„Lietuvos paštui“ gresia teisėsaugos patikra
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis tei­gia, kad Lie­tu­vos pa­štas, ku­rio va­do­vė Li­na Min­de­rie­nė penk­ta­die­nį at­leis­ta iš par­ei­gų, ga­li su­lauk­ti tei­sė­sau­gos pa­ti­kri­ni­mų. Ta­čiau mi­nis­tras ne­atsk­lei­džia, už ko­kius kon­kre­čius pa­žei­di­mus L. Min­de­rie­nė at­leis­ta.

„Neat­me­tu, kad pa­šte bus ir dau­giau pa­ti­kri­ni­mų“, – žur­na­lis­tams sa­kė R. Ma­siu­lis, pa­klaus­tas, ar ga­li­ma ti­kė­tis tei­sė­sau­gos pa­ti­kri­ni­mų pa­šte. Pa­žei­di­mų įmo­nė­je nu­sta­tė ne tik Lie­tu­vos ban­kas, bet ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba.

Jis pa­kar­to­jo, kad įmo­nės va­do­vė at­leis­ta, nes ne­už­ti­kri­no pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos prie­mo­nių.

„Kiek lie­čia kri­ti­ką, kas yra Lie­tu­vos ban­ko at­as­kai­to­je, tai yra kon­fi­den­cia­li in­for­ma­ci­ja, ne­ga­li­me ko­men­tuo­ti“, – sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras.

R. Ma­siu­lis tei­gė ne­ga­lin­tis at­sa­ky­ti, ar L.Min­de­rie­nė pre­ven­ci­jos prie­mo­nių ne­įgy­ven­di­no są­mo­nin­gai, jis taip pat ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar įmo­nė­je bu­vo nu­si­kals­ta­mos veik­los po­žy­mių.

„Rei­kė­tų šį klau­si­mą dis­ku­tuo­ti su val­dy­ba, kiek da­bar yra ži­no­ma, va­do­vė ne­už­ti­kri­no pro­ce­dū­rų, ku­rios už­ti­krin­tų, kad to­kios pi­ni­gų pre­ven­ci­jos prie­mo­nės bū­tų įvyk­dy­tos“, – tei­gė mi­nis­tras.

Penk­ta­die­nį Lie­tu­vos pa­što val­dy­ba, ga­vu­si pre­li­mi­na­rias Lie­tu­vos ban­ko pa­ti­kri­ni­mo iš­va­das, iš par­ei­gų at­lei­do L. Min­de­rie­nę. Skel­bia­ma, kad pa­štas ne­tin­ka­mai vyk­dė pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos prie­mo­nes bei blo­gai val­dė in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ri­zi­ką.

Lie­tu­vos ban­kas BNS nu­ro­dė, kad at­li­ko pla­ni­nį Lie­tu­vos pa­što pa­ti­kri­ni­mą, ku­rio me­tu tir­ta, kaip elek­tro­ni­nių pi­ni­gų įstai­gos li­cen­ci­jos tu­rė­to­ja vyk­do pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­riz­mo fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­ją bei val­do IT ri­zi­kas.

Lie­tu­vos ban­kas įmo­nei pa­tei­kė ins­pek­ta­vi­mo at­as­kai­tos pro­jek­tą, ta­čiau ins­pek­ta­vi­mo re­zul­ta­tų cen­tri­nis ban­kas dar ne­svars­tė. Šie do­ku­men­tai nė­ra vie­ši, tei­gia LB.

Lie­tu­vos pa­što gru­pė tei­kia fi­nan­si­nes pa­slau­gas – ren­ka įmo­kas, tei­kia tur­to drau­di­mo, mo­kė­ji­mo sąs­kai­tos, var­to­ji­mo pa­sko­lų, au­to­mo­bi­lių li­zin­go, vie­ti­nių bei tarp­tau­ti­nių pi­ni­gų per­lai­dų siun­ti­mo ir ga­vi­mo pa­slau­gas.