„Nota bene“ lieka nepatikimų tiekėjų sąraše
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo pro­ce­si­nį spren­di­mą dėl bend­ro­vės „No­ta be­ne“ pra­šy­mo pri­tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes ir bend­ro­vės skun­do ne­ten­ki­no.

„No­ta be­ne“ krei­pė­si į Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą, pra­šy­da­ma pri­pa­žin­ti, kad 2016 m. ba­lan­džio 11 d. tu­riz­mo reik­me­nų su­tar­tis bu­vo nu­trauk­ta ne dėl es­mi­nio pa­žei­di­mo, ir pra­šė pri­pa­žin­ti at­sa­ko­vės Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mą dėl jos įtrau­ki­mo į ne­pa­ti­ki­mų tie­kė­jų są­ra­šą ne­tei­sė­tu. Bū­si­mam teis­mo spren­di­mo įvyk­dy­mui už­ti­krin­ti pra­šė tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – su­stab­dy­ti Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos spren­di­mo, ku­riuo „No­ta be­ne“ įra­šy­ta į ne­pa­ti­ki­mų tie­kė­jų są­ra­šą, vyk­dy­mą.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas bend­ro­vės pra­šy­mo ne­ten­ki­no – ne­pri­tai­kė jos pra­šo­mų lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių. Šią teis­mo nu­tar­tį ieš­ko­vė aps­kun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, ku­ris jos skun­do ne­ten­ki­no ir pa­li­ko ga­lio­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį.