„Maisto banko“ akcijoje surinkta produktų už 329 tūkst. eurų
Lie­tu­vos pre­ky­bos cen­truo­se vy­ku­si ju­bi­lie­ji­nė „Mais­to ban­ko“ ak­ci­ja pa­žy­mė­ta aukš­tais žmo­nių dos­nu­mo re­zul­ta­tais. Sek­ma­die­nio ry­to duo­me­ni­mis, sa­vait­ga­lį ap­si­pirk­da­mi Lie­tu­vos ge­ra­da­riai pa­au­ko­jo mais­to už 329 tūkst. eu­rų. Tai – an­tras ge­riau­sias vi­sų lai­kų „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jos re­zul­ta­tus.

406 ša­lies par­duo­tu­vė­se ne­pa­si­tu­rin­tiems mais­to pa­au­ko­ti pra­šę sa­va­no­riai per dvi die­nas su­rin­ko 372 tūks­tan­čiu vie­ne­tų įvai­rių il­gai ne­gen­dan­čių mais­to pro­duk­tų. Nors tra­di­ciš­kai daž­niau au­ko­tos kruo­pos, ma­ka­ro­nai, mil­tai, ge­ra­da­riai lab­da­rai kiek dau­giau nu­pir­ko sau­sų pus­ry­čių, ar­ba­tos, šo­ko­la­do ir ka­vos.

„Vi­suo­me­nė iš­gir­do or­ga­ni­za­to­rių pra­šy­mą pa­dė­ti pa­ten­kin­ti ne tik gy­vy­biš­kai bū­ti­nus po­rei­kius, bet ir „pa­sal­din­ti“ gy­ve­ni­mą vai­kams, au­gan­tiems ne­pil­no­se ar gau­sio­se šei­mo­se“, sa­kė lab­da­ros fon­do „Mais­to ban­kas“ va­do­vė Dei­man­tė Žeb­raus­kai­tė. Kvie­ti­mą pri­si­min­ti vai­kų ar vie­ni­šų se­no­lių po­rei­kius ju­bi­lie­ji­nės „Mais­to ban­ko“ ati­da­ry­mo šven­tė­je pri­mi­nė ir Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Ša­lies pir­mų­jų as­me­nų, ži­no­mų žmo­nių ra­gi­ni­mai tu­ri ap­čiuo­pia­mos įta­kos au­ko­ja­mo mais­to apim­tims ir asor­ti­men­tui“, su­tin­ka D. Žeb­raus­kai­tė. So­cia­li­nių tink­lų var­to­to­jų ne­pas­te­bė­tas ne­li­ko čia iš­pla­tin­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės lin­kė­ji­mas da­lin­tis ge­ru­mu. „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jos ren­gi­niai vy­ko ir dvy­li­ko­je ša­lies mies­tų – čia au­ko­ti kvie­tė mies­tų me­rai.

Klai­pė­do­je kvies­da­mas au­ko­ti uos­ta­mies­čio jau­ni­mas su­ren­gė spie­čiaus (flash mob) ak­ci­ją – pre­ky­bos cen­tre „Stud­len­das“ lan­ky­to­jus sa­va­no­riai nu­ste­bi­no šo­kiu. Vil­niu­je su ak­ci­jos da­ly­viais pa­ta­ri­mais, kaip iš daž­niau­siai var­guo­liams au­ko­ja­mo mais­to pa­si­ga­min­ti ge­rų pa­tie­ka­lų, da­li­no­si ke­liau­to­jas ir žur­na­lis­tas Vy­ta­ras Ra­dze­vi­čius.

„Mais­to ban­ko“ ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai su­skai­čia­vo, kad lab­da­rai mais­to au­ko­jo 136 tūks­tan­čiai žmo­nių, vi­du­ti­niš­kai lab­da­rai iš­lei­dę apie pus­tre­čio eu­ro.

„Paau­ko­tas mais­tas su­vež­tas į „Mais­to ban­ko“ ir bend­ra­dar­biau­jan­čių so­cia­li­nių or­ga­ni­za­ci­jų san­dė­lius, kur su­rū­šia­vus bus par­eng­tas da­lin­ti. Ti­ki­mės, kad iki Ka­lė­dų šis mais­tas pa­sieks apie 90 tūkst. ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų vi­so­je Lie­tu­vo­je.