„MG Baltic“ politinės korupcijos byla: ką žinome?
Tei­sė­sau­gai kon­cer­no „MG Bal­tic“ po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je par­eiš­kus įta­ri­mus Sei­mo na­riui Gin­ta­rui Ste­po­na­vi­čiui, BNS pa­tei­kia svar­biau­sius ži­no­mus fak­tus apie šį ty­ri­mą.

Ką įta­ria tei­sė­sau­ga?

Par­ei­gū­nai įta­ria, kad G.Ste­po­na­vi­čius su „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu ta­rė­si dėl ne­tei­sė­to Li­be­ra­lų są­jū­džio fi­nan­sa­vi­mo. Pro­ku­ro­rams įta­ri­mų su­kė­lė „MG Bal­tic“ 15 tūkst. eu­rų par­ama dviem or­ga­ni­za­ci­joms – G.Ste­po­na­vi­čiaus var­do par­amos fon­dui ir „Lais­vės stu­di­jų cen­trui“. Pa­sak par­ei­gū­nų, su­si­ta­ręs dėl par­amos šioms or­ga­ni­za­ci­joms, G.Ste­po­na­vi­čius bal­sa­vo dėl kon­cer­nui nau­din­gų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo. Kon­kre­čių tei­sės ak­tų pro­jek­tų tei­sė­sau­ga ne­įvar­di­ja.

Tei­sė­sau­ga sa­ko tu­rin­ti duo­me­nų, kad bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis iš R.Kur­lians­kio yra pa­ėmęs per šim­to tūks­tan­čių eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai. Ty­rė­jai įta­ria, kad E.Ma­siu­lis ky­šį ga­vo už įta­ką par­en­kant vie­tą Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lui Vil­niu­je, Sei­me svars­tant Var­to­ji­mo kre­di­tų įsta­ty­mo pa­tai­sas ir nu­ta­ri­mą dėl ke­lio Vil­nius – Ute­na.

Pro­ku­ro­rai taip pat įta­ria, kad R.Kur­lians­kis per tuo­me­tį Sei­mo na­rį, bu­vu­sį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už po­li­ti­nė­mis rek­la­mos nuo­lai­do­mis gau­tą 25 tūkst. eu­rų ky­šį sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad šie taip pat veik­tų „MG Bal­tic“ in­te­re­sų nau­dai. Tei­sė­sau­ga tei­gia, kad V.Gap­šys ga­lė­jo veik­ti kon­cer­no nau­dai Sei­me svars­tant Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sas bei bal­suo­jant dėl ke­lio Vil­nius – Ute­na pro­jek­to. R.Kur­lians­kio ad­vo­ka­tai tei­gia, kad įta­ri­mai vers­li­nin­kui ir V.Gap­šiui taip pat yra su­si­ję su bu­vu­sios kan­di­da­tės į ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pos­tą Edi­tos Damb­raus­kie­nės sky­ri­mo pro­ce­dū­ra.

Kam par­eikš­ti įta­ri­mai?

G.Ste­po­na­vi­čius yra įta­ria­mas pikt­nau­džia­vi­mu. Bu­vęs li­be­ra­lų ly­de­ris E.Ma­siu­lis įta­ria­mas dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, ky­ši­nin­ka­vi­mo ir ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo. V.Gap­šiui par­eikš­ti įta­ri­mai dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu.

Vie­nas „MG Bal­tic“ va­do­vų R.Kur­lians­kis įta­ria­mas pa­pir­ki­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu vals­ty­bės pa­slap­ti­mi. Šia­me ty­ri­me dėl pa­pir­ki­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu įta­ria­mas ir pats kon­cer­nas kaip ju­ri­di­nis as­muo.

Ko­kia įta­ria­mų­jų po­zi­ci­ja?

E.Ma­siu­lis pri­pa­žįs­ta ėmęs pi­ni­gus iš R.Kur­lians­kio, ta­čiau juos va­di­na pa­sko­la. V.Gap­šys sa­ko dėl kon­cer­nui pa­lan­kių tei­sės ak­tų pro­jek­tų ne­bal­sa­vęs, o rek­la­mos nuo­lai­das ga­vęs per de­ry­bas.

G.Ste­po­na­vi­čius tei­gė ta­rę­sis su „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu dėl par­amos ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lai ir ne­bal­sa­vęs už kon­cer­nui pa­lan­kius įsta­ty­mus. R.Kur­lians­kis įta­ri­mų sa­vo at­žvil­giu ne­ko­men­tuo­ja.

„MG Bal­tic“ at­sto­vai kon­cer­nui pa­teik­tus įta­ri­mus va­di­na pro­ku­ro­ro pikt­nau­džia­vi­mu sa­vo tei­sė­mis ir psi­cho­lo­gi­niu spau­di­mu.

Kas dar bu­vo apk­laus­ti?

Vyks­tant ty­ri­mui, kaip spe­cia­lie­ji liu­dy­to­jai bu­vo apk­laus­ti „MG Bal­tic“ pre­zi­den­tas Da­rius Moc­kus, val­dy­bos na­rys Ro­ma­nas Rau­ly­nai­tis ir Li­be­ra­lų są­jū­dį pa­li­kęs Ša­rū­nas Gus­tai­nis.

Šio­je by­lo­je kaip liu­dy­to­jus pro­ku­ro­rai apk­lau­sė di­džią­ją da­lį pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rių. Be ki­tų as­me­nų, taip pat bu­vo apk­laus­ti Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis, kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius, Vil­niaus me­ras li­be­ra­lų va­do­vas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.