„Lukoil“ degalinėje Vilniuje - dujų nuotėkis
Prie „Lu­koil“ de­ga­li­nės, kur bu­vo pa­ste­bė­tas du­jų nuo­tė­kis, esan­tis pre­ky­bos cen­tras „Ma­xi­ma“ šeš­ta­die­nį du­rų pir­kė­jams ne­beat­vers, BNS pra­ne­šė „Ma­xi­ma LT“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Re­na­ta Sau­ly­tė.

Pa­sak jos, par­duo­tu­vė ne­bus ati­da­ry­ta, nes ne­daug li­kę iki jos dar­bo pa­bai­gos.

„Dar­buo­to­jai pa­leis­ti na­mo, ne­bea­ti­da­ri­nė­si­me par­duo­tu­vės“, - tei­gė R.Sau­ly­tė.

Pa­sak jos, dėl „Lu­koil“ de­ga­li­nė­je Rink­ti­nės gat­vė­je nu­sta­ty­to du­jų nuo­tė­kio ga­vus ži­nią dėl ga­li­mo pa­vo­jaus, „Ma­xi­ma“ bu­vo eva­kuo­ta.

„Pir­ki­mo pi­ko ne­bu­vo, bu­vo ke­lio­li­ka ap­si­per­kan­čių žmo­nių ir jiems, kad ir kaip bu­vo ne­pa­to­gu, te­ko pa­lik­ti pir­ki­nius ir iš­ei­ti iš par­duo­tu­vės,“ - tei­gė „Ma­xi­ma“ at­sto­vė.

R.Sau­ly­tė taip pat pra­ne­šė, kad pir­ma­die­nį šią si­tua­ci­ją ap­tars pre­ky­bos cen­tro va­do­vy­bė.

„Pir­ma­die­nį ti­krai su­sė­si­me ir įtrauk­si­me į mū­sų va­di­na­mų­jų kri­zi­nių si­tua­ci­jų pla­ną, kaip rea­guo­ti to­kio­mis si­tua­ci­jo­mis, nes ti­krai tu­ri­me par­duo­tu­vių ša­lia de­ga­li­nių, o šis at­ve­jis mums yra pir­mas“, - sa­kė „Ma­xi­ma“ at­sto­vė.

„Lu­koil“ Rink­ti­nės gat­vė­je de­ga­li­nės dar­buo­to­jai du­jų nuo­tė­kį pa­ste­bė­jo apie 20 val. - ma­no­ma, kad du­jų nuo­tė­kis už­fik­suo­tas po­že­mi­nės tal­pyk­los vamz­džiuo­se. Po maž­daug va­lan­dos pa­vo­jus bu­vo lik­vi­duo­tas.

De­ga­li­nės te­ri­to­ri­ja ke­lių šim­tų me­trų spin­du­liu bu­vo apt­ver­ta, ap­lin­ki­nė­mis gat­vė­mis užd­raus­tas eis­mas Rink­ti­nės, Ap­ka­sų, ki­to­se ap­lin­ki­nė­se gat­vė­se. Su­tri­ko ša­lia esan­čios par­duo­tu­vės „Ma­xi­mą“ veik­la. Pro ša­lį ne­be­lei­džia­ma va­žiuo­ti vi­suo­me­ni­niam trans­por­tui.

Įvy­kio vie­to­je dir­bo gau­sios ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų, po­li­ci­jos par­ei­gū­nų ir grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kų pa­jė­gos.