„MG Baltic“ atkirtis – dar vienas ieškinys
Kon­cer­nas „MG Bal­tic“ ar­ti­miau­siu me­tu pa­teiks ieš­ki­nį dėl jam pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo. Ieš­ki­nys bus reiš­kia­mas ne tik Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tu kaip ins­ti­tu­ci­jai, bet ir as­me­niš­kai jos va­do­vui Da­riui Jau­niš­kiui bei Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Ba­kui, sa­ko­ma „MG Bal­tic“ pra­ne­ši­me spau­dai.

Pasak koncerno, Valstybės vardu veikiantys asmenys privalo prisiimti asmeninę atsakomybę už savo žodžius ir veiksmus.

„Mes su valstybe nekovojame, tačiau nuosekliai giname savo teises, kurios yra pažeidžiamos pačiu grubiausiu būdu“, – teigia koncerno „MG Baltic“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos direktorius Tadas Marčiukaitis.

Koncernas „MG Baltic“ jau yra pateikęs ieškinį teismui dėl Valstybės saugumo departamento rašte parlamentarams pateiktų duomenų pripažinimo neatitinkančiais tikrovės. Šiuo metu teismai aiškinasi, kuris – bendros kompetencijos ar administracinis – turės nagrinėti šį ieškinį.

Vytautas Bakas, kalbėdamas apie koncerną „MG Baltic“ ir „Vilniaus prekybą“ yra teigęs: „Šita suma gali siekti ne vieną šimtą milijonų eurų žalos ir teks ieškoti būdų, kaip ją valstybei atlyginti.“