„MG Baltic“ viceprezidentui – įtarimai dėl papirkimo ir prekybos poveikiu
Vie­no di­džiau­sių Lie­tu­vos kon­cer­nų „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tui Rai­mon­dui Kur­lians­kiui tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė įta­ri­mus dėl pa­pir­ki­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu.

„R.Kur­lians­kiui yra par­eikš­ti įta­ri­mai dėl pa­pir­ki­mo ir dėl pre­ky­bos po­vei­kiu“, – BNS sa­kė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

STT ti­ria įta­ri­mus, kad kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vai Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vui Sei­mo na­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui per­da­vė 100 tūkst. eu­rų ky­šį.

At­lie­kant ty­ri­mą ket­vir­ta­die­nį at­lik­tos kra­tos šio vers­lo kon­cer­no pre­zi­den­to Da­riaus Moc­kaus ir R.Kur­lians­kio dar­bo vie­to­se, par­la­men­ta­ro E.Ma­siu­lio na­muo­se, au­to­mo­bi­ly­je, dar­bo vie­to­je ir jo va­do­vau­ja­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio būs­ti­nė­je.

„MG Bal­tic“ yra vie­na di­džiau­sių Lie­tu­vo­je ga­my­bos, pre­ky­bos, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir ži­niask­lai­dos įmo­nių gru­pė. 72 kon­cer­no val­do­mos įmo­nės 2015 me­tais pa­sie­kė 539 mln. eu­rų apy­var­tą, gru­pė­je dir­bo be­veik 3,7 tūkst. dar­buo­to­jų.

R.Kur­lians­kis uži­ma aukš­tas par­ei­gas ži­niask­lai­dos prie­mo­nes val­dan­čio­se įmo­nė­se – jis yra ke­lias te­le­vi­zi­jas val­dan­čio „Lais­vo ir ne­prik­lau­so­mo ka­na­lo“ gru­pės val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir nau­jie­nų por­ta­lą al­fa.lt val­dan­čios „Al­fa Me­dia“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

Jis taip pat yra al­ko­ho­lio ga­my­bos įmo­nių gru­pės „A­li­ta“ ste­bė­to­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, „Me­dia­fon“ gru­pės įmo­nių val­dy­bos na­rys, ei­na par­ei­gas ir kai ku­rio­se ki­to­se įmo­nė­se.