„Juodasis pirmadienis“: solidarumas su lenkėmis bus reiškiamas ir Vilniuje
Šian­dien vi­so­je Len­ki­jo­je vyks­ta de­mons­tra­ci­jos prieš vy­riau­sy­bės ke­ti­ni­mus vi­siš­kai užd­raus­ti abor­tus. Pa­lai­ky­mas Len­ki­jos mo­te­rims bus reiš­kia­mas ir Vil­niu­je.

Šian­dien vi­so­je Len­ki­jo­je vyks­ta mo­te­rų strei­kas – mo­te­rys ne­ina į dar­bą, uni­ver­si­te­tus ir ne­vyk­do sa­vo par­ei­gų na­muo­se. Taip len­kės reiš­kia pa­sip­rie­ši­ni­mą vi­siš­kam abor­tų drau­di­mui. Vi­so­je ša­ly­je vyks­tan­čio­se de­mons­tra­ci­jo­se mo­te­rys da­ly­vau­ja vil­kė­da­mos juo­dus ge­du­lo rū­bus.

Prieš šios ak­ci­jos pri­si­jun­gė dau­gu­ma Eu­ro­pos sos­ti­nių. Iš­reikš­ti so­li­da­ru­mą su Len­ki­jos mo­te­ri­mis kvie­čia­mi ir Vil­niaus gy­ven­to­jai. Šian­dien jie ra­gi­na­mi rink­tis į pa­lai­ky­mo ak­ci­ją, ku­ri pra­si­dės 17.30 val. Var­šu­vos gat­vė­je. „Ka­dan­gi tai so­li­da­ru­mo ak­ci­ja, sten­gia­mės pri­si­tai­ky­ti prie pir­mi­nės ini­cia­to­rių kon­cep­ci­jos – at­ei­na­me ap­si­ren­gę juo­dai, be lo­go­ti­pų, bet su sa­vo len­te­lė­mis ir pla­ka­tais reiš­kian­čiais par­amą ko­vai dėl mo­te­rų tei­sių“, – ra­šo­ma ak­ci­jos ren­gė­jų pra­ne­ši­me.

Par­amą pro­tes­tuo­jan­čioms len­kėms iš­reiš­kė ir mū­sų ša­lies par­la­men­ta­rai. Pa­sak Sei­mo Vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo, rep­ro­duk­ci­nės svei­ka­tos ir tei­sių par­la­men­ti­nė gru­pės va­do­vės Auš­ri­nės Ma­ri­jos Pa­vi­lio­nie­nės, Sei­mo na­riai so­li­da­ri­zuo­ja­si su vi­so­mis Len­ki­jos mo­te­ri­mis, ku­rios pro­tes­tuo­ja prieš Len­ki­jos val­dan­čio­sios dau­gu­mos mė­gi­ni­mą uzur­puo­ti mo­ters tei­sę į sa­vo kū­ną ir tei­sę pla­nuo­ti sa­vo šei­mą.

Len­ki­jos mo­te­rys prieš­ina­si vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos Or­do Iu­ris pro­jek­tui, nu­ma­tan­čiam abor­tų drau­di­mo įsta­ty­mo su­griež­ti­ni­mą. Jis bu­vo pa­teik­tas bal­sa­vi­mui ir per­duo­tas Sei­mo ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mui. Pro­jek­tas nu­ma­to vi­siš­ką abor­tų drau­di­mą, net tais at­ve­jais, kai nėš­tu­mas su­ke­lia tie­sio­gi­nę grės­mę mo­ters gy­vy­bei, nu­sta­čius rim­tus vai­siaus ap­si­gi­mi­mus ar kai pa­sto­ja­ma po iš­prie­var­ta­vi­mo.

„Juo­da­sis pir­ma­die­nis“ – tai vi­suo­me­nės ini­ci­juo­ta ak­ci­ja, mo­bi­li­za­vu­si tūks­tan­čius mo­te­rų vi­so­je Len­ki­jo­je. Ji pra­si­dė­jo nuo gar­sios ak­to­rės Krys­ty­nos Jan­dos įra­šo so­cia­li­nia­me tink­le, ku­ria­me ji pa­siū­lė or­ga­ni­zuo­ti pro­tes­tą, pa­na­šų į vy­ku­sį 1975 me­tais Is­lan­di­jo­je. Tuo­met is­lan­dės, ne­su­tik­da­mos su dis­kri­mi­nuo­jan­čia ly­čių po­li­ti­ka ša­ly­je, vie­nai die­nai pa­li­ko sa­vo par­ei­gas dar­be ir na­muo­se, taip par­aly­žiuo­da­mos ša­lies gy­ve­ni­mą.