„Lietuvos žinių“ fotografė R. Stankevičiūtė – tarp geriausių
Dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ fo­tog­ra­fė Ri­ta Stan­ke­vi­čiū­tė pel­nė gar­bin­gą „Auk­si­nio kad­ro“ ap­do­va­no­ji­mą ir ta­po vie­na iš 12 ge­riau­sių pra­ėju­sių me­tų spau­dos fo­tog­ra­fų Lie­tu­vo­je.

Ge­gu­žės 15-osios va­ka­rą Vil­niaus ro­tu­šė­je įvy­ko tra­di­ci­nė ce­re­mo­ni­ja, ku­rio­je Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fams bu­vo įteik­ta dvy­li­ka „Auk­si­nio kad­ro“ ap­do­va­no­ji­mų. Ren­gi­nio me­tu bu­vo pri­sta­ty­tas ir tra­di­ci­nis lei­di­nys – me­traš­tis „Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fi­ja 2014“, su­reng­ta par­oda, ku­ri vė­liau ke­liaus po Lie­tu­vą. Kon­kur­se da­ly­va­vo 148 fo­tog­ra­fai, ku­rie pa­tei­kė dau­giau nei 5000 nuo­trau­kų.

Au­to­riai nuo­trau­kas kon­kur­sui tei­kė pa­gal šias te­mas: „Nau­jie­nos“, „Gy­ve­ni­mas“, „Por­tre­tas“, „Eu­ro­pos me­tai“, „Kul­tū­ra“, „Dip­lo­ma­ti­ja“, „Pra­mo­gos“, „Ka­riuo­me­nė“, „Spor­tas“, „Gam­ta ir jos ap­sau­ga“, „Spin­de­sys“ ir „Fo­to­pa­sa­ko­ji­mas/­Re­por­ta­žas“.

Jau sep­tin­tą­jį kar­tą bu­vo įteik­tas Ko­le­gų pri­zas – kas jo ver­tas, nu­spren­džia pa­tys kon­kur­so da­ly­viai, rink­da­mi iš vi­sų į me­traš­tį ir par­odą pa­te­ku­sių fo­tog­ra­fi­jų.

Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fų klu­bo pre­zi­den­tas Jo­nas Sta­se­lis džiau­gė­si, kad, ana­li­zuo­jant pa­sau­li­nes ten­den­ci­jas yra ma­ty­ti, jog žur­na­lis­ti­kos, o kar­tu ir fo­to­žur­na­lis­ti­kos, po­rei­kis ne­ma­žė­ja.

„Vi­si no­ri­me pa­ti­ki­mų, at­sa­kin­gai pa­teik­tų ži­nių. Šian­die­ni­nia­me pa­sau­ly­je teks­tus jau pra­lei­džia­me – ge­riau ir grei­čiau su­var­to­ja­me ju­dan­čius ar sta­bi­lius vaiz­dus. Pas mus dar tik pra­de­da brau­tis mul­ti­me­di­ja ir ki­tos pa­sau­ly­je jau po­pu­lia­rios in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo for­mos. Ne­si­no­rė­tų ti­kė­ti, kad in­ter­ne­ti­nės ži­niask­lai­dos lei­dė­jų ar sa­vi­nin­kų rei­ka­la­vi­mai – kuo dau­giau sprag­te­lė­ji­mų (angl. click) – už­val­dys ir ša­lies fo­to­žur­na­lis­ti­ką. Džiu­gu, kad bent spaus­din­ti­nė ži­niask­lai­da vis dar ban­do sau­go­ti ir ver­tin­ti fo­to­žur­na­lis­to dar­bą“, - sa­kė J. Sta­se­lis.

Fo­tog­ra­fas Min­dau­gas Kul­bis an­tri­no, kad spau­dos fo­tog­ra­fi­jos po­rei­kis Lie­tu­vo­je iš tie­sų la­bai su­ma­žė­jęs. „Neat­lai­kiu­si in­ter­ne­to spau­di­mo nyks­ta spau­da. Bet, vis dėl­to, yra la­bai daug no­rin­čių fo­tog­ra­fuo­ti en­tu­zias­tų. Jų ais­tra fo­tog­ra­fuo­ti tie­siog fan­tas­tiš­ka, įkve­pian­ti ir ke­lia pa­gar­bą“, - kal­bė­jo fo­tog­ra­fas.

Sve­čias iš Ukrai­nos Alek­sandr Glya­dye­lov, kal­bė­da­mas apie Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fų dar­bus, taip pat bu­vo emo­cio­na­lus. Fo­tog­ra­fas ne­slė­pė, kad be dau­gy­bės pa­teik­tų iš­ties iš­skir­ti­nių kad­rų jam įsi­mi­nė ir šil­tas kom­pe­ten­tin­gos ko­mi­si­jos bend­ra­vi­mas. Vie­nin­gai nu­spręs­ti, ku­ri fo­tog­ra­fi­ja ver­ta ap­do­va­no­ji­mo – pro­fe­sio­na­lios pa­tir­ties rei­ka­lau­jan­tis pro­ce­sas.

„Per­žiū­rė­jęs nuo­trau­kų ga­le­ri­ją, ku­rio­je – vi­sos ko­mi­si­jos at­rink­tos nuo­trau­kos, pri­si­mi­niau ra­mų, kū­ry­biš­ką bend­ra­dar­bia­vi­mą su ki­tais ko­mi­si­jos na­riais pri­tem­dy­to­je sa­lė­je, kur ekra­ne kei­tė­si fo­tog­ra­fi­jos, tarp ku­rių bu­vo ir vai­kų iš Lie­tu­vos nuo­trau­kos. Pri­si­mi­niau, kaip ma­ne su­jau­di­no su­bti­li ir la­bai žmo­giš­ka se­ri­ja apie ber­niu­ką au­tis­tą“, - vie­nais įsi­min­ti­niau­sių dar­bų da­li­jo­si fo­tog­ra­fas iš Ukrai­nos.

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rys, me­no­ty­ri­nin­kas Vir­gin­jus Kin­či­nai­tis sa­vo straips­nį „Fo­to­žur­na­lis­ti­ka. Tarp me­no ir „fei­kų“ pub­li­kuo­ja­ma­me me­traš­ty­je pra­de­da taip: „Glo­ba­lios skait­me­ni­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos lai­ku ži­niask­lai­da vi­suo­me­nė­je tam­pa le­mia­ma jė­ga, for­muo­jan­čia mū­sų pa­sau­lio su­vo­ki­mą ir gy­ve­ni­miš­ką­sias ver­ty­bes. Kiek­vie­ną aki­mir­ką į žmo­gaus są­mo­nę kė­si­na­si ne­sus­tab­do­mas prieš­ta­rin­gų au­dio­vi­zua­li­nių nau­jie­nų srau­tas. Ta­čiau ko­dėl esa­me to­kie su­tri­kę, ko­dėl kuo dau­giau nau­jie­nų, tuo dau­giau ne­ži­nios, prieš­ta­ra­vi­mų, mi­tų ir prie­ta­rų? Ne­beį­ma­no­ma aiš­kiai apib­rėž­ti nau­jie­nų šal­ti­nio ir ob­jek­to. Vis­kas per­si­lie­ja vis la­biau pla­tė­jan­čio skait­me­ni­nio in­for­ma­ci­jos srau­to ban­go­se. Ka­da tai pra­si­dė­jo, kur? Ko­kia fo­to­žur­na­lis­ti­kos vie­ta šia­me dra­ma­tiš­ka­me nau­jie­nų ga­my­bos pro­ce­se?“.

Kon­kur­si­nes fo­tog­ra­fi­jas, kaip ir kas­met, ver­ti­no ne tik Lie­tu­vos, bet ir už­sie­nio eks­per­tai. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jo­je trys fo­tog­ra­fai: Alek­sandr Glya­dye­lov (Ukrai­na), Min­dau­gas Kul­bis (Lie­tu­va), And­rei Lian­ke­vich (Bal­ta­ru­si­ja). Kar­tu kon­kur­si­nes fo­tog­ra­fi­jas ver­ti­no me­no­ty­ri­nin­kas Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis, taip pat ko­mu­ni­ka­ci­jos ir ry­šių su vi­suo­me­ne spe­cia­lis­tas, žur­na­lis­tas, re­dak­to­rius Ri­čar­das Jar­ma­la­vi­čius.

Pir­mą kar­tą spau­dos fo­tog­ra­fi­jos kon­kur­sas Lie­tu­vo­je su­reng­tas 2002 m. Tuo­met ja­me da­ly­va­vo 70 au­to­rių, kon­kur­sui pri­sta­čiu­sių dau­giau nei 1500 nuo­trau­kų.

Kon­kur­są „Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fi­ja“ ren­gia Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fų klu­bas, vie­ni­jan­tis dau­giau kaip pus­šim­tį Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fų pro­fe­sio­na­lų.

Kon­kur­so „Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fi­ja 2015“ nu­ga­lė­to­jai:

„Nau­jie­nos“ – Vid­man­tas Bal­kū­nas, „Lie­tu­vos rytas“

„Ka­riuo­me­nė“ – Vid­man­tas Bal­kū­nas, „Lie­tu­vos rytas“

„Gy­ve­ni­mas“ – Vid­man­tas Bal­kū­nas, „Lie­tu­vos rytas“

„Por­tre­tas“ – Ri­ta Stan­ke­vi­čiū­tė, „Lie­tu­vos žinios“

„Eu­ro­pos me­tai“ – Ka­zi­me­ras Lin­ke­vi­čius, „Respublika“

„Kul­tū­ra“ – Dmi­tri­jus Matvejevas

„Dip­lo­ma­ti­ja“ – Sau­lius Žiū­ra, ziu­ra.eu

„Pra­mo­gos“ – Vik­to­ri­ja Vaiš­vi­lai­tė-Ski­ru­tie­nė, vv-pho­tog­rap­hy.com

„Spor­tas“ – Jus­ti­nas Sta­ce­vi­čius, „Lie­tu­vos rytas“

„Gam­ta ir jos sau­ga“ – Gied­rius Da­gys ir Žil­vi­nas Va­si­liaus­kas, di­kiy.me

„Spin­de­sys“ – Ge­di­mi­nas Ži­lins­kas, ge­di­mi­nas-zi­lins­kas.com

„Fo­to­pa­sa­ko­ji­mas/­Re­por­ta­žas“ – Vė­trė An­ta­na­vi­čiū­tė-Meš­kaus­kie­nė, ve­tre-stu­dio.com

Ko­le­gų pri­zas – Ar­tū­ras Mo­ro­zo­vas, na­nook.lt