„Kurk Lietuvai“ skelbia naujų dalyvių paiešką
Di­džiau­sias prieš ma­žiau nei me­tus į Lie­tu­vą iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos grį­žu­sio Ai­va­ro Ven­ce­vi­čiaus gal­vos skaus­mas – jau­ni­mo užim­tu­mas. Ne to­dėl, kad ne­ras­tų dar­bo – aukš­čiau­siais įver­ti­ni­mais Hert­ford­šy­ro uni­ver­si­te­tą bai­gęs A. Ven­ce­vi­čius kar­je­ros ga­li­my­bes Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je iš­kei­tė į Vy­riau­sy­bės ko­ri­do­rius. Da­bar jo tiks­las – ma­žin­ti jau­ni­mo ne­dar­bą Lie­tu­vo­je.

A. Ven­ce­vi­čius – vie­nas iš 76 jau­nų­jų pro­fe­sio­na­lų prog­ra­mos (JPP) „Kurk Lie­tu­vai“ da­ly­vių, už­sie­ny­je įgy­tas ži­nias ir pa­tir­tį sie­kian­čių pri­tai­ky­ti ku­riant ge­ro­vę Lie­tu­vo­je. Prie prog­ra­mos da­ly­vių ir alum­nų bend­ruo­me­nės jau grei­tai pri­si­jungs ir nau­ja kar­ta – rugp­jū­čio 4 d. pa­si­dė­jo at­ran­ka į ket­vir­tą­ją JPP „Kurk Lie­tu­vai“ lai­dą, ku­ri dar­bus pra­dės šį ru­de­nį.

Dir­ba sva­jo­nių darbą

A. Ven­ce­vi­čiaus tei­gi­mu, ši prog­ra­ma jam bu­vo ne tik pui­ki ga­li­my­bė grįž­ti į Lie­tu­vą, bet ir dirb­ti sva­jo­nių dar­bą: „Šiuo me­tu su ko­le­ge Ju­li­ja Ka­ča­no­va ar­tė­ja­me prie jau­ni­mo užim­tu­mo ko­mu­ni­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo pro­jek­to fi­ni­šo tie­sio­sios. Nors per pa­sta­ruo­sius me­tus jau­ni­mo ne­dar­bo ly­gis šiek tiek su­ma­žė­jo, šiuo me­tu jis sie­kia 17,5 proc. ir iš­lie­ka opia prob­le­ma. Itin pra­sta si­tua­ci­ja Lie­tu­vos re­gio­nuo­se. Pa­vyz­džiui, Ute­nos aps­kri­ty­je net 38,5 proc. žmo­nių iki 29 me­tų ne­tu­ri dar­bo. Lie­tu­vo­je eg­zis­tuo­ja dau­gy­bė par­amos jau­ni­mo įda­bi­ni­mui me­cha­niz­mų, šiai prob­le­mai spręs­ti ski­ria­mos ir ES lė­šos. Ta­čiau vi­sų šių prie­mo­nių ne­įma­no­ma efek­ty­viai iš­nau­do­ti, kol jau­ni­mas ir jau­nus žmo­nes įdar­bin­ti sie­kian­tis vers­las apie jas pa­pras­čiau­siai ne­ži­no“, – pa­sa­ko­ja A. Ven­ce­vi­čius. Tiek jis, tiek J. Ka­ča­no­va Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je įgi­jo rin­ko­da­ros sri­ties iš­si­la­vi­ni­mą, to­dėl tu­ri­mas ži­nias sie­kia pri­tai­ky­ti Lie­tu­vo­je.

Prieš pra­dė­da­ma įgy­ven­din­ti jau­ni­mo užim­tu­mo ko­mu­ni­ka­ci­jos pro­jek­tą, J. Ka­ča­no­va JPP „Kurk Lie­tu­vai“ pro­jek­to dė­ka 4 mė­ne­sius dir­bo „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, kon­sul­tuo­da­ma re­gio­nų sa­vi­val­dy­bes ko­mu­ni­ka­ci­jos klau­si­mais. „E­su įsi­ti­ki­nu­si, kad Lie­tu­vos re­gio­nai tu­ri daug po­ten­cia­lo pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jas, ta­čiau ne vi­suo­met su­ge­ba jį iš­nau­do­ti. Kai ku­rie nė­ra įvar­di­nę net sa­vo stip­rių­jų pu­sių, ku­rias ga­lė­tų pri­sta­ty­ti po­ten­cia­liems in­ves­tuo­to­jams. Pro­jek­to me­tu ana­li­za­vo­me ge­rą­ją už­sie­nio pra­kti­ką ir tei­kė­me siū­ly­mus Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bėms. Pa­vyz­džiui, Kau­no sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­pio kau­nas.lt skil­tis vers­lui šiuo me­tu at­nau­ji­na­ma at­siž­vel­giant į mū­sų re­ko­men­da­ci­jas“, – pa­sa­ko­ja J. Ka­ča­no­va.

A. Vencevičius / www.kurklt.lt nuotrauka

Pro­jek­to me­tu taip pat nu­fil­muo­tas Kau­ną už­sie­nio vers­lui pri­sta­tan­tis vaiz­do kli­pas. „La­biau­siai ma­ne džiu­gi­na tai, kad JPP „Kurk Lie­tu­vai“ įgy­ven­din­ti pro­jek­tai at­ne­ša ne tik trum­pa­lai­kes, bet ir struk­tū­ri­nes per­mai­nas. Pa­vyz­džiui, ma­ty­da­mos Kau­no pa­vyz­dį ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės pra­dė­jo do­mė­tis rin­ko­da­ros svar­ba ir ga­li­my­bė­mis, kon­sul­tuo­tis su „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ spe­cia­lis­tais. Gy­ven­da­ma už­sie­ny­je įsi­ti­ki­nau, kad už­sie­nie­čiai Lie­tu­vą ma­to kaip verž­lią ir sie­kian­čią to­bu­lė­ti ša­lį, o ma­no pa­tir­tis dir­bant prog­ra­mo­je tai tik pa­tvir­ti­na“, – tei­gia J. Ka­ča­no­va.

Dau­giau nei 300 idė­jų pa­žan­ges­nei Lietuvai

Iš vi­so prog­ra­mos me­tu bu­vo įgy­ven­din­ta dau­giau nei 80 ir pa­teik­ta per 300 pa­siū­ly­mų Lie­tu­vos kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mui, vers­lo ap­lin­kos ge­ri­ni­mui ir ak­tua­liau­sių so­cia­li­nių prob­le­mų spren­di­mui. Tarp jų – ne tik na­cio­na­li­nio, bet ir sa­vi­val­dy­bių lyg­mens pro­jek­tai, pra­de­dant vers­lo prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jų grįž­ta­mo­jo ry­šio mo­de­liu, lei­džian­čiu vers­lui įver­tin­ti ins­ti­tu­ci­jų dar­bą, bai­giant bend­ruo­me­nių vers­lu­mo tink­lo su­kū­ri­mu Anykš­čiuo­se.

Šis spar­čiai au­gan­tis tink­las, ku­rį su­da­ro be­veik pus­šim­tis vers­lių vie­tos gy­ven­to­jų ir 15 juos kon­sul­tuo­jan­čių vers­li­nin­kų bei ama­ti­nin­kų – pir­ma­sis Lie­tu­vo­je. Pa­sak kar­tu su par­tne­riu jį kū­ru­sios Mig­lės Sat­kaus­kai­tės, ly­gi­nant su ša­lies vi­dur­kiu, Anykš­čiuo­se ne­dar­bas kiek di­des­nis, o gy­ven­to­jų pa­ja­mos – ma­žes­nės. Il­gai­niui to­kia si­tua­ci­ja ga­li lem­ti opias so­cia­li­nes prob­le­mas, o už­sie­nio pra­kti­ka ro­do, kad di­di­nant užim­tu­mą ir pa­ja­mas re­gio­nuo­se la­bai svar­bus bend­ruo­me­nių vaid­muo.

„Tie­są sa­kant, anykš­tė­nų ak­ty­vu­mas nu­ste­bi­no net mus – jau pir­mo­jo ren­gi­nio me­tu gi­mė rea­lūs vers­lo su­si­ta­ri­mai, o ki­tos sa­vi­val­dy­bės iš­reiš­kė no­rą ana­lo­giš­kus tink­lus dieg­ti sa­vo bend­ruo­me­nė­se. Tai ro­do, kad pro­jek­tas bu­vo la­bai rei­ka­lin­gas ne tik Anykš­čiams, bet ir vi­sai Lie­tu­vai, trū­ko tik ži­nių, nuo ko pra­dė­ti“, – šyp­so­si Lon­do­ną į Anykš­čius iš­kei­tu­si M. Sat­kaus­kai­tė.

JPP „Kurk Lie­tu­vai“ da­ly­vių ini­ci­juo­tas per­mai­nas jau ne­tru­kus pa­jus ir vi­si ša­lies gy­ven­to­jai. Nuo 2016 m. sau­sio mėn. pra­dės veik­ti vien­kar­ti­nių gė­ri­mų pa­kuo­čių užs­ta­to sis­te­ma, ar­ti­miau­siuo­se rin­ki­muo­se jau tu­rė­tu­mė­me iš­ban­dy­ti elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą, o iki 2020 m. bent 10 proc. Lie­tu­vos trans­por­to sek­to­riaus su­var­to­ja­mų ener­gi­jos iš­tek­lių tu­rė­tų su­da­ry­ti at­si­nau­ji­nan­tys ener­gi­jos iš­tek­liai.

Lie­tu­va – tai žmonės

Prog­ra­ma, kas­met su­lau­kian­ti be­veik 200 kan­di­da­tų iš vi­so pa­sau­lio, tę­sia­si ir skel­bia nau­jų da­ly­vių pa­ieš­ką. Rugp­jū­tį pra­si­dė­ju­si at­ran­ka truks iki rug­sė­jo 6 die­nos, o dar­bus ša­lies ins­ti­tu­ci­jo­se nau­jo­ji JPP „Kurk Lie­tu­vai“ kar­ta pra­dės jau šį ru­de­nį.

„Šie­met di­džiau­sias dė­me­sys bus skir­tas vers­lo ir in­ves­ti­ci­nės ap­lin­kos ge­ri­ni­mui ir in­ves­ti­ci­jų bei vers­lu­mo ska­ti­ni­mui. Prieš­in­gai nei anks­tes­niais me­tais, jau kan­di­da­tuo­da­mi da­ly­viai ži­nos, prie ko­kių pro­jek­tų ga­lė­tų dirb­ti. Ti­kiuo­si, kad tai pa­dės ne tik spręs­ti ša­liai ak­tua­liau­sias prob­le­mas, bet ir leis da­ly­viams leng­viau ap­sisp­ręs­ti, su ko­kiu pro­jek­tu jie no­rė­tų dirb­ti“, – pa­sa­ko­ja JPP „Kurk Lie­tu­vai“ prog­ra­mos va­do­vė Agi­la Barz­die­nė.

Be­veik 80 proc. prog­ra­mos dė­ka į Lie­tu­vą su­grį­žu­sių pro­fe­sio­na­lų jai pa­si­bai­gus to­liau tę­sia dar­bus ša­lies ins­ti­tu­ci­jo­se ar pri­va­čia­me vers­le Lie­tu­vo­je. „Prog­ra­mos da­ly­viai grįž­ta iš skir­tin­gų ša­lių, įgi­ję skir­tin­gą iš­si­la­vi­ni­mą ir pa­tir­tį, ta­čiau juos vi­sus vie­ni­ja ži­no­ji­mas, kad Lie­tu­va bus to­kia, ko­kią ją su­kur­si­me, – pa­klaus­ta, kas ska­ti­na da­ly­vius su­grįž­ti ir pa­si­lik­ti svars­to A. Barz­die­nė. – Mė­gi­ni­mas at­neš­ti rea­lių per­mai­nų daž­nai su­si­jęs su iš­šū­kiais, ta­čiau pa­žan­gos ke­liu ša­lį pir­miau­siai ve­da žmo­nės, su­vo­kian­tys, kad ne stra­te­gi­jos, vi­zi­jos ar kar­tais ne­pa­kan­ka­mai efek­ty­vus vie­ša­sis sek­to­rius, o jie pa­tys ir yra Lie­tu­va. Tai – di­de­lė at­sa­ko­my­bė, ku­ri kar­tu at­ne­ša ir di­džiu­lę mo­ty­va­ci­ją kur­ti sa­vo ša­liai.“

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie JPP „Kurk Lie­tu­vai“ ir at­ran­ką 2015–2016 m. lai­dai www.kurklt.lt.