„Lietuvos geležinkelių“ Klaipėdos filialo vadovui Juliui Mikšiui – griežtas papeikimas
Penk­ta­die­nį griež­to pa­pei­ki­mo su­lau­kė į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį pa­te­kęs „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ fi­lia­lo „Klai­pė­dos ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­ra“ va­do­vas Ju­lius Mik­šys. Tai BNS pra­ne­šė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“.

BNS ži­nio­mis, J.Mik­šiui pa­pei­ki­mas skir­tas už šiurkš­tų dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) šią sa­vai­tę pra­ne­šė, kad fi­lia­lo di­rek­to­rius, ku­rio pa­var­dės tar­ny­ba ne­nu­ro­dė, įmo­nei pa­da­rė di­des­nę nei 9,5 tūkst. eu­rų (250 MGL) tur­ti­nę ža­lą.

STT nu­sta­tė, kad „Klai­pė­dos ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­ros“ va­do­vas pikt­nau­džia­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, lei­dęs vie­nai įmo­nei ne­at­ly­gin­ti­nai kirs­ti me­džius ir krū­mus ge­le­žin­ke­lio ap­sau­gos zo­no­je bei pa­siim­ti nu­kirs­tą me­die­ną ir kir­ti­mo at­lie­kas.

BNS ži­nio­mis, dar­bus at­li­ko Klai­pė­dos įmo­nė „Pusb­ro­liai“. Įmo­nės va­do­vas Gin­tau­tas Juš­ka BNS šios in­for­ma­ci­jos šią sa­vai­tę ne­ko­men­ta­vo.