„Juodosios buhalterijos“ byla: Vitalijai Vonžutatei prokuroras siūlo 6,5 tūkst. eurų baudą
Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas sa­ko, kad bu­vu­siai Sei­mo na­rei Vi­ta­li­jai Von­žu­tai­tei už ap­gau­lin­gos aps­kai­tos or­ga­ni­za­vi­mą tu­ri bū­ti skir­ta 6516 eu­rų bau­da.

Ket­vir­ta­die­nį pro­ku­ro­ras pa­siū­lė baus­mę Ape­lia­ci­nia­me teis­me, jis nag­ri­nė­jo nuo Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­los at­skir­tos bu­vu­sios par­la­men­ta­rės by­lą.

„Ga­li­ma sa­ky­ti is­to­ri­nės by­los pa­sku­ti­nę da­lį bai­gia­me nag­ri­nė­ti“, – sa­kė pro­ku­ro­ras S.Ver­sec­kas.

Jo tei­gi­mu, at­siž­vel­giant į įsi­tei­sė­ju­sius nuo­spren­džius Dar­bo par­ti­jos by­lo­je, tu­ri bū­ti ko­re­guo­ja­mas ir V.Von­žu­tai­tės nuo­spren­dis. Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas per­nai gruo­dį nu­spren­dė, kad par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, bu­vęs „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys ir bu­vu­si bu­hal­te­rė Ma­ri­na Liut­ke­vi­čie­nė ne­ga­li bū­ti nu­teis­ti už su­kčia­vi­mą. To­dėl, pa­sak S.Ver­sec­ko, V.Von­žu­tai­tės veiks­mai taip pat ne­ga­li bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mi kaip su­kčia­vi­mas.

Ta­čiau nu­tei­si­mas už ap­gau­lin­gos aps­kai­tos tvar­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mą, pa­sak pro­ku­ro­ro, tu­ri bū­ti pa­lik­tas ga­lio­ti, jį nai­kin­ti „nė­ra jo­kio pa­grin­do“.

Kal­tės ne­pri­pa­žįs­tan­ti ir par­ody­mų ne­duo­dan­ti V.Von­žu­tai­tė skun­du pra­šo pa­nai­kin­ti vi­są be­veik prieš ket­ve­rius me­tus pa­skelb­tą Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­dį. Juo ji pri­pa­žin­ta kal­ta dėl ap­gau­lin­go aps­kai­tos tvar­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir su­kčia­vi­mo.

Nu­teis­to­ji skun­de tei­gia, kad pa­nau­do­tos ope­ra­ty­vi­nės prie­mo­nės pa­žei­džia jos lū­kes­čius į tei­sin­gą teis­mą, tei­sę į pri­va­tu­mą, pro­por­cin­gu­mo rei­ka­la­vi­mus.

S.Ver­sec­kas pri­mi­nė dar 2000-siais pri­im­tą Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą, ku­ria­me sa­ko­ma, kad as­muo ne­ga­li ti­kė­tis pri­va­tu­mo da­ry­da­mas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, to­kio­je si­tua­ci­jo­je jis pats at­si­sa­ko tei­sės į pri­va­tų gy­ve­ni­mą.

„O­pe­ra­ty­vi­niai veiks­mai bu­vo at­lik­ti pa­grįs­tai ir tei­sė­tai. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­grįs­tai juos pri­pa­ži­no įro­dy­mais. Ope­ra­ty­vi­niais veiks­mais siek­ta at­skleis­ti V.Von­žu­tai­tės ir ki­tų as­me­nų gal­būt da­ro­mus nu­si­kal­ti­mus vals­ty­bės kons­ti­tu­ci­nei sant­var­kai“, – sa­kė S.Ver­sec­kas.

By­lą pir­mą­ja ins­tan­ci­ja iš­nag­ri­nė­jęs Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas 2013 me­tų lie­pą nuo­spren­džiu yra kons­ta­ta­vęs, kad Dar­bo par­ti­ja nuo­lat gau­da­vo pa­ja­mų, ku­rias slė­pė, pa­ja­mų šal­ti­nius įvar­di­jo ko­dais, o ne­tei­sė­tos pa­ja­mos ne­bu­vo dek­la­ruo­ja­mos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms. To­kiais veiks­mais slėp­ti par­ti­jos rė­mė­jai, iš­veng­ta fi­nan­suo­to­jų kon­tro­lės. Taip pat nu­sta­ty­ta, kad iš ne­ofi­cia­lių lė­šų 2004 me­tais fi­nan­suo­ta da­lis rin­ki­mų kam­pa­ni­jos.

S.Ver­sec­kas tei­gė, kad V.Von­žu­tai­tės kal­tė by­lo­je grin­džia­ma ne tik ope­ra­ty­vi­niais duo­me­nis – ge­ro­kai dau­giau duo­me­nų gau­ta iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu.

Tuo me­tu V.Von­žu­tai­tės ad­vo­ka­tas Arū­nas Pe­traus­kas teis­mo pra­šė at­siž­velg­ti į pro­ce­so truk­mę.

„Ne­ga­li­ma gin­čy­tis, kad by­la di­de­lės apim­ties, daug liu­dy­to­jų. Dėl tam ti­krų Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so straips­nių kons­ti­tu­cin­gu­mo bu­vo kel­tas klau­si­mas. Teis­mas pri­ėmė spren­di­mą kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, by­la už­tru­ko“, – sa­kė ad­vo­ka­tas.

Jis taip pat pri­mi­nė, kad by­lo­je bu­vo kei­čia­mas kal­ti­ni­mas, pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me du kar­tus kei­tė­si tei­sė­jų ko­le­gi­jos su­dė­tis. Be to, ad­vo­ka­to ver­ti­ni­mu, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo at­lik­tas ne pil­nai, o spra­gas rei­kė­jo lik­vi­duo­ti teis­me, kad ir bu­vo da­ro­ma.

„Ji ne­tu­rė­jo konf­lik­tų su Bau­džia­muo­ju ko­dek­su, da­bar nie­kur ne­dir­ba ir pri­žiū­ri tris ma­ža­me­čius vai­kus. Pra­šu ten­kin­ti jos skun­dą“, – sa­kė gy­nė­jas.

Ape­lia­ci­nis teis­mas ge­gu­žės 11 die­ną ren­gia pa­sku­ti­nį šios by­los po­sė­dį ir pa­sku­ti­niam žo­džiui kvie­čia nu­teis­tą­ją V.Von­žu­tai­tę.