„Lietuvos geležinkelių“ vadovui siūloma imtis vidaus sandorių audito
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) va­do­vė vals­ty­bės val­do­miems „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ siū­lo įver­tin­ti vi­sus įmo­nės su­da­ry­tus vi­daus san­do­rius ir at­si­sa­ky­ti ne­nau­din­gų su­tar­čių.

Dia­nos Vi­ly­tės tei­gi­mu, penk­ta­die­nį su ja su­si­ti­kęs „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ lai­ki­na­sis va­do­vas And­rius Mon­tri­mas pri­pa­ži­no, kad įmo­nė šie­met sku­bė­jo su­da­ry­ti kuo dau­giau vi­daus san­do­rių.

„Mes pa­siū­lė­me, kad „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ iš ti­krų­jų pa­si­da­ry­tų vi­sų vi­daus san­do­rių au­di­tą, pa­si­žiū­rė­tų, ku­rie iš jų yra ra­cio­na­lūs, ati­tin­ka rin­kos kai­ną ir iš ti­krų­jų yra efek­ty­vūs, o ku­rie – ne­efek­ty­vūs, ir ta­da svars­ty­tų ga­li­my­bę nu­trauk­ti tas su­tar­tis“, – BNS sa­kė D.Vi­ly­tė.

Pa­sak jos, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ su pra­šy­mais at­lik­ti pir­ki­mą su­da­rant vi­daus san­do­rį į VPT šie­met krei­pė­si ge­ro­kai daž­niau. Per­nai gau­ti 192 to­kie pra­šy­mai, o šie­met jų skai­čius jau sie­kia 349, ir tai su­da­ro 78 proc. vi­sų vals­ty­bė­je vyk­do­mų vi­daus san­do­rių.

„Lai­ki­na­sis di­rek­to­rius pa­tvir­ti­no, kad iš ti­krų­jų bu­vo tru­pu­tį karšt­li­giš­kas no­ras su­da­ry­ti kuo dau­giau su­tar­čių pa­gal vi­daus san­do­rį, bet, ma­tyt, ra­cio­na­lu­mo ele­men­to ir eko­no­mi­nio to­kio po­žiū­rio į tuos san­do­rius ne­bu­vo“, – tvir­ti­no VPT va­do­vė.