„MG Baltic“ dovanotas knygas apie J.Basanavičių „valstiečiai“ išdalys bibliotekoms
Kon­cer­no „MG Bal­tic“ do­va­no­tas kny­gas apie vie­ną tau­ti­nio at­gi­mi­mo pra­di­nin­kų Jo­ną Ba­sa­na­vi­čių „vals­tie­čių“ frak­ci­ja Sei­me ža­da iš­da­ly­ti bib­lio­te­koms.

Kaip BNS sa­kė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų (LVŽS) frak­ci­jos Sei­me at­sto­vė Vir­gi­ni­ja Ver­več­kai­tė, da­lis frak­ci­jos na­rių jau pa­do­va­no­jo kny­gas bib­lio­te­koms sa­vo apy­gar­do­se. Iš vi­so frak­ci­ja ga­vo 57 is­to­ri­ko Al­gir­do Gri­ga­ra­vi­čiaus kny­gas „At­sis­ky­rė­lis iš Su­val­ki­jos“.

„Vie­ni pa­tys grą­ži­no, taip pat lau­kė­me, kol kny­gas at­neš į frak­ci­ją. Bu­vo pri­im­tas spren­di­mas jas or­ga­ni­zuo­tai pri­sta­ty­ti į Na­cio­na­li­nę Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ką ir tai pa­da­ry­si­me ar­ti­miau­siu me­tu“, – BNS sa­kė V.Ver­več­kai­tė.

„Vals­tie­čių“ de­le­guo­tas Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis prieš ke­lias sa­vai­tes BNS tei­gė, kad frak­ci­jo­je pri­im­tas spren­di­mas grą­žin­ti kny­gas siun­tė­jui – „MG Bal­tic“ ir tai bu­vo pa­da­ry­ta. „Su­rin­ko­me į dė­žę ir nu­siun­tė­me at­gal. To­dėl, kad Sei­mo na­riai gau­ti do­va­nų ne­tu­rė­tų“, – tuo­met sa­kė jis.

„MG Bal­tic“ at­sto­vai BNS in­for­ma­vo, jog nė vie­nos kny­gos ne­su­lauk­ta.

Kaip skelb­ta, šių kny­gų par­la­men­ta­rai su­lau­kė Va­sa­rio 16-osios iš­va­ka­rė­se, prie jų bu­vo pri­dė­tas „MG Bal­tic“ pre­zi­den­to Da­riaus Moc­kaus svei­ki­ni­mas su vals­ty­bės at­kū­ri­mo šven­te. Par­la­men­ta­rai šią do­va­ną įver­ti­no ne­vie­na­reikš­miai. Mat kon­cer­nas yra įta­ria­mas po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je.

Šis kon­cer­nas ža­dė­jo Vil­niu­je pa­sta­ty­ti pa­mink­lą J.Ba­sa­na­vi­čiui pa­gal tar­pu­ka­rio me­ni­nin­ko Ra­po­lo Ja­ki­ma­vi­čiaus pro­jek­tą. Ta­čiau „MG Bal­tic“ no­rė­jo, kad pa­mink­las sto­vė­tų K.Sir­vy­do skve­re, bet sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė jam vie­tą par­in­ko prie Na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos.