„Lietuvos žinių“ portalą vėl puolė programišiai
„Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­las lzi­nios.lt an­trą kar­tą per sa­vai­tę pa­ty­rė stip­rią ki­ber­ne­ti­nę at­aką. Tre­čia­die­nio ry­tą prog­ra­mi­šiai il­gam su­trik­dė por­ta­lo veik­lą. 

Tai bu­vo di­džiau­sia ki­ber­ne­ti­nė at­aka, ko­kios iki šiol su­lau­kė lzi­nios.lt. Pa­sak IT spe­cia­lis­tų, LŽ ser­ve­ris bu­vo at­akuo­tas iš už­sie­nio ser­ve­rių, bu­vo siun­čia­mos di­de­lės duo­me­nų užk­lau­sos.

Šiuo me­tu LŽ in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai ša­li­na at­akos pa­da­ri­nius. Tai jau ne pir­mas toks at­ve­jis, LŽ IT spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, nuo pat ba­lan­džio mė­ne­sio pra­si­dė­ję tech­ni­niai ne­sklan­du­mai grei­čiau­siai taip pat bu­vo ki­ber­ne­ti­nės at­akos pa­da­ri­nys.

Šian­dien ki­ber­ne­ti­nę at­aką pa­ty­rė ir nau­jie­nų por­ta­lai kau­no.die­na.lt, klai­pe­da.die­na.lt ir die­na.lt.

Kaip BNS pra­ne­šė „Die­na me­dia news“ di­rek­to­rius Ta­das Šir­vins­kas, por­ta­lų veik­la ėmė strig­ti an­tra­die­nį apie 17.30 val. DDoS at­aką (angl. „Dis­tri­bu­ted De­nial of Ser­vi­ce“ – pa­skirs­ty­tas at­si­sa­ky­mas ap­tar­nau­ti) pa­ste­bė­ję spe­cia­lis­tai si­tua­ci­ją su­val­dė, ta­čiau ne­tru­kus pra­si­dė­jo an­tra at­aka.

„In­ži­nie­riai iš kar­to pa­ste­bė­jo, kad vyk­do­ma pla­taus mas­to koor­di­nuo­ta DDoS at­aka prieš „Die­na Me­dia News“ ser­ve­rius. Šim­tai tūks­tan­čių skir­tin­gų IP ad­re­sų krei­pė­si į ser­ve­rius, taip no­rint pa­kenk­ti jų vei­ki­mui. Ka­dan­gi duo­me­nų per­da­vi­mo pa­slau­gos tei­kia­mos per ke­le­tą ope­ra­to­rių, per­tek­li­nis užk­lau­sų kie­kis bu­vo grei­tai su­val­dy­tas. Po va­lan­dos puo­li­mas grį­žo su dar di­des­ne jė­ga“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė por­ta­lų prie­glo­bos pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės „Da­ta Bank Group“ va­do­vas Ju­ra­nas Vi­liu­šis.

Ba­lan­džio pra­džio­je ki­ber­ne­ti­nis iš­puo­lis įvyk­dy­tas ir prieš ko­le­gas iš 15min.lt, o nau­jie­nų agen­tū­ros BNS tink­la­la­py­je prog­ra­mi­šiai net pa­tal­pi­no me­la­gin­gą ži­nu­tę apie esą ip­ri­tu ap­si­nuo­di­ju­sius JAV ka­rius Lat­vi­jo­je. Pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį at­akuo­tas na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas LRT.

2013 m. ge­gu­žės mė­ne­sį nuo ki­ber­ne­ti­nės at­akos nu­ken­tė­jo por­ta­las del­fi.lt. At­akų skai­čius grės­min­gai di­dė­ja Pa­sak Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos Tink­lų ir in­for­ma­ci­jos sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vo dr. Ry­čio Rai­nio, per pir­mą šių me­tų ket­vir­tį gau­ta dau­giau nei 14 tūks­tan­čių pra­ne­ši­mų apie in­ci­den­tus, su­si­ju­sius su ki­ber­ne­ti­niu sau­gu­mu.Sta­tis­ti­ka ro­do grės­min­gą ten­den­ci­ją – at­akų skai­čius Lie­tu­vo­je kas­met au­ga maž­daug 20 – 30 pro­cen­tų. Tuo me­tu ap­si­gin­ti nuo ki­ber­ne­ti­nių at­akų daž­nai nė­ra pa­jė­gu­mų. Ki­ber­ne­ti­nė ap­sau­ga rei­ka­lau­ja di­de­lių in­ves­ti­ci­jų, ku­rių daž­nai ne­ga­li sau leis­ti nei vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, nei pri­va­tus sek­to­rius.

Pa­ty­rus ki­ber­ne­ti­nę at­aką de­ra ne­del­siant kreip­tis į sa­vo tink­lų ope­ra­to­rių, ku­ris, koor­di­nuo­jant na­cio­na­li­niam elek­tro­ni­nių ry­šių tink­lų ir in­for­ma­ci­jos sau­gu­mo in­ci­den­tų ty­ri­mo pa­da­li­niui (CERT), ga­li pa­dė­ti at­rem­ti at­aką.

Ne ma­žiau svar­bu in­for­muo­ti CERT apie pa­tir­tus in­ci­den­tus – kiek­vie­ną at­ve­jį bū­tų ga­li­ma pa­ly­gin­ti su jau tu­ri­mais duo­me­ni­mis ir efek­ty­viau kur­ti ap­si­gy­ni­mo stra­te­gi­ją at­ei­ty­je. Ki­ta ver­tus, anot Ry­čio Rai­nio, svar­bi yra ir at­akų pre­ven­ci­ja. Šiuo at­ve­ju tin­ka­miau­sia in­ves­ti­ci­ja, anot spe­cia­lis­to, yra ne tiek į tech­no­lo­gi­jas, kiek į žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius – IT spe­cia­lis­tus ir jų par­en­gi­mą.