„Misija Sibiras“ dalyviai atvyko į Kazachstaną
Jau­ni­mo eks­pe­di­ci­jos „Mi­si­ja Si­bi­ras“ da­ly­viai šian­dien, lie­pos 20 d., ap­si­lan­kė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je As­ta­no­je, kur su­si­ti­ko su Lie­tu­vos dip­lo­ma­tais, dir­ban­čiais Ka­zachs­ta­ne.

Lietuvos ambasadorius Vytautas Naudužas pristatė ekspedicijos dalyviams dvišalius Lietuvos ir Kazachstano santykius, papasakojo apie trėmimų istoriją ir palinkėjo sėkmingos misijos Karagandos lagerio (Karlago) regione.

Rusijos ambasadai Lietuvoje atsisakius „Misija Sibiras“ nariams išduoti vizas, projekto organizatoriai nutarė vykti į Kazachstaną ir aplankyti Lietuvos piliečių tremties ir

laidojimo vietas Karagandos, Džezkazgano ir Balchašo rajonuose. Pagal Karlago duomenis pokario metais šiai sistemai priklausiusiose lageriuose kalėjo beveik 90 tūkstančių lietuvių. Lietuvai susigrąžinus Nepriklausomybę, dalis tautiečių grįžo į Tėvynę.

„Misija Sibiras“ dalyviai aplankys minėtas teritorijas, o taip pat svečiuosis Lietuvių namuose Karagandoje, kuriuos įkūrė Vilniaus verslininkas Vytautas Varasimavičius.