„Maisto bankas“ surinko produktų už 300 tūkst. eurų
Prieš­ve­ly­ki­nė­je „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jo­je, ku­ri, tru­ku­si dvi die­nas, bai­gė­si šeš­ta­die­nį, ša­lies gy­ven­to­jai ne­pa­si­tu­rin­čių­jų mai­ti­ni­mui  su­au­ko­jo pro­duk­tų už dau­giau ne­gu 300 tūkst. eu­rų ir tai len­kia iki šiol vy­ku­sių to­kių pa­va­sa­rio ak­ci­jų re­zul­ta­tus, sek­ma­die­nį pra­ne­šė Lie­tu­vos ra­di­jas.

„Mais­to ban­ko“ at­sto­vas Vai­do­tas Il­gius pa­ste­bi, kad šio­je ak­ci­jo­je au­ko­ti bran­ges­ni mais­to pro­duk­tai.

Ma­žiau au­ko­ta pa­čių pi­giau­sių mais­to pro­duk­tų, o daž­niau žmo­nės pir­ko bran­ges­nių mais­to pro­duk­tų – įvai­rių rū­šių kon­ser­vų, ypač kon­ser­vuo­tų dar­žo­vių, ka­vos, sau­sai­nių, šo­ko­la­do, uo­gie­nių, t.y. to, ką šei­mos, ypač au­gi­nan­čios vai­kus, la­biau­sia mėgs­ta“, – Lie­tu­vos ra­di­jui tei­gė V.Il­gius.

Pa­sak jo, kiek­vie­nais me­tais gy­ven­to­jai įsik­lau­so į „Mais­to ban­ko“ sa­va­no­rių kvie­ti­mus ir pa­ta­ri­mus, ką au­ko­ti.

„Šį kar­tą la­biau kal­bė­jo­me, kad Lie­tu­vo­je ypač skur­das pa­lie­čia šei­mas, ypač tas, ku­rio­se vie­nos vai­kus au­gi­na mo­ti­nos, to­dėl mū­sų pra­šy­mas bu­vo iš­girs­tas“, – tei­gė V. Il­gius.

Sa­va­no­riai su­skai­čia­vo, kad šį sa­vait­ga­lį ne­pa­si­tu­rin­tiems mais­to au­ko­ta 124 612 kar­tų.

„Mais­to ban­ko“ ak­ci­jo­je šie­met da­ly­va­vo 410 par­duo­tu­vių.