„Lietuvos pašto“ reforma: siūloma skyrius įkurti bibliotekose
Sie­kiant kai­mo vie­to­vių ne­pa­lik­ti be pa­što, Lie­tu­vos pa­što pa­da­li­niai ga­lė­tų dirb­ti kar­tu su bib­lio­te­ko­mis ar ki­to­mis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis, sa­ko Sei­mo pir­mi­nin­kas. To­kią idė­ją Vik­to­ras Pra­nckie­tis penk­ta­die­nį ap­ta­rė su Lie­tu­vos pa­što va­do­ve Li­na Min­de­rie­ne.

Idė­jos ne­at­me­ta ir su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis.

Anot Sei­mo pir­mi­nin­ko, to­kiu bū­du pa­što taš­kų ne su­ma­žė­tų, o pa­dau­gė­tų, taip pat pa­ge­rė­tų ir pa­slau­gų prie­ina­mu­mas.

„La­bai svar­bu yra tai, kad pa­štas ne­for­ma­liai at­lie­ka so­cia­li­nę funk­ci­ją ir no­rint iš­lai­ky­ti pa­štų tink­lą, rei­kė­tų tą pa­slau­gą at­lik­ti, kad ji bū­tų ar­čiau žmo­gaus. Aš pa­gei­da­vi­mą iš­sa­kiau, ar ga­lė­tu­me pa­da­ry­ti taip, kad pa­što funk­ci­jas ga­lė­tų at­lik­ti, pa­vyz­džiui, kai­mo bib­lio­te­kos – kad pa­štas bū­tų nuo­lat ati­da­ry­tas ir nuo­lat veik­tų, nes da­bar kai­muo­se nė­ra ap­krau­tos bib­lio­te­kos la­bai“, – po su­si­ti­ki­mo BNS sa­kė V.Pra­nckie­tis.

„Tai ga­lė­tų bū­ti vie­nas iš va­rian­tų, iš­sau­gant kuo dau­giau nuo­lat vei­kian­čių pa­što taš­kų. Bib­lio­te­kų tink­lą tu­ri­me pla­tų, ko­dėl ne­pa­ban­dy­ti?“ – pri­dū­rė jis.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras R.Ma­siu­lis BNS sa­kė, kad pa­na­šių spren­di­mų ga­li­ma ras­ti ir ki­to­se ša­ly­se.

„Pa­na­šiai yra Skan­di­na­vi­jo­je, kur pa­štas įsi­ku­ria de­ga­li­nė­se ir pa­na­šiai, bet Lie­tu­vos įsta­ty­mai to­kių da­ly­kų, ma­no su­pra­ti­mu, ne­lei­džia. Tai rei­kė­tų mums keis­ti įsta­ty­mus, kad vi­sa tai įgy­ven­din­tu­me, bet tai, be abe­jo, pa­lies vi­są ei­lę klau­si­mų (...) Min­tis yra lo­giš­ka, tik jos įgy­ven­di­ni­mui rei­kė­tų ruo­štis ne­ma­žai“, – BNS te­le­fo­nu tei­gė R.Ma­siu­lis. Jis tei­gė ne­ga­lin­tis pa­tiks­lin­ti, ko­kie įsta­ty­mai truk­do.

V.Pra­nckie­čio tei­gi­mu, min­tis po vie­nu sto­gu su­kel­ti pa­što sky­rius ir bib­lio­te­kas jam ki­lo, ap­si­lan­kius Kau­no ra­jo­ne esan­čio­je Van­džio­ga­lo­je.

„Nu­va­žia­vau į Van­džio­ga­lą Kau­no ra­jo­ne, ten yra de­ši­nė­je pa­štas, o tie­siai – bib­lio­te­ka. Užė­jau ir į pa­štą, ir į bib­lio­te­ką, ne­bu­vo nė vie­no­je vie­to­je per daug žmo­nių. Ir gal­vo­ju, ko­dėl tu­ri dirb­ti du at­ski­ri žmo­nės, kai ga­li vie­nas žmo­gus per tą pa­tį lai­ką at­lik­ti tas pa­čias funk­ci­jas“, – svars­tė Sei­mo va­do­vas.

Pa­sak jo, taip pat svars­ty­ta, ar ne­bū­tų ga­li­ma pa­što sky­rių įkur­din­ti kai­mo par­duo­tu­vė­se: „Bet par­duo­tu­vės – pri­va­tus vers­las, jiems so­cia­li­nės funk­ci­jos ne­bū­din­gos, ga­li pa­brang­ti (pa­što – BNS) pa­slau­gos“.

L.Min­de­rie­nė BNS sa­kė su­tin­kan­ti, kad da­lis kai­mo pa­što sky­rių ga­lė­tų įsi­kur­ti par­duo­tu­vė­se, bib­lio­te­ko­se ar ki­to­se vie­to­se. Ta­čiau, anot jos, to­kiu at­ve­ju šioms įstai­goms už pa­što pa­slau­gas bū­tų pa­pil­do­mai mo­ka­ma.

Pa­sak V.Pra­nckie­čio, da­bar apie pa­što re­for­mą bus dis­ku­tuo­ja­ma su ra­jo­nų va­do­vais ir bend­ruo­me­nė­mis.

„Klau­si­me jų pa­ta­ri­mo, kaip tai bū­tų ga­li­ma įgy­ven­tin­ti, kad žmo­nėms bū­tų ge­rai. No­ri­me kal­bė­tis su sa­vi­val­da, ar rei­kia ko­kių nors įsta­ty­mų pa­tai­sų“, – aiš­ki­no Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Jis ža­dė­jo as­me­niš­kai ap­tar­ti dėl pa­što re­for­mos su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją su Za­ra­sų, Ši­la­lės ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no val­džia.

„Ar pri­im­ti­nas tas mo­de­lis, kad pa­što funk­ci­jas pa­ves­ti ki­toms ins­ti­tu­ci­joms, pa­vyz­džiui, ne tik bib­lio­te­koms, bet gal ir am­bu­la­to­ri­joms“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis.

L.Min­de­rie­nės tei­gi­mu, pa­što pert­var­ka ge­gu­žę jau pra­de­da­ma Ute­nos ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­nuo­se.

„Ge­gu­žės an­tro­je pu­sė­je yra pir­mas eta­pas – star­tuo­ja­me su Ute­nos ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­nais. Rei­kia par­ody­ti, kaip vei­kia – kuo dau­giau par­ody­si­me pir­ma­me eta­pe, tuo re­for­mą vi­suo­me­nė grei­čiau pri­ims. Mū­sų pro­jek­tas ne­sto­ja, tik jis ne­ju­dės to­kiu grei­čiu, koks pla­nuo­tas“, – BNS sa­kė L.Min­de­rie­nė.

Lie­tu­vos pa­štas bu­vo nu­ma­tęs pert­var­ky­ti iš vi­so 350 sta­cio­na­rių ir 27 kil­no­ja­mus pa­štus. Skai­čiuo­ta, kad in­ves­ti­ci­jos į pert­var­ką sieks dau­giau nei 1 mln. eu­rų, o per ke­le­rius me­tus bus su­tau­py­ta 6,5 mln. eu­rų są­nau­dų.

Ta­čiau to­kia re­for­ma va­sa­rio pra­džio­je su­abe­jo­jo dau­gu­mą Sei­me tu­rin­ti „vals­tie­čių“ frak­ci­ja, o va­sa­rio 9 die­ną pra­neš­ta, jog dėl jos stab­dy­mo su­si­ta­rė frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Pa­ulius Mar­tin­kus ir pa­što va­do­ve Li­na Min­de­rie­nė.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis va­sa­rio pa­bai­go­je tei­gė, kad mi­nis­te­ri­jos val­do­mo Lie­tu­vos pa­što sky­rių pert­var­ka, už­da­rant apie 350 sky­rių kai­muo­se, nė­ra pri­ori­te­ti­nė, to­dėl ne­rei­kia sku­bė­ti jos įgy­ven­din­ti, o sky­rių pert­var­kos vi­zi­ja bus par­eng­ta šią va­sa­rą.