„Nexter“ pasiūlymas Lietuvai – dviejų tipų pabūklai
Pra­ncū­zi­jos ga­min­to­jas „Nex­ter“ Lie­tu­vai siū­lo pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų kon­fi­gū­ra­ci­jas su dvie­jų ti­pų pa­būk­lų sis­te­mo­mis: 30 mm nuo­to­li­nio val­dy­mo pa­būk­lais iš „O­to­Me­la­ra“ bei nau­jau­sios kar­tos „Nex­ter“ 40 mm pa­būk­lai, šau­dan­tys mo­der­niais ir ypač efek­ty­viais te­les­ko­pi­niais svie­di­niais.

„Nex­ter“ siū­lo­mos pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos yra vie­nas iš kon­ku­ren­cin­giau­sių 8X8 plat­for­mų rin­ko­je tiek pa­gal kai­ną, tiek pa­gal komp­lek­ta­ci­ją. Abie­jų siū­lo­mų pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų kon­fi­gū­ra­ci­jų trans­por­to prie­mo­nės bei pa­būk­lų sis­te­mos bū­tų ap­rū­pin­tos ir pri­žiū­ri­mos bend­ra­dar­biau­jant su Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo in­dus­tri­ja.

Pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­na, ku­rią „Nex­ter“ siū­lo Lie­tu­vai, yra 8X8 ra­ti­nis šar­vuo­tis, vie­na pa­grin­di­nių Pra­ncū­zi­jos ar­mi­jos tech­ni­kos prie­mo­nių, ku­ri šios ša­lies ar­mi­jos jau iš­ban­dy­ta mū­šiuo­se Af­ga­nis­ta­ne, Li­ba­ne, Ma­ly­je, o pa­sta­ruo­ju me­tu ir Cen­tri­nė­je Af­ri­kos res­pub­li­ko­je.

„Nex­ter“ šar­vuo­čiai ap­rū­pin­ti be­ne aukš­čiau­sio ly­gio ap­sau­go­mis. Siū­lo­ma 5 ly­gio ba­lis­ti­nė ap­sau­ga, ku­rią ga­li­ma pa­di­din­ti iki 6 lyg­mens ir ku­ri ati­tin­ka aukš­čiau­sius mi­nų ap­sau­gos bei 4A-4B IED ap­sau­gos stan­dar­tus.

Abie­jų kon­fi­gū­ra­ci­jų ma­ši­nų ar­chi­tek­tū­ra lei­džia įreng­ti ir ra­ke­tų („Ja­ve­lin“, „Spi­ke“ ar „Moyen­ne Port­ée“) pa­lei­di­mo sis­te­mas.

40 mm pa­būk­lų sis­te­ma bu­vo ku­ria­ma pa­gal spe­cia­lų Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos bei Pra­ncū­zi­jos už­sa­ky­mą. Siek­ta, kad pa­būk­lų sis­te­ma bū­tų pa­jė­gi ko­vo­ti su nau­jau­sios kar­tos pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­no­mis, taip pat ir šiuo me­tu įžen­gian­čio­mis į rin­ką, nau­do­jan­čio­mis pa­pil­do­mas šar­vi­nes ap­sau­gas. Pa­ly­gi­nus su bet ku­ria ki­ta vi­du­ti­nio ka­lib­ro pa­būk­lų sis­te­ma (25 mm ir 30 mm), 40 mm pa­būk­lų sis­te­ma su­tei­kia pra­na­šu­mo. 40 mm pa­būk­lai ga­li pra­muš­ti iki 140 mm šar­vuo­to plie­no plokš­tę, tuo tar­pu nau­jau­sios kar­tos 30 mm pa­būk­lai – iki 90 mm.

Ne­se­niai Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos bei Pra­ncū­zi­jos ar­mi­jos už­si­sa­kė „Nex­ter“ jau su­kur­tų 40 mm mo­der­nių pa­būk­lų. Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je pa­gal nau­ją­ją ša­lies „Ka­rio“ (angl. „War­rior“) mo­der­ni­za­ci­jos prog­ra­mą 40 mm pa­būk­lai pa­keis da­bar­ti­nes 30 mm sis­te­mas, jos bus įreng­tos nau­jo­se žval­gy­bos bei ko­vi­nė­se trans­por­to prie­mo­nė­se „Scout AJAX“. Pra­ncū­zi­jo­je 40 mm te­les­ko­pi­niai pa­būk­lai bus įreng­ti nau­jo­se šar­vuo­to­se žval­gy­bos ma­ši­no­se „Ja­guar“ – šių įsi­gi­ji­mas bu­vo nu­ma­ty­tas „Scor­pion“ prog­ra­mo­je.