„Kurk Lietuvai“ sumažinta perpus
Vy­riau­sy­bė šią sa­vai­tę pa­ko­re­ga­vo pla­ną dėl už­sie­nio lie­tu­vių įsi­trau­ki­mo į vals­ty­bės gy­ve­ni­mą ir stip­riai su­ma­ži­no prog­ra­mos „Kurk Lie­tu­vai“ apim­tis.

Pa­gal šią prog­ra­mą už­sie­ny­je stu­di­ja­vę ar ki­to­kios tarp­tau­ti­nės pa­tir­ties tu­rin­tys jau­nuo­liai kon­sul­tuo­ja skir­tin­gas vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jas.

Mi­nis­trų ka­bi­ne­to pa­tvir­tin­ta­me pla­ne iki 2019 me­tų nu­ma­ty­ta, kad prie prog­ra­mos kas­met tu­rė­tų pri­si­dė­ti iki 10 to­kių spe­cia­lis­tų. Iki šiol bu­vo nu­ma­ty­ta, kad jų per me­tus bus ne ma­žiau kaip 20.

Tik 10 da­ly­vių prog­ra­mo­je star­ta­vo jau šį lap­kri­tį. Šių me­tų prog­ra­mos da­ly­viai yra ket­vir­to­ji ins­ti­tu­ci­jas kon­sul­tuo­jan­čių jau­nuo­lių pa­mai­na.

„Šių me­tų prog­ra­ma iš­skir­ti­nė tuo, kad jo­je da­ly­vau­ja ne tik už­sie­ny­je uni­ver­si­te­tus bai­gę pro­fe­sio­na­lai, bet ir Lie­tu­vo­je stu­di­ja­vę, tarp­tau­ti­nės pa­tir­ties tu­rin­tys spe­cia­lis­tai. Tu­ri­me dė­ti vi­sas pa­stan­gas, siek­da­mi ne tik su­sig­rą­žin­ti iš­vy­ku­sius pro­fe­sio­na­lus, bet ir su­da­ry­ti ga­li­my­bes sa­vo ša­ly­je esan­tiems ge­riau­siems pro­tams lik­ti bei sa­vo ži­nias pri­tai­ky­ti ku­riant Lie­tu­vai“, – star­tuo­jant šie­me­ti­nei prog­ra­mai sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Vis­gi prog­ra­ma ma­žė­ja. Ūkio mi­nis­te­ri­jos aiš­ki­ni­mu, taip yra dėl fi­nan­sa­vi­mo prob­le­mų. Iki šiol prog­ra­ma bu­vo fi­nan­suo­ja­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų (ES SF) lė­šo­mis.

„Pa­si­bai­gus 2007–2013 m. ES SF lė­šo­mis fi­nan­suo­tai Jau­nų­jų pro­fe­sio­na­lų prog­ra­mai (JPP) „Kurk Lie­tu­vai“, ir sie­kiant ne­per­trauk­ti JPP „Kurk Lie­tu­vai“ veik­lų, be­lau­kiant 2014–2020 m. ES SF fi­nan­sa­vi­mo, Ūkio mi­nis­te­ri­ja su­da­rė ga­li­my­bę tęs­ti pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą 2015–2016 m., pers­kirs­čiu­si sa­vo biu­dže­to lė­šas bei sky­ru­si JPP „Kurk Lie­tu­vai“ veik­loms Ūkio mi­nis­te­ri­jos biu­dže­to lė­šų“, – BNS nu­ro­dė mi­nis­te­ri­ja.

Anot jos, šių me­tų prog­ra­mos da­ly­vių skai­čius ma­žes­nis ir dėl vė­lai pa­skelb­tos at­ran­kos.

„Ka­dan­gi at­ran­ka į 2015–2016 m. JPP „Kurk Lie­tu­vai“ vyk­dy­ta vė­liau nei įpras­tai, kvie­ti­mus da­ly­vau­ti prog­ra­mo­je ga­vo sep­ty­nios mer­gi­nos ir trys vai­ki­nai, t.y. vi­so 10 da­ly­vių“, – pa­žy­mi Ūkio mi­nis­te­ri­ja.

Ji taip pat tei­gia de­dan­ti „vi­sas pa­stan­gas“, kad pro­jek­to to­les­niam įgy­ven­di­ni­mui gau­tų fi­nan­sa­vi­mą iš 2014–2020 m. ES SF in­ves­ti­ci­jų.

„Pla­nuo­ja­ma, kad fi­nan­sa­vi­mas bus skir­tas pa­gal Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nis­truo­ja­mą prie­mo­nę (...). Ga­vus fi­nan­sa­vi­mą nu­ma­to­ma, kad kas­met JPP „Kurk Lie­tu­vai“ veik­lo­se ga­lės da­ly­vau­ti po 30 tarp­tau­ti­nės pa­tir­ties tu­rin­čių spe­cia­lis­tų“, – tei­gia­ma mi­nis­te­ri­jos ko­men­ta­re.

Tink­lo „Glo­bal Lit­hua­nian Lea­ders“ di­rek­to­rė Ko­try­na Stan­ku­tė-Jaš­čems­kie­nė BNS tei­gė, jog ši prog­ra­ma ga­li bū­ti la­bai nau­din­ga at­nau­ji­nant vals­ty­bi­nį sek­to­rių, to­dėl vy­lė­si, jog už­teks po­li­ti­nės va­lios ją iš­sau­go­ti.

„La­bai ti­kiuo­si, kad čia yra lai­ki­na si­tua­ci­ja ir aš la­bai ti­kiuo­si, kad su­vok­da­mi ši­to pro­jek­to ku­ria­mą ver­tę tiek Vy­riau­sy­bė, tiek mi­nis­te­ri­jos su­si­vie­nys ir bend­ru nu­ta­ri­mu skirs pa­pil­do­mų lė­šų at­ei­nan­čiam eta­pui. Kiek­vie­na prog­ra­ma tu­ri sa­vų pliu­sų, sa­vų iš­šū­kių, bet „Kurk Lie­tu­vai“, kaip vals­ty­bi­nės agen­tū­ros su­ma­ny­ta prog­ra­ma, iš­ties yra ly­gia­ver­tė ge­riau­sioms pa­sau­li­nėms pra­kti­koms, skir­toms pri­trauk­ti ta­len­tin­gus, jau­nus žmo­nes bū­tent į vals­ty­bi­nį sek­to­rių“, – sa­kė K.Stan­ku­tė-Jaš­čems­kie­nė.