„Norime matyti daugiau Lietuvos Lenkijoje ir Lenkijos Lietuvoje“
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ko­vo 10 die­ną Vil­niu­je su­si­ti­ko su pir­mą kar­tą ren­gia­mo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ži­niask­lai­dos prie­mo­nių va­do­vų ir vy­riau­sių­jų re­dak­to­rių su­si­ti­ki­mo da­ly­viais.

Pa­sak L. Lin­ke­vi­čiaus, tai, kad pa­sta­rai­siais me­tais dvi­ša­lių san­ty­kių ko­mu­ni­ka­ci­nis lau­kas su­si­trau­kė – ne­to­le­ruo­ti­na si­tua­ci­ja ir ji tu­ri bū­ti bend­ro­mis pa­stan­go­mis kei­čia­ma.

„Sie­kia­me sta­ty­ti Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo til­tus, ne­nei­gia­me, kad vis dar tu­ri­me ne­pa­da­ry­tų na­mų dar­bų ir per­ne­lyg daž­nai įka­li­na­me sa­ve ste­reo­ti­puo­se“, – sa­kė mi­nis­tras.

Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas pa­brė­žė bū­ti­ny­bę plė­to­ti stra­te­gi­nę Lie­tu­vos ir Len­ki­jos par­tne­rys­tę, ne­pa­si­duo­ti tre­čių­jų ša­lių ban­dy­mams skal­dy­ti abie­jų ša­lių vi­suo­me­nes.

„Da­bar­ti­nių sau­gu­mo iš­šū­kių kon­teks­te abi­pu­se pa­gar­ba ir pa­si­ti­kė­ji­mu grįs­tas Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mas yra kri­ti­nės svar­bos klau­si­mas, tad ir ži­niask­lai­dos vaid­muo šia­me pro­ce­se yra ypa­tin­gas. No­ri­me ma­ty­ti dau­giau Len­ki­jos Lie­tu­vo­je ir Lie­tu­vos Len­ki­jo­je. Ma­to­me ga­li­my­bes Len­ki­jos ži­niask­lai­dai pa­siek­ti len­kų bend­ruo­me­nę Lie­tu­vo­je ir tap­ti at­sva­ra da­bar ypač po­pu­lia­riems Krem­liaus kon­tro­liuo­ja­miems te­le­vi­zi­jos ka­na­lams“, – kal­bė­jo L. Lin­ke­vi­čius.

Di­džiau­sių Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ži­niask­lai­dos prie­mo­nių va­do­vai ir re­dak­to­riai ap­ta­ria ga­li­my­bes plė­to­ti bend­rus pro­jek­tus, skir­tus di­din­ti Len­ki­jos ma­to­mu­mą Lie­tu­vo­je ir Lie­tu­vos ma­to­mu­mą Len­ki­jo­je, ieš­ko bend­ra­dar­bia­vi­mo ke­lių prieš­inan­tis ag­re­sy­viai tre­čių­jų ša­lių in­for­ma­ci­nei po­li­ti­kai.