„Maximos“ griūtis privertė įstatymus keisti ne tik Latvijoje, bet ir Lietuvoje
Penk­ta­die­nį mi­ni­mos pre­ky­bos cen­tro „Ma­xi­ma“ Lat­vi­jo­je griū­ties me­ti­nės. „Ma­xi­mos“ gru­pės ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas tei­gė, kad ty­ri­mai vis dar vyks­ta, o po ne­lai­mės bu­vo pa­ti­krin­ti ki­ti bend­ro­vės pre­ky­bos cen­trai. LRT Ra­di­jo bend­ra­dar­bis Lat­vi­jo­je Arū­nas Vai­ku­tis tvir­ti­na, kad svar­biau­sias pa­si­kei­ti­mas – įsta­ty­mų ko­rek­ci­ja.

„Svar­biau­sias nu­veik­tas dar­bas, ma­tyt, yra nau­ja sta­ty­bas reg­la­men­tuo­jan­čių įsta­ty­mų re­dak­ci­ja. Ji bu­vo par­eng­ta ir įsi­ga­lio­jo spa­lio 1 d. Ši re­dak­ci­ja nu­ma­to daug griež­tes­nę sta­ty­bų kon­tro­lę“, – LRT Ra­di­jo lai­do­je „Ry­to gar­sai“ sa­kė A. Vai­ku­tis. Prieš ne­lai­mę baus­mė už to­kio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mus te­bu­vo ket­ve­ri me­tai lais­vės at­ėmi­mo. Po tra­ge­di­jos ji pa­di­din­ta iki aš­tuo­ne­rių me­tų.

Po ne­lai­mės su­si­rū­pi­no ki­tų pa­sta­tų saugumu

„Ma­xi­mos“ gru­pės ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Gied­rius Juo­za­pa­vi­čius sa­kė, kad įvy­ku­si tra­ge­di­ja pa­lie­tė ne tik Lat­vi­jos vi­suo­me­nę, bet ir vi­sus „Ma­xi­mos“ dar­buo­to­jus vi­so­se ša­ly­se, ku­rio­se įmo­nė vyk­do veik­lą.

Šiuo me­tu vis dar vyks­ta ke­le­tas ty­ri­mų. Kri­mi­na­li­nė Lat­vi­jos po­li­ci­ja dar yra ne­pa­tei­ku­si ofi­cia­lių iš­va­dų ir įvar­di­ju­si tiks­lių ne­lai­mės prie­žas­čių. Bend­ro­vė yra vie­na iš at­sa­ko­vų dau­giau kaip 20-ty­je ci­vi­li­nių ieš­ki­nių.

„Mes apie jų [Lat­vi­jos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos – LRT.lt] vyk­do­mus ty­ri­mus ži­no­me tiek pat, kiek ir Lat­vi­jos vi­suo­me­nė. Ma­nau, kad de­ta­liai su­ži­no­si­me tik ta­da, ka­da iš­va­dos bus pa­skelb­tos šių me­tų ga­le ar gal­būt ki­tais me­tais“, – sa­kė G. Juo­za­pa­vi­čius ir pri­dė­jo, kad ci­vi­li­niai ieš­ki­niai yra ruo­šia­mi nag­ri­nė­ti teis­muo­se.

Taip pat Dar­bo ins­pek­ci­ja ty­rė, ko­dėl žu­vo ke­tu­ri pre­ky­bos cen­tro dar­buo­to­jai. Esą bend­ro­vė tu­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę, nes, pa­si­gir­dus pa­vo­jaus si­re­noms, tu­rė­jo bū­ti ne­del­siant nu­trauk­tas dar­bas. Šias iš­va­das „Ma­xi­ma“ aps­kun­dė teis­mui.

„Bend­ra­dar­bia­vi­mas su ja [Dar­bo ins­pek­ci­ja – LRT.lt] vy­ko vi­sus šiuos me­tus. Ren­giant mi­nė­tas iš­va­das, kar­tu da­ly­va­vo ir „Ma­xi­ma Lat­vi­ja“ at­sto­vai. Ne­su­ta­ri­mas ki­lo dėl to, kad iš­va­do­se yra tam ti­kri tei­gi­niai, su ku­riais šian­dien ne­su­tin­ka­me. To­dėl bu­vo kreip­ta­si į teis­mą, pa­pra­šy­ta juos pa­tiks­lin­ti, iš­aiš­kin­ti“, – aiš­ki­no „Ma­xi­mos“ gru­pės ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas.

Jis pri­dū­rė, kad po ne­lai­mės bu­vo at­lik­tos ne­ei­li­nės pa­ti­kros. Jų me­tu bu­vo ti­kri­na­mos pa­sta­tų kons­truk­ci­jos, per­žiū­ri­mi brė­ži­niai, at­lie­ka­mi prieš­gais­ri­nių sau­gos sis­te­mų pa­ti­kros ir jų mo­der­ni­za­vi­mas.

Lat­vi­ja su­griež­ti­no sta­ty­bų reikalavimus

LRT Ra­di­jo bend­ra­dar­bis Lat­vi­jo­je A. Vai­ku­tis pa­an­tri­no G. Juo­za­pa­vi­čiui, sa­ky­da­mas, kad ty­rė­jų ver­si­jos tu­ri bū­ti pa­skelb­tos šių me­tų pa­bai­go­je ar­ba ki­tų me­tų pra­džio­je. Jo tei­gi­mu, nau­jų ver­si­jų, ko­dėl su­griu­vo pa­sta­tas, nė­ra. Lai­ko­ma­si ver­si­jos, kad tai įvy­ko dėl pra­stų kons­truk­ci­jų.

„Svar­biau­sias nu­veik­tas dar­bas, ma­tyt, yra nau­ja sta­ty­bas reg­la­men­tuo­jan­čių įsta­ty­mų re­dak­ci­ja. Ji bu­vo par­eng­ta ir įsi­ga­lio­jo spa­lio 1 d. Ši re­dak­ci­ja nu­ma­to daug griež­tes­nę sta­ty­bų kon­tro­lę“, – sa­kė A. Vai­ku­tis.

Anot jo, bus at­nau­jin­ta jau pa­sta­ty­tų sta­ti­nių kon­tro­lė, itin griež­tai ža­da­ma ti­krin­ti tuos pa­sta­tus, ku­riuo­se per die­ną ap­si­lan­ko dau­giau kaip 100 žmo­nių. Be to, prieš įvyks­tant ne­lai­mei, Lat­vi­jo­je bu­vo su­ma­žin­ta baus­mė už sta­ty­bos pa­žei­di­mus, pa­vyz­džiui, jei klai­dos pa­da­ro­mos pro­jek­te ar sta­ty­bų me­tu. Baus­mė bu­vo su­ma­žin­ta iki ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo. Po ne­lai­mės su­grįž­ta prie se­no­sios baus­mės – aš­tuo­ne­ri me­tai lais­vės at­ėmi­mo.

Rei­ka­la­vi­mų pa­kei­ti­mai ren­gia­mi ir Lietuvoje

Ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas tei­gia, kad po ne­lai­mės Lat­vi­jo­je tam ti­krų veiks­mų bu­vo im­ta­si ir Lie­tu­vo­je. Bu­vo at­lik­ta pa­sta­tų pa­ti­kra. Jos me­tu kai ku­riuo­se pa­sta­tuo­se nu­sta­ty­ta eksp­loa­ta­ci­jos, prie­žiū­ros de­fek­tų.

Be to, po įvy­kio bu­vo per­žiū­rė­ti sta­ty­bos įsta­ty­mai ir ki­ti sta­ty­bų rei­ka­la­vi­mus ir tvar­ką reg­la­men­tuo­jan­tys do­ku­men­tai. Pa­sek­ta kai­my­nų pa­vyz­džių. Su­griež­tin­ti rei­ka­la­vi­mai, at­es­tuo­jant spe­cia­lis­tus, nu­sta­tant sta­ti­nio po­bū­dį, ar jis yra ypa­tin­gas sta­ti­nys. Nu­sta­ty­tos di­des­nės bau­dos.

Mi­nis­tras pa­aiš­ki­no, kad ypa­tin­gi pa­sta­tai daž­nai tie, ku­riuo­se įtai­sy­tos il­gos si­jos, ku­rių plo­tas yra itin di­de­lis. Šiais pa­sta­tais lai­ko­mi ir kai ku­rie ūki­niai sta­ti­niai.

„Rei­kė­tų pa­brėž­ti, kad pro­ce­sas nė­ra baig­tas. Mes ir šian­dien to­bu­li­na­me šiuos do­ku­men­tus. Dis­ku­tuo­ja­ma su eks­per­tais, spe­cia­lis­tais. Pa­vyz­džiui, dėl ypa­tin­go sta­ti­nio sta­tu­so yra vi­so­kių nuo­mo­nių“, – ak­cen­ta­vo K. Tre­čio­kas.

Jis pri­pa­ži­no, kad kai ku­rie sta­ti­niai yra sta­to­mi pa­sku­bo­mis ar nau­do­jant pra­stas me­džia­gas, to­dėl sta­ty­bos bro­kas ar trū­ku­mai ga­li iš­ryš­kė­ti tik pra­ėjus ke­le­riems me­tams po pa­sta­to pa­sta­ty­mo. Mi­nis­tro tei­gi­mu, to­kia gies­mė yra rea­li, bet taip pat rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kad kei­čia­si sta­ty­bos bend­ro­vių po­žiū­ris ir jos su­pran­ta sau­gaus pa­sta­to svar­bą.

Pa­sak mi­nis­tro, at­si­ran­dant nau­joms tech­no­lo­gi­joms, sau­ges­nėms, leng­ves­nėms sta­ty­bų me­džia­goms, sta­ty­bų įmo­nės ne­ven­gia jų nau­do­ti. Be to, po ne­lai­mės Lat­vi­jo­je su­ak­ty­vė­jo pa­tys pi­lie­čiai, ku­rie, pre­ky­bos cen­tre ar ki­to­je vie­to­je pa­ste­bė­ję ga­li­mą sau­gu­mo pa­žei­di­mą, su­sku­ba apie tai pra­neš­ti.