„Minimumui“ kelti politikų malonės nereikia
Pri­ta­ru­si, kad mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga (MMA) nuo lie­pos 1 die­nos di­dė­tų 25 eu­rais, Tri­ša­lė ta­ry­ba no­ri, kad MMA kė­li­mas ne­bep­rik­lau­sy­tų nuo po­li­ti­kų spren­di­mų. Siū­lo­ma, kad mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio kė­li­mas bū­tų sie­ja­mas su eko­no­mi­niais ro­dik­liais.

Pro­fe­si­nių są­jun­gų, darb­da­vių ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vų ma­ny­mu, MMA kei­ti­mas tu­rė­tų bū­ti sie­ja­mas su pen­kiais pa­grin­di­niais kin­ta­mai­siais: vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio, dar­bo na­šu­mo ki­ti­mu, vi­du­ti­niu me­ti­niu su­de­rin­to var­to­to­jų kai­nų in­dek­so po­ky­čiu, bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) au­gi­mu, vi­du­ti­niu me­ti­niu ne­dar­bo ly­giu. Taip pat sie­kia­ma, kad bū­tų at­siž­velg­ta į ki­tus as­pek­tus, to­kius kaip tarp­tau­ti­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai, skur­do ly­gis, pa­ly­gi­ni­mas su kai­my­nais.

Prem­je­ras nu­si­tei­kęs optimistiškai

Va­kar prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad, be MMA di­di­ni­mo nuo lie­pos, svars­to­mas „mi­ni­mu­mo“ kė­li­mas nuo ki­tų me­tų. „Čia yra pir­mi­nė in­for­ma­ci­ja, ku­rią esa­me ap­ta­rę su fi­nan­sų mi­nis­tru. Aiš­ku, su­nku kal­bė­ti apie kon­kre­čius skai­čius. No­ras ir tiks­las yra, kad nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 1 die­nos mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga bū­tų apie 350 eu­rų – bū­tų di­di­ni­mas 25 eu­rais“, – sa­kė prem­je­ras.

A. But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, pla­nuo­jant asig­na­vi­mus, 2015 me­tų vals­ty­bės biu­dže­te jau bu­vo nu­ma­ty­tas MMA di­di­ni­mas nuo lie­pos mė­ne­sio. Pa­sta­rą­jį kar­tą mi­ni­ma­li al­ga pa­di­din­ta nuo 2014 me­tų spa­lio 1 die­nos. Ji pa­kel­ta 10 eu­rų ir pa­sie­kė 300 eu­rų.

Pa­ga­lius ki­ša po­pu­lis­tai

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Bro­nius Bra­daus­kas pa­žy­mė­jo, kad nė­ra kliū­čių nuo lie­pos mė­ne­sio 25 eu­rais pa­kel­ti MMA. Bet pla­nuo­ja­mam „mi­ni­mu­mo“ pa­di­di­ni­mui iki 350 eu­rų nuo ki­tų me­tų ga­li iš­kil­ti prob­le­mų. „Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams, bea­to­dai­riš­kai siū­lo­mi po­pu­lis­ti­niai įsta­ty­mų pro­jek­tai, ku­rie iš biu­dže­to rei­ka­lau­ja vis dau­giau pi­ni­gų“, - pa­brė­žė so­cial­de­mo­kra­tas. Anot jo, bū­ti­na pa­lauk­ti duo­me­nų, kaip to­liau plė­to­sis mū­sų ša­lies eko­no­mi­ka.

Taip pat B. Bra­daus­kas at­krei­pė dė­me­sį į smul­kiuo­sius vers­li­nin­kus, ku­rie la­bai jau­triai rea­guo­ja į MMA di­di­ni­mą. „Smul­ku­sis vers­las tu­ri iš­si­lai­ky­ti. Jei­gu „kal­si­me“, kad jis tu­ri tiek ir tiek su­mo­kė­ti, smul­kie­ji ban­kru­tuos ar­ba nu­eis į „še­šė­lį“. Nė­ra nie­ko blo­ges­nio nei mo­kes­čiais ar ki­to­kio­mis prie­mo­nė­mis pri­vers­ti vers­lą trauk­tis į „še­šė­lį“. Iš­trauk­ti juos iš ten la­bai su­nku“, - tvir­ti­no jis.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio And­riaus Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, MMA rei­kia di­din­ti tiek, kiek di­dė­ja vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis. Jis pri­ta­rė, kad „mi­ni­mu­mo“ kė­li­mas ne­ga­li pri­klau­sy­ti nuo po­li­ti­nių spren­di­mų, o tu­rė­tų bū­ti nu­lem­tas eko­no­mi­nių rea­li­jų.

Mi­ni­ma­lus ūgtelėjimas

Lie­tu­vos mais­ti­nin­kų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Gra­ži­na Gruz­die­nė pa­brė­žė, kad mū­sų ša­lies MMA yra vie­na ma­žiau­sių ES ir jau se­niai lai­kas ją di­din­ti. „Džiau­gia­mės, kad prem­je­ras siū­lo di­din­ti MMA, bet pla­nuo­ja­mas di­di­ni­mas yra per ma­žas. Ka­dan­gi smul­ku­sis ir vi­du­ti­nis vers­las ma­to dau­giau­sia prob­le­mų, ne­su­tin­ka, ieš­ko­ma komp­ro­mi­si­nio va­rian­to“, - sa­kė ji.

G. Gruz­die­nės tei­gi­mu, jei­gu ki­tų me­tų pra­džio­je „mi­ni­mu­mas“ pa­siek­tų 350 eu­rų, tai bū­tų ne­blo­gas va­rian­tas. „Taip pat pa­ga­liau tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ta me­to­di­ka ir MMA di­di­ni­mas ne­bū­tų su­sie­tas su po­li­ti­niais spren­di­mais“, - sa­kė prof­są­jun­gų at­sto­vė.

Bū­ti­nas pasirengimas

Vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos ma­ny­mu, MMA di­di­ni­mą bū­ti­na sie­ti su ob­jek­ty­viais eko­no­mi­niais rod­me­ni­mis. Esą įvai­rūs Lie­tu­vos eko­no­mi­niai ro­dik­liai per pra­ėju­sį de­šimt­me­tį ga­na smar­kiai svy­ra­vo, pa­si­tai­kė ir ne­igia­mų jų po­ky­čių, to­dėl sie­kiant di­des­nio prog­no­zuo­ja­mu­mo ir pa­grįs­tu­mo, siū­lo­ma „mi­ni­mu­mą“ keis­ti kas dve­jus me­tus, at­siž­vel­giant į vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio, dar­bo na­šu­mo ir var­to­ji­mo kai­nų in­dek­sų po­ky­tį. Taip pat no­ri­ma, kad apie bū­si­mą mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio dy­dį bū­tų pra­ne­ša­ma me­tų vi­du­ry­je, o jis įsi­ga­lio­tų ir bū­tų skai­čiuo­ja­mas nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos. Tai leis­tų prog­no­zuo­ti ir su­in­te­re­suo­toms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, darb­da­viams ir vi­siems ki­tiems so­cia­li­niams par­tne­riams pa­si­reng­ti mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mui. Vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­ja siū­lo šį pri­nci­pą tai­ky­ti jau ar­ti­miau­siam mi­ni­ma­lio­jo dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mui, ati­tin­ka­mai pa­ko­re­guo­jant įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų nuo­sta­tas.

„Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio san­ty­kis su vi­du­ti­niu su­da­ro apie 42 proc. ir yra vie­nas di­des­nių pa­sau­ly­je, to­dėl rei­kė­tų veng­ti ne­pag­rįs­to ir ne­prog­no­zuo­ja­mo šio san­ty­kio di­dė­ji­mo. ES šis san­ty­kis svy­ruo­ja nuo 35 proc., Če­ki­jo­je - iki 50 proc., Pra­ncū­zi­jo­je ir Grai­ki­jo­je, ki­to­se pa­sau­lio ša­ly­se – nuo 20 iki 50 pro­cen­tų“, - tei­gė kon­fe­de­ra­ci­jos at­sto­vai.

Ob­jek­ty­ves­nis pri­nci­pas

Eko­no­mis­to Gi­ta­no Nau­sė­dos nuo­mo­ne, nuo lie­pos 1-osios maž­daug 10 proc. pa­di­din­ti MMA ti­krai ga­li­ma. Juo­lab kad pa­na­šiu tem­pu pa­sta­rai­siais me­tais au­go vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis. „Ne­pas­ku­ti­nis ir tas fak­tas, kad kaž­kaip ne­ju­čia per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus MMA dy­džiu smar­kiai at­si­li­ko­me nuo Bal­ti­jos kai­my­nių“, - pa­žy­mė­jo jis.

Anot G. Nau­sė­dos, šiais me­tais ma­ty­si­me daug prieš­ta­rin­gų fak­to­rių, ku­rie veiks Lie­tu­vos eko­no­mi­ką, to­dėl ne­rei­kia sku­bė­ti ža­dė­ti MMA di­din­ti ir nuo ki­tų me­tų. „Neaiš­ku, ko­kio­mis są­ly­go­mis svars­ty­si­me ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tą, ar ne­rei­kės im­tis tam ti­krų ko­rek­ci­jų“, - aiš­ki­no eks­per­tas.

G. Nau­sė­da pri­ta­rė, kad MMA di­di­ni­mas ne­tu­rė­tų pri­klau­sy­ti tik nuo po­li­ti­kų spren­di­mo. Esą „mi­ni­mu­mą“ su­sie­jus su ob­jek­ty­viais eko­no­mi­niais ro­dik­liais, jos per­žiū­rė­ji­mas vyk­tų pa­gal tam ti­krą for­mu­lę, taip bū­tų iš­veng­ta gin­čų ir ne­su­ta­ri­mų.

Al­gos – vie­nos ma­žiau­sių ES

Šiuo me­tu pa­gal 300 eu­rų sie­kian­čią MMA Lie­tu­va vel­ka­si ES uo­de­go­je – yra tre­čia nuo ga­lo, len­kia tik Ru­mu­ni­ją ir Bul­ga­ri­ją. Ge­ro­kai at­si­lie­ka­me net nuo Lat­vi­jos ir Es­ti­jos, ku­rio­se šių me­tų pra­džio­je „mi­ni­mu­mas“ sie­kė ati­tin­ka­mai 360 bei 390 eu­rų.

ES sta­tis­ti­kos tar­ny­bos „Eu­ros­tat“ duo­me­ni­mis, nuo 2008 me­tų iki 2015 me­tų MMA Lie­tu­vo­je kei­tė­si tris kar­tus ir iš vi­so pa­di­dė­jo 29 pro­cen­tais. Pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je per tą pa­tį lai­ko­tar­pį „mi­ni­mu­mas“ pa­di­dė­jo 31 proc. ir da­bar sie­kia 410 eu­rų, Lat­vi­jo­je – 57 proc., Es­ti­jo­je – 40 pro­cen­tų.

Lie­tu­va ne­ga­li pa­si­gir­ti ir vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo dy­džiu. Vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas mū­sų ša­ly­je, šiuo me­tu sie­kian­tis apie 715 eu­rų ne­ats­kai­čia­vus mo­kes­čių, taip pat yra vie­nas ma­žiau­sių ES. Es­ti­jo­je pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je vi­du­ti­nė al­ga su­da­rė 1039 eu­rus, o Lat­vi­jo­je – 765 eu­rus.