„Lietuvos geležinkeliai“ stabdo paramos teikimą
Bend­ro­vės va­do­vas Man­tas Bar­tuš­ka stab­do jo kom­pe­ten­ci­jai pri­skir­tos par­amos tei­ki­mą ir siū­lo bend­ro­vės val­dy­bai ne­teik­ti par­amos, iki bus pa­tvir­tin­ta nau­ja, vi­siems su­pran­ta­ma ir skaid­ri par­amos skirs­ty­mo tvar­ka.

„Toks spren­di­mas pri­im­tas sie­kiant už­ti­krin­ti, kad vi­sa par­ama, ku­rią skirs bend­ro­vė, bus pa­skirs­ty­ta skaid­riai, lai­kan­tis vi­siems su­pran­ta­mų par­amos sky­ri­mo kri­te­ri­jų ir pri­nci­pų. Bend­ro­vė sieks už­ti­krin­ti, kad vi­si par­amos ga­vė­jai bū­tų ne tik vie­šai skel­bia­mi, bet ir teik­tų at­as­kai­tą, kaip bu­vo pa­nau­do­ta jiems skir­ta par­ama“, – iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius M. Bar­tuš­ka.