„Koldūnų“ dramos pasekmės neprognozuojamos
Su­nkiai į nau­jas už­sie­nio rin­kas pra­ver­tus var­tus Lie­tu­va ga­li už­trenk­ti sa­vo­mis ran­ko­mis. „Kol­dū­nų“ skan­da­lo pe­ri­pe­ti­jas ati­džiai se­kan­ti pa­sau­lio spau­da jau ne­ven­gia užuo­mi­nų apie lie­tu­viš­kų mais­to pro­duk­tų ne­pa­ti­ki­mu­mą.

Pra­ne­ši­mus apie Lie­tu­vo­je ga­mi­na­mus bak­te­ri­jo­mis už­krės­tus kol­dū­nus ir mū­sų ša­lies tar­ny­bos, tu­rin­čios to­kius ga­mi­nius kon­tro­liuo­ti, ne­veik­lu­mą spaus­di­na ne tik Eu­ro­pos, Azi­jos, bet ir Af­ri­kos ži­niask­lai­da. Su vi­so­mis smulk­me­no­mis is­to­ri­ją nu­švie­čia Ki­ni­jos vals­ty­bi­nė nau­jie­nų agen­tū­ra „Xin­hua“, ku­rios sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja sklin­da ga­na pla­čiai.

Ki­nų in­te­re­sai su­pran­ta­mi – jie į sa­vo rin­ką ne­se­niai įsi­lei­do lie­tu­viš­kus pie­no pro­duk­tus. Kol ša­lies pres­ti­žas ne­nu­ken­tė­jo dar la­biau, Lie­tu­vos vers­lo at­sto­vai ra­gi­na val­džią kuo grei­čiau baig­ti šią „ve­te­ri­na­ri­nę“ dra­mą. Jų nuo­mo­ne, kal­bė­da­mi apie to­kius jau­trius da­ly­kus pa­tys po­li­ti­kai tu­rė­tų bū­ti san­tū­res­ni.

Ki­nams įdomu

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) va­do­vo Jo­no Mi­liaus skan­da­lo kon­teks­te že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ne kar­tą ra­gi­no ko­le­gas mąs­ty­ti, ką kal­ba vie­šu­mo­je, nes tai ga­li pa­kenk­ti Lie­tu­vos eks­por­tui. Bū­tent taip mi­nis­trė rea­ga­vo į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Ju­ro Po­že­los par­eiš­ki­mus, kad VMVT ir jos va­do­vas ne­su­sit­var­ko su par­ei­go­mis. „Vi­sas jau­no­jo ko­le­gos kal­bas skai­to ir už­sie­nio spau­da. Taip pat rei­kia ne­už­mirš­ti, jog mes eks­por­tuo­ja­me pro­duk­ci­ją į 170 vals­ty­bių, ir nė iš vie­nos ša­lies ne­sa­me su­lau­kę prie­kaiš­tų, kad mū­sų pro­duk­ci­ja blo­ga, kad ne­ga­li­me eks­por­tuo­ti, kad tai pa­žei­di­mai“, – kal­bė­jo V. Bal­trai­tie­nė.

„Xin­hua“ sa­vo in­for­ma­ci­jo­je ap­ra­šė dvie­jų Lie­tu­vos mi­nis­trų žo­džia­vi­mą­si, pa­ci­ta­vo J. Po­že­los įra­šus so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“, už­si­mi­nė apie Sei­mo na­rio Pe­tro Gra­žu­lio ry­šius su J. Mi­liu­mi bei „Ju­dex“ bend­ro­ve. Ki­nams taip pat pa­teik­ta iš­sa­mių ži­nių apie „Ju­dex“ ga­mi­na­mą pro­duk­ci­ją ir jos eks­por­to mas­tą.

Pa­vo­jus mais­to pramonei

Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys, bu­vęs že­mės ūkio mi­nis­tras Ka­zys Star­ke­vi­čius ti­ki­no ge­rai ži­nan­tis, kaip su­dė­tin­ga ras­ti nau­jų eks­por­to rin­kų. „Džiau­giuo­si ma­ty­da­mas, kad mū­sų pro­duk­ci­jai at­ver­tos Ki­ni­jos, Ame­ri­kos, Azi­jos rin­kos. Šis skan­da­las su­kel­tas mū­sų pa­čių, ir ti­krai ne lai­ku. Taip, pa­žei­di­mus rei­kia fik­suo­ti, ša­lin­ti. Bet kai skan­da­las įgau­na to­kį tarp­tau­ti­nį mas­tą ir at­gar­sį, jis ti­krai ne­igia­mai vei­kia mū­sų per­dir­ba­mą­ją mais­to pra­mo­nę, nau­do­jan­čią vie­ti­nes ža­lia­vas. Net eks­por­tuo­jant mil­tus, ne pie­ną, da­bar vi­si sa­kys – juk čia ta ša­lis, ku­rio­je kaž­ko­kių blo­gy­bių bu­vo ras­ta mais­to pro­duk­tuo­se“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė K. Star­ke­vi­čius.

Po­li­ti­kas pri­si­mi­nė, kaip jo va­do­va­vi­mo mi­nis­te­ri­jai me­tu ana­lo­giš­kas skan­da­las bu­vo ki­lęs dėl pie­ne ap­tik­to pe­ni­ci­li­no. Kaip ir „kol­dū­nų“ at­ve­ju, dėl to pa­sis­kun­dė Ru­si­jos ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos. „Jei iš kar­to bū­tu­me puo­lę įgy­ven­din­ti jų rei­ka­la­vi­mus, bū­tų te­kę už­da­ry­ti vi­sas pie­no įmo­nes“, – sa­kė bu­vęs že­mės ūkio mi­nis­tras. Jo nuo­mo­ne, da­bar­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je lai­mi ne kas ki­tas, o „kai­my­nai, ku­rie ne­lin­ki mums sėk­mės“.

K. Star­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad aiš­kin­tis pa­dė­tį im­ta ne nuo to ga­lo. Pir­miau­sia, anot jo, rei­kė­jo pra­dė­ti nuo pre­ven­ci­jos prie­mo­nių pa­čio­je VMVT, apie ku­rias ne­se­niai pra­kal­bo Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba. „I­šei­ti iš si­tua­ci­jos bus su­dė­tin­ga. Vi­sos tar­ny­bos, ku­rios pla­na­vo veiks­mus, tu­rė­jo tai nu­ma­ty­ti, įver­tin­ti ir tik ta­da im­tis tam ti­krų prie­mo­nių. Da­bar ma­tau žlug­do­mą mais­to pra­mo­nę“, – tvir­ti­no Sei­mo na­rys.

Įžvel­gė naudą

Pa­sak K. Star­ke­vi­čiaus, VMVT ver­ti­na­ma Eu­ro­po­je kaip ge­rai dir­ban­ti tar­ny­ba. „Daug eks­per­tų lan­kė­si pas mus – iš Ame­ri­kos, Ki­ni­jos – ir nie­kas jo­kių prie­kaiš­tų ne­tu­rė­jo. Vie­nas as­muo ne­ga­li lem­ti tar­ny­bos pres­ti­žo. Ma­nau, VMVT yra pa­jė­gi, ta­čiau rei­kės daug dirb­ti, kad si­tua­ci­ja pa­si­keis­tų“, – tei­gė po­li­ti­kas.

Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­nu­kas Ar­laus­kas nu­si­tei­kęs op­ti­mis­tiš­kiau. Jis ma­no, kad skan­da­las ne­tu­rė­tų pa­kenk­ti eks­por­tui, prieš­in­gai, at­ei­ty­je ga­li net pa­dė­ti jo plė­trai. „Už­sie­nio par­tne­riai ma­to, kaip rea­guo­ja­me į kri­ti­ką, ša­li­na­me prob­le­mas, sten­gia­mės bū­ti to­kie, ko­kius mus no­ri ma­ty­ti im­por­tuo­to­jai“, – kal­bė­jo D. Ar­laus­kas.

Ra­gi­na grei­čiau dė­ti tašką

Mė­sos pro­duk­tų ga­min­to­jos „Bio­ve­la Group“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Kan­taus­kas sa­kė kol kas ne­ga­lįs prog­no­zuo­ti, kaip „kol­dū­nų“ is­to­ri­ja“ at­si­lieps pro­duk­ci­jos eks­por­tui. Ta­čiau, anot jo, spar­čiai ir pla­čiai plin­tan­ti ži­nia „vie­na­reikš­miš­kai nė­ra tei­gia­mas da­ly­kas“. V. Kan­taus­kas si­tua­ci­ją ver­ti­no dve­jo­pai. Vie­na ver­tus, tik įdė­jus daug pa­stan­gų bu­vo at­ver­tos nau­jos rin­kos, ro­dan­čios, kad lie­tu­viš­ka pro­duk­ci­ja, ją ga­mi­nan­čio­mis įmo­nė­mis, ša­lies tar­ny­bo­mis vi­siš­kai pa­si­ti­ki­ma. Ki­ta ver­tus, dėl to­kių skan­da­lų pa­tys ki­ša­me sau pa­ga­lius į ra­tus. „Ne­so­li­du“, – pa­brė­žė va­do­vas. Jo žo­džiais, „kuo skaid­riau ši is­to­ri­ja bus iš­tir­ta ir grei­čiau baig­sis, tuo vi­siems bus ge­riau“.

„Šian­dien ne­jau­čia­me jo­kių po­ky­čių, ta­čiau toks skan­da­las di­vi­den­dų ti­krai ne­pri­dės. Tik lai­ko klau­si­mas, ka­da im­por­tuo­to­jai ga­li su­abe­jo­ti Lie­tu­vos ko­ky­bės kon­tro­lės sis­te­ma“, – tei­gė Vil­kyš­kių pie­ni­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ber­ta­šius. Jo ma­ny­mu, po­li­ti­kai, užuot es­ka­la­vę šią is­to­ri­ją, ga­lė­tų kuo grei­čiau pri­im­ti spren­di­mus ir pa­dė­ti taš­ką.

Spręs ki­tą sa­vai­tę

Še­še­rius me­tus VMVT va­do­vau­jan­čiam J. Mi­liui prieš dvi sa­vai­tes bu­vo pa­teik­ti įta­ri­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Tei­sė­sau­ga įta­ria, jog šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų bend­ro­vė „Ju­dex“ per Sei­mo na­rį P. Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti VMVT, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus. Pre­zi­den­tė, prem­je­ras, že­mės ūkio mi­nis­trė par­agi­no J. Mi­lių trauk­tis iš par­ei­gų, ta­čiau šis at­si­sa­kė tai pa­dry­ti. Vy­riau­sy­bės va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius va­kar pra­ne­šė, kad J. Mi­liaus nu­ša­li­ni­mo nuo par­ei­gų klau­si­mas ga­li bū­ti svars­to­mas ki­tą sa­vai­tę.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba pra­ne­šė, kad pa­ti­kri­nus „Ju­dex“ pro­duk­ci­ją ne­prik­lau­so­mo­je la­bo­ra­to­ri­jo­je nu­sta­ty­tas ke­lių bak­te­ri­jų už­kra­tas bend­ro­vės šal­dy­tuo­se ga­mi­niuo­se. Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba su­stab­dė „Ju­dex“ veik­lą ir at­lie­ka sa­vo ty­ri­mą.