„Lietuvos paštas“ išparduoda pastatus
Šian­dien, ba­lan­džio 4-ąją, vyk­sian­čia­me auk­cio­ne bus sie­kia­ma par­duo­ti dau­giau nei 40 pa­sta­tų, ku­riuo­se vei­kė pa­štas. Per pu­san­trų me­tų tai jau šeš­ta­sis auk­cio­nas, per ku­rį iš­par­duo­da­mas ak­ci­nės bend­ro­vės „Lie­tu­vos pa­štas“ ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas. Per tą lai­ką jau par­duo­ti 45 pa­sta­tai.

„Lie­tu­vos pa­štas“ in­for­muo­ja par­duo­dan­tis pa­sta­tus, ku­rių pra­di­nė par­da­vi­mo ver­tė – nuo 425 eu­rų iki be­veik mi­li­jo­no eu­rų. Par­duo­da­mos ir at­okio­se, ne­daug kam ži­no­mo­se vie­to­se sto­vin­čios ne­di­du­kės būs­ti­nės, ir bu­vu­sių cen­tri­nių pa­štų pa­sta­tai, esan­tys Šiau­liuo­se, Drus­ki­nin­kuo­se, Kai­šia­do­ry­se, Ro­kiš­ky­je. Šiau­liuo­se iš vi­so sie­kia­ma par­duo­ti net pen­kis „Lie­tu­vos pa­što“ pa­sta­tus. Nu­ma­ty­ta, kad ne­be­liks ir cen­tri­nio Vil­niaus pa­što, ta­čiau jo pa­sta­tas bus ne par­duo­da­mas, o nuo­mo­ja­mas.

Brangiausiai šiame aukcione įkainotas Druskininkų paštas.

Ne­ati­tin­ka strategijos

AB „Lie­tu­vos pa­štas“ at­sto­vas spau­dai To­mas Ba­ša­ro­vas ak­cen­ta­vo, jog pa­sta­tų par­da­vi­mas reiš­kia bend­ro­vės sie­kį at­si­kra­ty­ti jos stra­te­gi­jos ne­ati­tin­kan­čių, taip pat ne­be­nau­do­ja­mų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų. Jis tei­gė, kad ne­pai­sant to, jog bend­ro­vė­je dir­ba net 5700 žmo­nių, pa­što veik­lai vyk­dy­ti ne­be­rei­kia tiek pa­tal­pų, kiek jų rei­kė­da­vo anks­čiau. Tad va­di­na­mas per­tek­li­nes pa­tal­pas, ku­rias ga­na bran­gu iš­lai­ky­ti, ir sie­kia­ma par­duo­ti. Auk­cio­ne par­da­vus „Lie­tu­vos pa­što“ tur­tą, gau­tos lė­šos ati­teks pa­čios bend­ro­vės po­rei­kiams.

Nu­ma­ty­ta­me su­reng­ti auk­cio­ne bus par­duo­da­mas „Lie­tu­vos pa­što“ tur­tas, esan­tis vi­so­je Lie­tu­vo­je. Klai­pė­dos re­gio­ne par­duo­da­mi du Skuo­do ra­jo­no pa­štai – Kau­ko­li­kų ir Nau­sė­dų. Pa­ne­vė­žio re­gio­ne par­duo­da­ma net 16 pa­što pa­sta­tų, tarp jų – bu­vęs Ig­na­li­nos ra­jo­no Pa­lū­šės pa­štas drau­ge su ga­ra­žu ir ka­ti­li­ne, bu­vęs Ro­kiš­kio cen­tri­nis pa­štas, Ro­kiš­kio ra­jo­no Lukš­tų, Žio­biš­kio, Juo­du­pės, Onuš­kio, Su­vai­niš­kio, Alek­sand­ra­vė­lės pa­što pa­sta­tai. Vil­niaus re­gio­ne par­duo­da­mas bu­vęs Drus­ki­nin­kų cen­tri­nis pa­štas, taip pat Vil­niu­je, A. Ko­ja­la­vi­čiaus gat­vė­je bei Ei­šiš­kių plen­te esan­tys pa­što pa­sta­tai, Aly­tu­je, Nau­jo­jo­je gat­vė­je esan­tis pa­štas, Šal­či­nin­kų ra­jo­no Pa­ba­rės ir Šven­čio­nių ra­jo­no Bač­ki­nin­kų pa­što pa­sta­tai.

Pen­ki Šiau­lių pa­što pastatai

Kau­no re­gio­ne par­duo­da­mi Ra­sei­nių ra­jo­no Žai­gi­nio, Pa­upio, Gy­lių, Ša­kių ra­jo­no Lie­pa­lo­tų, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no Pi­lia­kal­nių ir Stir­nė­nų, Kė­dai­nių ra­jo­no Su­rvi­liš­kio pa­što pa­sta­tai, bu­vęs cen­tri­nis Kai­šia­do­rių pa­štas bei du pa­čia­me Kau­ne (Dro­bės gat­vė­je bei Rau­dond­va­rio plen­te) esan­tys pa­sta­tai. Šiau­lių re­gio­ne par­duo­da­mi Kel­mės ra­jo­no Kiau­no­rių, Pa­kruo­jo ra­jo­no Ge­du­čių pa­štai bei pen­ki pa­štai, esan­tys pa­čio­se Šiau­liuo­se. Šia­me mies­te par­duo­da­mas bu­vęs cen­tri­nis pa­štas, esan­tis Auš­ros alė­jo­je bei Til­žės, Du­bi­jos, Vil­niaus, Me­de­ly­no gat­vė­se esan­tys pa­štai. Šiau­lių ra­jo­ne par­duo­da­mas Šiu­py­lių pa­štas.

T. Ba­ša­ro­vas pa­ti­ki­no, kad ir par­da­vus pa­što pa­sta­tus, vi­so­se vie­to­vė­se pa­što pa­slau­gos bus už­ti­krin­tos. „Lie­tu­vos pa­što“ at­sto­vas pa­brė­žė, jog da­bar­ti­nė­je bend­ro­vės struk­tū­ro­je ne­be­li­ko to­kio da­ri­nio kaip „cen­tri­nis pa­štas“. Anot jo, pa­si­kei­tus val­dy­mui, vi­si Lie­tu­vos pa­štai pa­sta­ruo­ju me­tu yra ly­gia­ver­čiai.

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu vei­kia 689 pa­štai: 211 mies­tuo­se ir 479 kai­muo­se. T. Ba­ša­ro­vas pri­me­na, kad šian­die­nos „Lie­tu­vos pa­štas“ iš es­mės pa­kei­tė sa­vo veik­lą ir tei­kia ne vien laiš­kų ir siun­ti­nių siun­ti­mo, bet ir fi­nan­si­nes pa­slau­gas. Žmo­nės pa­šte su­si­mo­ka mo­kes­čius, ima pa­sko­las, siun­čia per­lai­das. Į at­okius kai­mus vyks­tan­tis mo­bi­lus pa­štas nu­ga­be­na įvai­riau­sių pre­kių. Bend­ro­vės at­sto­vas pa­brė­žė, jog Lie­tu­va, kaip tran­zi­ti­nė ša­lis, yra ta­pu­si ir Ki­ni­jos siun­tų var­tais į Eu­ro­pą.

„Lie­tu­vos pa­štas“ tvir­ti­na, kad ba­lan­džio 4-ąją vyk­sian­tis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to auk­cio­nas – ne pa­sku­ti­nis. Šios bend­ro­vės tu­ri­mas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas bus par­da­vi­nė­ja­mas ir to­liau.