„Lietuvos neįgaliųjų forumui“ - Europos piliečio apdovanojimas
Žmo­nių su ne­ga­lia tei­sėms at­sto­vau­jan­čiam „Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų fo­ru­mui“ bus įteik­tas Eu­ro­pos pi­lie­čio ap­do­va­no­ji­mas.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad tai pir­mas kar­tas, kai šis gar­bin­gas Eu­ro­pos Par­la­men­to me­da­lis at­ke­liau­ja į Lie­tu­vą.

„Tai iš ti­kro la­bai džiu­gi ži­nia. Šiuo gar­bin­gu ap­do­va­no­ji­mu įver­tin­ta vi­sų Fo­ru­mo vie­ni­ja­mų Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų, veik­la. No­riu pa­dė­ko­ti vi­siems, ku­rie pa­lai­kė mū­sų kan­di­da­ta­vi­mą, o ypač – Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rei Vi­li­jai Blin­ke­vi­čiū­tei už il­ga­me­tį bend­ra­dar­bia­vi­mą ir mū­sų kan­di­da­tū­ros pa­tei­ki­mą“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė Lie­tu­vos Ne­įga­lių­jų fo­ru­mo pre­zi­den­tė Do­vi­lė Juo­dkai­tė.

Iš vi­so mi­nė­tam ap­do­va­no­ji­mui bu­vo pa­teik­ta per 100 įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų ir as­me­nų kan­di­da­tū­ros iš įvai­rių ES vals­ty­bių. Šie­met ap­do­va­no­ji­mai skir­ti 25 ša­lių at­sto­vams.

Ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja penk­ta­die­nį vyks Vil­niu­je.

ES pi­lie­čio ap­do­va­no­ji­mas kas­met ski­ria­mas už iš­skir­ti­nius nuo­pel­nus ska­ti­nant ge­res­nį vals­ty­bių na­rių gy­ven­to­jų tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mą ir glau­des­nę in­teg­ra­ci­ją bei ES ver­ty­bių puo­se­lė­ji­mą.