„Lietuvos rytas“ įpareigotas paneigti garbę ir orumą žeminančias žinias
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas kons­ta­ta­vo, kad dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“, „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jos lai­da „Pa­trio­tai“ ir nau­jie­nų por­ta­las lry­tas.lt skel­bė ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čias, Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko Vi­to Va­si­liaus­ko gar­bę ir oru­mą že­mi­nan­čias ži­nias.

Teis­mas bir­že­lio 7 die­ną pri­im­ta nu­tar­ti­mi įpa­rei­go­jo „Lie­tu­vos ry­to“ gru­pės ži­niask­lai­dos prie­mo­nes šias ne­tei­sin­gas ži­nias vie­šai pa­neig­ti, tei­gia­ma Lie­tu­vos ban­ko pra­ne­ši­me spau­dai.

„Lie­tu­vos ry­to“ gru­pės ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se kaip rea­lus fak­tas bu­vo pa­tei­kia­mi ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­tys tei­gi­niai apie ne­va vy­ku­sius Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­bos va­do­vo V.Val­vo­nio po­kal­bius su tre­čiai­siais as­me­ni­mis, ga­li­mai da­ly­va­vu­siais fi­nan­sų rin­kos da­ly­vio re­ke­ta­vi­mo sche­mo­je. „Lie­tu­vos ry­to“ pub­li­kuo­tos po­kal­bių „išk­lo­ti­nės“ bu­vo pa­tei­kia­mos kaip rea­lios, nors iš ti­krų­jų to­kių po­kal­bių nie­ka­da nė­ra bu­vę.

An­traš­tė­se, pub­li­ka­ci­jo­se ir lai­do­se be jo­kio pa­grin­do Lie­tu­vos ban­ko tar­nau­to­jai bu­vo kal­ti­na­mi ky­šių ėmi­mu, ki­ši­mu­si į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų dar­bą. Ka­dan­gi „Lie­tu­vos ry­tas“ ne­pa­nei­gė me­la­gin­gų ži­nių, V.Va­si­liaus­kas ir V.Val­vo­nis krei­pė­si į teis­mą.

Iš­nag­ri­nė­jęs by­lą Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas kons­ta­ta­vo, kad tei­gi­niai apie ky­šius ar V.Va­si­liaus­ko ki­ši­mą­si į tei­sė­sau­gos dar­bą yra ne­tei­sin­gi, ne­ati­tin­ka ti­kro­vės, klai­di­na skai­ty­to­jus, pa­žei­džia gar­bę ir oru­mą. Kar­tu pri­pa­žin­ta, kad „Lie­tu­vos ry­to“ gru­pės ži­niask­lai­dos prie­mo­nės ne­pag­rįs­tai at­si­sa­kė pa­skelb­ti ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čių duo­me­nų pa­nei­gi­mą.

Teis­mo spren­di­me taip pat kons­ta­tuo­ja­ma, kad „Lie­tu­vos ry­tas“, lry­tas.lt, „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­ja ir tre­tie­ji as­me­nys Rū­ta Ja­nu­tie­nė, Sau­lė Pa­uliu­vie­nė, Ar­tū­ras Jan­čys ne­pa­tei­kė įro­dy­mų tei­gi­niams apie ne­tei­sė­tą veik­lą pa­grįs­ti.

Teis­mas įpa­rei­go­jo „Lie­tu­vos ry­to“ dien­raš­tį įsi­tei­sė­jus spren­di­mui ar­ti­miau­sia­me šeš­ta­die­nio nu­me­ry­je, pir­ma­me pus­la­py­je be ko­men­ta­rų pa­neig­ti ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čius ir V.Va­si­liaus­ko gar­bę bei oru­mą že­mi­nan­čius duo­me­nis. „Lie­tu­vos ry­to te­le­vi­zi­ja“ pa­skelb­ti pa­nei­gi­mus įpa­rei­go­ta per sep­ty­nias ka­len­do­ri­nes die­nas ar­ti­miau­sio­je lai­do­je „Pa­trio­tai“ (jei­gu lai­da ne­bus trans­liuo­ja­ma, – ana­lo­giš­ko po­bū­džio lai­do­je), o por­ta­las lry­tas.lt – per tris die­nas nuo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo.

Teis­mi­niai pro­ce­sai su „Lie­tu­vos ry­to“ ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­mis dėl V.Val­vo­nio gar­bės ir oru­mo pa­žei­di­mo vyks­ta ly­giag­re­čiai.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) per­nai ko­vą su­lai­kė vil­nie­tį Val­de­ma­rą Alek­siu­ką, ku­ris iš kre­di­to uni­jos Cen­tro tau­po­mo­ji ka­sa rei­ka­la­vo 50 tūkst. eu­rų ky­šio, gir­da­ma­sis pa­žin­ti­mi su V.Val­vo­niu. Uni­jos va­do­vas, bu­vęs LB va­do­vas Ka­zys Rat­ke­vi­čius „Lie­tu­vos ry­tui „ yra tei­gęs, kad pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je su­si­ti­kęs su V.Val­vo­niu, kal­bė­jo apie Cen­tro tau­po­mo­sios ka­sos at­ei­tį.