„Misija Sibiras“ rengia savanorių bandomąjį žygį
Šį sa­vait­ga­lį pro­jek­to „Mi­si­ja Si­bi­ras“ or­ga­ni­za­to­riai ren­gia ban­do­mą­jį žy­gį, po ku­rio bus su­for­muo­ta ga­lu­ti­nė 16 žmo­nių ko­man­da vyk­ti į lie­tu­vių trem­ties vie­tas.

Ban­do­ma­ja­me žy­gy­je da­ly­vaus 76 as­me­nys, jie at­rink­ti iš dau­giau nei 800 no­rė­ju­sių­jų da­ly­vau­ti šių me­tų eks­pe­di­ci­jo­je, pra­ne­šė or­ga­ni­za­to­riai.

„La­bai džiau­gia­mės, kad no­rin­čių­jų da­ly­vau­ti pro­jek­te šie­met dar dau­giau nei per­nai. Jau vie­nuo­li­ka me­tų iš ei­lės vis dau­giau jau­nų žmo­nių no­ri įsi­trauk­ti į pro­jek­tą ir da­ly­vau­ti eks­pe­di­ci­jo­je, taip par­ody­da­mi sa­vo pi­lie­tiš­ku­mą. Užau­gu­si ne­prik­lau­so­my­bės kar­ta ro­do pui­kų pa­vyz­dį vi­siems! Su­lau­kė­me pui­kių an­ke­tų ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir iš vi­so pa­sau­lio“, – sa­kė lab­da­ros ir par­amos fon­do „Jau­niems“ di­rek­to­rius Ig­nas Ru­si­las.

Ban­do­ma­sis žy­gis šeš­ta­die­nį pra­si­dės Tra­kuo­se, jo me­tu jau­nuo­liai tu­rės ne tik įveik­ti 50 ki­lo­me­trų, bet ir at­lik­ti įvai­rias už­duo­tis, pa­vyz­džiui, su­tvar­ky­ti Lie­tu­vai svar­bias is­to­ri­nes vie­tas.

Į pa­čią eks­pe­di­ci­ją „Mi­si­ja Si­bi­ras“ ko­man­da iš­vyks tra­di­ciš­kai lie­pos 17-ąją, Pa­sau­lio lie­tu­vių vie­ny­bės die­ną. Pla­nuo­ja­ma ke­liau­ti į Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ją, Igar­ką.

„Ta­čiau tiks­laus marš­ru­to dar ne­tu­ri­me, jis pla­nuo­ja­mas. Jis pri­klau­sys nuo to, kiek pa­vyks su­rink­ti fi­nan­sų“, – BNS sa­kė I.Ru­si­las.

Šie­met su jau­ni­mo ko­man­da tvar­ky­ti trem­ti­nių ka­pų va­žiuos žur­na­lis­tas, ra­šy­to­jas, lai­dų ve­dė­jas And­rius Ta­pi­nas.

Lab­da­ros ir par­amos fon­do „Jau­niems“ įgy­ven­di­na­mo pro­jek­to „Mi­si­ja Si­bi­ras“ me­tu jau­ni žmo­nės vyks­ta į ap­leis­tas Si­bi­ro vie­to­ves su­si­tik­ti su ten te­be­gy­ve­nan­čiais lie­tu­vių trem­ti­niais ir su­tvar­ky­ti ap­leis­tas ka­pa­vie­tes.

Nuo 2006 me­tų no­rą da­ly­vau­ti pro­jek­te iš­reiš­kė dau­giau nei 11 tūkst. jau­nų žmo­nių, suo­rga­ni­zuo­ta 14 eks­pe­di­ci­jų bei tūks­tan­čiai pri­sta­ty­mų mo­kyk­lo­se, uni­ver­si­te­tuo­se, bend­ruo­me­nių cen­truo­se, eks­po­nuo­ta šim­tai jau­ni­mo eks­pe­di­ci­jų fo­tog­ra­fi­jų par­odų, su­kur­ti do­ku­men­ti­niai fil­mai.