„Misijos Sibiras“ – nebus
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ap­gai­les­tau­ja dėl Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je par­eiš­ki­mo, ku­riuo už­ker­ta­mas ke­lias 17-ajai jau­ni­mo eks­pe­di­ci­jos „Mi­si­ja Si­bi­ras“ ke­lio­nei į lie­tu­vių trem­ti­nių pa­lai­do­ji­mo vie­tas Ru­si­jo­je, tu­rė­ju­siai vyk­ti lie­pos 17-rugp­jū­čio 1 die­no­mis.

Rusijos Federacijos ambasados reiškiamas motyvas – Lietuvos pusėje tariamai kuriamos dirbtinės kliūtys sovietinių kapų ir monumentų tvarkymui, rašoma Lietuvos URM pranešime spaudai.

Savo ruožtu Rusijos Federacijos ambasada savo „Facebook“ puslapyje rašo, kad Rusijai visada buvo labai svarbūs Antrojo pasaulinio karo karių kapai ir jų tvarkymas. Tam, pasak Rusijos ambasados, buvo skiriama daug lėšų ir laiko, statomi paminklai. Teigiama, kad Lietuvoje yra palaidota 80 tūkst. sovietinės armijos kareivių ir 200 tūkst. karo belaisvių. Rusai tikina, kad Lietuvos pusės daromos kliūtys jiems tvarkyti sovietinių karių kapus, lėmė „Misijos Sibiras“ uždraudimą.

„Siekiant supaprastinti šią veiklą (kapų tvarkymą) buvo parengtas Rusijos ir Lietuvos tarpvalstybinio susitarimo projektas dėl kareivių ir civilių karo aukų palaidojimo, buvo vedamos atitinkamos derybos. Deja, dvipusis dialogas dėl šio dokumento dabar yra užšaldytas, o Lietuvos URM sako, kad yra nesuinteresuota pasirašyti šį susitarimą“, – rašo Rusijos ambasada savo „Facebook“ paskyroje.

Rusai taip pat kaltina lietuvius politizuojant projektą „Misija Sibiras“, esą šių metų atrankos į projektą metu jaunuoliai tvarkė „miško brolių“ sodybą ir imitavo „partizanų“ bunkerio šturmą, o tai esą kelia susirūpinimą Rusijai.

Birželio 27 dieną buvo patvirtinta nauja užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklių redakcija. Ji numato detaliai reglamentuotą, tačiau skaidrų, saugų, efektyvų ir teisėtą kelią užsienio valstybėms tvarkyti kapus, laikantis Lietuvos įstatymų. Visgi Rusijos federacijos ambasada nutarė imtis nepagrįstų ir neproporcingų veiksmų visuomeninės iniciatyvos „Misija Sibiras“ atžvilgiu.

Ministerijos nuomone, šis demaršas yra ne kas kita kaip bandymas daryti spaudimą Lietuvos vidaus sprendimų priėmimo procesui bei priversti sudaryti tarpvyriausybinę sutartį, neatitinkančią Lietuvos nacionalinių interesų.

„Rusijos Federacijos ambasados organizuojamos sovietinių kapų tvarkybos gretinimas su tremtinių palaidojimo vietų tvarkymu, vykdomu visuomeninės iniciatyvos pagrindu, yra nepagrįstas. „Misijos Sibiras“ veikla yra ne politinė, – tai grynai pilietinė, humanistinė, visuomeninė iniciatyva, kurios tikslas – pagerbti sovietinių represijų, trėmimų aukas, išsaugoti jų palaidojimo vietas. Tikimės, kad Rusijos Federacija atsisakys tendencingo ir niekuo nepagrįsto „Misijos Sibiras“ veiklos vertinimo, nekurs dirbtinių kliūčių bei neieškos preteksto šios jaunimo iniciatyvos stabdymui“, – skelbia Lietuvos Užsienio reikalų ministerija.

Savo ruožtu lietuvių tremties vietas Rusijoje vykstančios ekspedicijos „Misija Sibiras“ atstovai tikisi, kad Maskvos sprendimas neįsileisti į šalį šio projekto dalyvių nėra galutinis.

„Tikimės, kad šiandien paskelbtas sprendimas nėra galutinis. Savo planų kol kas neatšaukiame ir ruošiamės ekspedicijai“, – BNS penktadienį sakė projekto vadovė Raminta Kėželytė.

R. Kėželytė teigė apgailestaujanti, kad Rusija visuomeninę iniciatyvą susiejo su politinėmis derybomis.

„Yra pasimetimo reakcija, kaip esame suplakti į šitą vieną situaciją“, – teigė „Misija Sibiras“ vadovė. Anot jos, „Labai norisi atsiriboti nuo tų sąsajų su politine plotme, nes kitoms iniciatyvoms Lietuvoje ir Rusijoje, susijusioms su kapinių tvarkymu ar istorine atmintimi, mes jokios įtakos neturime ir tiesiog vykdome savo misiją“, – pridūrė ji.

Šiemet į Rusiją turėjo išvykti dvi „Misija Sibiras“ ekspedicijos į Krasnojarsko kraštą. Šis projektas organizuojamas nuo 2006 metų.

Sovietams okupavus Lietuvą 1940 – 1953 metais iš Lietuvos buvo ištremta apie 130 tūkst. žmonių.