil­niu­je par­eiš­kė „No­ta Be­ne“ at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas Ma­rius Rin­di­nas.

Jis pa­tvir­ti­no, kad įmo­nė su­tin­ka grą­žin­ti apie 4 tūkst. eu­rų už ka­riuo­me­nės įsi­gy­tus vir­tu­vės įran­kius. Ta­čiau bend­ro­vė at­si­sa­ko nu­trauk­ti vi­są 2014 me­tais pa­si­ra­šy­tą 174 tūkst. eu­rų su­tar­tį dėl lau­ko vir­tu­vės įran­gos, nes ji jau įvyk­dy­ta.

Ši su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta įgy­ven­di­nant anks­čiau su­da­ry­tą pre­li­mi­na­rią 1,6 mln. eu­rų su­tar­tį dėl lau­ko vir­tu­vių at­sar­gi­nių de­ta­lių ir ag­re­ga­tų.

M.Rin­di­nas tei­gė, kad „No­ta Be­ne“ yra pa­si­ren­gu­si nu­trauk­ti šią pre­li­mi­na­rią su­tar­tį.

„Šian­dien iš ry­to krei­pė­mės į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, kvies­da­mi su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją (...) spręs­ti griež­tai be­si­lai­kant įsta­ty­mų bei dia­lo­go ke­liu ir pa­kvie­tė­me spręs­ti ši­tą prob­le­mą da­ly­vau­jant ne tik Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei, bet ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos at­sto­vams“, – sa­kė ad­vo­ka­tas.

„No­ta Be­ne“ di­rek­to­rius And­rius Jaz­ge­vi­čius taip pat pa­tvir­ti­no, kad bend­ra­dar­bia­vi­mas su Vo­kie­ti­jos įmo­ne „Kar­cher“, ga­mi­nu­sia lau­ko vir­tu­vės įran­gą, yra su­stab­dy­tas.

„E­sa­me ga­vę in­for­ma­ci­ją elek­tro­ni­niu pa­štu, kad bend­ra­dar­bia­vi­mas su­stab­dy­tas iki tol, kol iš­aiš­kės si­tua­ci­ja“, – sa­kė vers­li­nin­kas.

„Kar­cher“ lip­du­kai – ant ne­įvar­di­ja­mo Lie­tu­vos tie­kė­jo pa­tiek­tų prekių

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba rugp­jū­čio pa­bai­go­je pa­skel­bė, kad įvai­rius vir­tu­vės įran­kius iš „No­ta Be­ne“ ka­riuo­me­nė pir­ko aš­tuo­nis kar­tus bran­giau nei rin­ko­je.

Tar­ny­bos duo­me­ni­mis, 2014 me­tais ka­riuo­me­nės Ma­te­ria­li­nių re­sur­sų de­par­ta­men­tas pjaus­ty­mo len­te­lę įsi­gi­jo už 180 eu­rų, kai iden­tiš­ka len­te­lė par­duo­tu­vė­je tuo me­tu kai­na­vo 28 eu­rus, duo­nrie­kį pei­lį – už 142 eu­rus, jo kai­na par­duo­tu­vė­je – 13 eu­rų. Keps­niams nau­do­ja­ma ša­ku­tė pirk­ta už 184 eu­rus, kiau­ra­sam­tis – už 70 eu­rų, ga­ląs­tu­vas – už 103 eu­rus, pei­lis mė­sai ka­po­ti – už 250 eu­rų. Sie­te­lis įsi­gy­tas už 161 eu­rą, skir­tin­gų dy­džių sam­te­liai – už 243 eu­rus ir 258 eu­rus.

2015 me­tų ko­vą Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra su Ka­ro po­li­ci­ja bu­vo pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo, įta­riant, kad „No­ta be­ne“ kli­ja­vo „Kar­cher-Fu­tu­re­tech“ lip­du­kus ant pro­duk­ci­jos, ku­rios ši bend­ro­vė ne­ga­mi­no.

„No­ta Be­ne“ di­rek­to­rius pa­tvir­ti­no, kad bend­ro­vės dar­buo­to­jai iš ti­krų­jų taip el­gė­si, nes ki­tu at­ve­ju ne­bū­tų spė­ję lai­ku įgy­ven­din­ti su­tar­ties su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne dėl to, kad kai ku­rių pre­kių pri­sta­ty­mo lai­kas iš „Kar­cher-Fu­tu­re­tech“ yra il­ges­nis, nei rei­ka­lau­ja su­tar­tis.

„Ženk­li­nant pre­kes ne­bu­vo sie­kia­ma nu­slėp­ti, kas yra ti­kra­sis pre­kių ga­min­to­jas. Bu­vo pa­lik­ta vi­sa ga­min­to­jų in­for­ma­ci­ja, kas yra iš ti­krų­jų ga­min­to­jas tų įran­kių, ir bu­vo užk­li­juo­ti pre­kės ko­dai, ku­riuos bū­tų ga­li­ma leng­viau iden­ti­fi­kuo­ti pa­gal vyk­do­mą su­tar­tį“, – sa­kė A.Jaz­ge­vi­čius.

Jis tei­gė, kad įmo­nės dar­buo­to­jai „Kar­cher-Fu­tu­re­tech“ lip­du­kus kli­ja­vo ant ki­tos Lie­tu­vos įmo­nės pa­tiek­tų lau­ko vir­tu­vės da­lių, ta­čiau ke­lis kar­tus pa­pra­šy­tas ją įvar­dy­ti „No­ta Be­ne“ di­rek­to­rius at­si­sa­kė tai pa­da­ry­ti, grįs­da­mas įvai­riais mo­ty­vais – iš pra­džių sa­kė, kad ne­ži­no, koks Lie­tu­vos tie­kė­jas „No­tai Be­ne“ pa­tie­kė lau­ko vir­tu­vės įran­kius. Dar ka­tą perk­laus­tas mi­nė­jo, ne­ga­lįs at­skleis­ti šios bend­ro­vės, nes tai šiuo me­tu yra iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga.

Pa­ste­bė­jus, jog di­džio­ji da­lis spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ap­tar­tos in­for­ma­ci­jos šiuo me­tu ga­li bū­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga, A.Jaz­ge­vi­čius ga­liau­siai nie­ko ne­at­sa­kė į klau­si­mą apie Lie­tu­vos tie­kė­ją, pa­tie­ku­sį lau­ko vir­tu­vės įran­gą, ku­rią „No­ta Be­ne“ žy­mė­jo „Kar­cher Fu­tu­re­tech“ pre­kės ženk­lu.

„No­ta Be­ne“ ad­vo­ka­tas tei­gė, kad „Kar­cher-Fu­tu­re­tech“ lo­go­ti­pą kli­juo­ti ant ki­tos įmo­nės tiek­tos pro­duk­ci­jos ga­li­ma „in­for­ma­ci­niais tiks­lais“.

Ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo pro­ku­ra­tū­ra nu­trau­kė šią va­sa­rą, nes tei­gė ne­ra­du­si nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties. Ta­čiau vie­šai pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai apie bran­giai pirk­tas „auk­si­nes ša­ku­tes“ bu­vo pra­dė­tas ki­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba.

Bend­ro­vės va­do­vo aiš­ki­ni­mai prieštaringi

„No­ta Be­ne“ va­do­vas A.Jaz­ge­vi­čius tvir­ti­no, kad ka­riuo­me­nei pa­tiek­tų pre­kių kai­nos bu­vo ar­ti­mos ori­gi­na­lioms „Kar­cher Fu­tu­re­tech“ pre­kių kai­noms.

„Su­da­rant su­tar­tį kai­nos bu­vo for­muo­ja­mos re­mian­tis pre­kių ka­ta­lo­gu, ku­rį mes ga­vo­me iš lau­ko vir­tu­vių ga­min­to­jo „Kar­cher“. Ir bu­vo (ka­riuo­me­nei) pa­teik­tos kai­nos, ku­rios yra ar­ti­mos kai­noms, ku­rios yra ta­me ka­ta­lo­ge“, – kal­bė­jo vers­li­nin­kas.

A.Jaz­ge­vi­čius prieš ke­lias sa­vai­tes BNS yra tei­gęs, kad lau­ko vir­tu­vės įran­kių kai­nos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei bu­vo pa­teik­tos bend­ro­vei „No­ta Be­ne“ ga­vus to­kį Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės „Kar­cher– Fu­tu­re­tech GmbH“ pa­siū­ly­mą.

„Pa­siū­ly­mas bu­vo duo­tas iš ga­min­to­jo „Kar­cher– Fu­tu­re­tech GmbH“ pa­gal kai­no­raš­tį“, – BNS rugp­jū­čio pa­bai­go­je sa­kė A.Jaz­ge­vi­čius. Jis, be to, aiš­ki­no, kad pre­kės su­žy­mė­tos pa­čios „Kar­cher– Fu­tu­re­tech GmbH“: „Mes gau­na­me pre­kes, ku­rios su­žy­mė­tos ten“.

„Kar­cher– Fu­tu­re­tech GmbH“ por­ta­lams 15mn.lt ir del­fi.lt šią in­for­ma­ci­ją pa­nei­gė. Vo­kie­ti­jos bend­ro­vė nu­ro­dė, jog pre­kių kai­na yra ne „Kar­cher– Fu­tu­re­tech GmbH“, o tie­kė­jo at­sa­ko­my­bė, „No­ta be­ne“ ne­bu­vo ga­vu­si lei­di­mo nau­do­ti „Kar­cher– Fu­tu­re­tech GmbH“ pre­kės ženk­lo ant ki­tų ga­min­to­jų pro­duk­ci­jos.

Po šių Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės vie­šų pa­nei­gi­mų, „No­ta Be­ne“ va­do­vas an­tra­die­nį si­tua­ci­ją aiš­ki­no ki­taip. Pa­sak jo, vir­tu­vės įran­gos kai­na bu­vo iš­pūs­ta, įver­ti­nus ga­li­mą jų pa­bran­gi­mą at­ei­ty­je. A.Jaz­ge­vi­čius pri­pa­ži­no, kad „No­ta Be­ne“ ne­tu­rė­jo tei­sės nau­do­ti „Kar­cher– Fu­tu­re­tech GmbH“ pre­kės ženk­lo ki­tai pro­duk­ci­jai žy­mė­ti.

„Ne, mes ne­bu­vo­me ga­vę tei­sės žy­mė­ti jų var­du“, – an­tra­die­nį aiš­ki­no A.Jaz­ge­vi­čius.

„Su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta 2014 me­tais ir pre­kių kai­nos tu­rė­jo ga­lio­ti ket­ve­rius me­tus. Ka­dan­gi ga­min­to­jas lau­ko vir­tu­vių ne­fik­suo­ja kai­nų ke­tu­riems me­tams, mes kaip tie­kė­jas tu­rė­jom pri­siim­ti ši­tą ri­zi­ką ir nau­do­da­mi ga­min­to­jo kai­nas, ku­rias mes ga­vo­me 2014 me­tais, įver­ti­no­me ga­li­mo pa­bran­gi­mo ri­zi­ką“, – kal­bė­jo A.Jaz­ge­vi­čius.

Jis tei­gė, jog bū­tų la­bai ap­mau­du ir gai­la, jei­gu „No­ta Be­ne“ pa­tek­tų į ka­riuo­me­nės „juo­duo­sius są­ra­šus“ ir ji ne­ga­lė­tų da­ly­vau­ti šios ins­ti­tu­ci­jos vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se. Anot bend­ro­vės ad­vo­ka­to M.Rin­di­no, bend­ro­vė nė­ra pa­da­riu­si jo­kių pa­žei­di­mų da­ly­vau­da­ma vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se, to­dėl jai ne­ga­li bū­ti už­kirs­tas ke­lias da­ly­vau­ti vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se.

Iš­aiš­kė­jus „auk­si­nių ša­ku­čių“ is­to­ri­jai pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­agi­no at­sis­ta­ty­din­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą Juo­zą Ole­ką, nes, jos tei­gi­mu, bū­tent jis at­sa­kin­gas už kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos pir­ki­mus ir sis­te­mi­nes prob­le­mas juos vyk­dant. Sa­vo ruo­žtu mi­nis­tras at­sis­ta­ty­din­ti at­si­sa­ko.