„Juodąjį sąrašą“ papildys naujomis pavardėmis
Lie­tu­va nu­si­tei­ku­si iš­plės­ti as­me­nų, ku­riems dėl Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je ir vyk­do­mos pro­pa­gan­dos drau­džia­ma at­vyk­ti į mū­sų ša­lį, są­ra­šą. Po ne­se­niai vy­ku­sių Vals­ty­bės Dū­mos rin­ki­mų svars­to­ma pa­skelb­ti ne­pa­gei­dau­ja­mais anek­suo­ta­me Kry­me iš­rink­tus po­li­ti­kus.

Va­ka­rams svars­tant pa­pil­do­mo­mis sank­ci­jo­mis tram­dy­ti Ru­si­ją dėl jos veiks­mų Si­ri­jo­je, kur ru­sų lėk­tu­vai pa­lai­ko ša­lies gink­luo­tą­sias pa­jė­gas, ban­dan­čias užim­ti su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mą Ale­po mies­tą, bom­bar­duo­ja li­go­ni­nes, mo­kyk­las, gy­ve­na­muo­sius ra­jo­nus, Lie­tu­va taip pat pa­lai­ko griež­čiau­siu to­nu kal­ban­čias vals­ty­bes.

Am­ba­sa­do­rius stebisi

Me­tų pra­džio­je Ru­si­jos teis­mui pri­pa­ži­nus Ukrai­nos pi­lo­tę Na­di­ją Sav­čen­ko kal­ta dėl dvie­jų ru­sų žur­na­lis­tų žū­ties, Lie­tu­va pa­skel­bė sank­ci­jas as­me­nims, pri­si­dė­ju­siems prie ne­tei­sė­to ukrai­nie­tės pa­gro­bi­mo ir nu­tei­si­mo. Ge­gu­žės mė­ne­sį Ru­si­ja pa­lei­do N. Sav­čen­ko. Ta­čiau tam ti­kriems Ru­si­jos par­ei­gū­nams nu­sta­ty­tų ap­ri­bo­ji­mų mū­sų ša­lis ne­at­šau­kė.

Nuo­sta­bą dėl to ne­se­niai iš­reiš­kė Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Alek­sand­ras Udal­co­vas. „Ma­tyt, šį klau­si­mą tiks­lin­ga už­duo­ti mū­sų par­tne­riams Lie­tu­vo­je. Jie, mū­sų pa­ste­bė­ji­mais, šian­dien Eu­ro­po­je yra vos ne pa­grin­di­niai sank­ci­jų prob­le­ma­ti­kos spe­cia­lis­tai“, – at­sa­ky­da­mas į Ru­si­jos ži­niask­lai­dos klau­si­mą, kuo mo­ty­vuo­ja­mas sank­ci­jų ne­at­šau­ki­mas, kal­bė­jo dip­lo­ma­tas.

Svars­to­ma eu­ro­pi­niu lygiu

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad į va­di­na­mą­jį Sav­čen­ko są­ra­šą ba­lan­džio mė­ne­sį bu­vo įtrauk­ti 46 as­me­nys. Ne­pai­sant jo pa­va­di­ni­mo, drau­di­mas at­vyk­ti į mū­sų ša­lį tai­ko­mas ne tik as­me­nims, su­si­ju­siems su N. Sav­čen­ko by­la, bet ir at­sa­kin­giems už ne­tei­sė­tą ki­tų ukrai­nie­čių, pa­vyz­džiui, Ole­go Sen­co­vo, Alek­sand­ro Kol­čen­kos, ka­li­ni­mą. „N. Sav­čen­ko pa­lei­dus, te­bė­ra įka­lin­ti O. Sen­co­vas, A. Kol­čen­ka ir ki­ti, to­dėl nu­spren­dė­me ne­keis­ti są­ra­šo, nes tam nė­ra prie­žas­čių. Prieš­in­gai, svars­to­me ir dis­ku­tuo­ja­me Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) dėl ga­li­mų pa­pil­do­mų sank­ci­jų, ypač po va­di­na­mų­jų rin­ki­mų anek­suo­ta­me Kry­me“, – pa­žy­mė­jo L. Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, į ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šą svars­to­ma įtrauk­ti Dū­mos na­rius, ku­rie bu­vo iš­rink­ti anek­suo­ta­me Kry­me. Jei­gu dis­ku­si­jos ES dėl to už­truks, ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad mū­sų ša­lis įves na­cio­na­li­nes sank­ci­jas. „Tai tu­ri dau­giau sim­bo­li­nę nei pra­kti­nę reikš­mę. Ne­slėp­si­me – bū­tų kur kas veiks­min­giau, jei­gu bū­tų eu­ro­pi­nis spren­di­mas. Ta­čiau na­cio­na­li­nis spren­di­mas taip pat yra sig­na­las“, – įsi­ti­ki­nęs L. Lin­ke­vi­čius.

Dė­me­sio cen­tre – Si­ri­ja

Šian­dien Briu­se­ly­je pra­si­dė­sian­čia­me Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos su­si­ti­ki­me bus kal­ba­ma ir apie Ru­si­jos veiks­mus Si­ri­jo­je, ku­rie, kaip par­eiš­kė Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­coi­sas Hol­lan­de'as, ga­li bū­ti pri­ly­gin­ti ka­ro nu­si­kal­ti­mams, bei ga­li­mą Va­ka­rų at­sa­ką.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė taip pat ak­cen­ta­vo, kad ne­si­kei­čia pa­dė­tis Ry­tų Ukrai­no­je, į Ka­li­ning­ra­do sri­tį per­kel­ta tak­ti­nė gink­luo­tė. „Žiū­rė­si­me, ko­kie bus spren­di­mai. Da­bar ti­krai ne­no­rė­čiau spė­lio­ti, nes tu­ri bū­ti vi­sų ša­lių pri­ta­ri­mas vie­nai ar ki­tai sank­ci­jai. Ta­čiau ver­ti­ni­mą ti­krai da­ry­si­me: ką reiš­kia, kaip ver­ti­na­me to­kius veiks­mus ir kad tai nė­ra to­le­ruo­ti­na“, – va­kar vie­šė­da­ma Hel­sin­ky­je sa­kė Lie­tu­vos va­do­vė.

Anot L. Lin­ke­vi­čiaus, sank­ci­jos yra vie­nin­te­lė prie­mo­nė, ku­ria mė­gi­na­ma pa­siek­ti, kad Ru­si­ja elg­tų­si pa­gal tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mas. ES dis­ku­tuo­ja­ma, ar aps­kri­tai tai­ky­ti pa­pil­do­mas spau­di­mo prie­mo­nes šiai ša­liai dėl bom­bar­da­vi­mų Si­ri­jo­je. „Kol kas nė­ra bend­ros nuo­mo­nės, dis­ku­si­jos vyks­ta. Ta­čiau sank­ci­jos ga­li bū­ti su­si­ju­sios ne tik su as­me­ni­mis, ku­riems drau­džia­ma įva­žiuo­ti į ES te­ri­to­ri­ją, bet ir su nau­joms tech­no­lo­gi­jo­mis, o tai yra la­bai svar­bu ne tik Ru­si­jos eko­no­mi­kai, bet, tie­są sa­kant, ir ka­ri­nei pra­mo­nei. Yra įvai­rių va­rian­tų, prie kon­kre­tu­mo ti­krai ne­priei­ta, kal­ba­ma iš es­mės, ar tai­ky­ti sank­ci­jas dėl Si­ri­jos“, – aiš­ki­no mi­nis­tras.

L. Lin­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, Ru­si­ja nau­do­ja­si pro­ga, kad dėl vyks­tan­čių pre­zi­den­to rin­ki­mų nė­ra ma­to­mos JAV ly­de­rys­tės ir at­si­ra­do sa­vo­tiš­kas įta­kos va­kuu­mas, taip pat tuo, jog Eu­ro­pos po­li­ti­ka nė­ra tiek efek­ty­vi, kad ga­lė­tų pa­keis­ti si­tua­ci­ją. At­sa­ko­my­bę dėl tra­giš­kos pa­dė­ties Ale­pe, kur kas­dien žūs­ta žmo­nės, tu­rė­tų pri­siim­ti ir Va­ka­rai. Mi­nis­tras pa­brė­žė, kad bū­ti­na kuo sku­biau pri­im­ti rei­kia­mus spren­di­mus, nes po ke­lių sa­vai­čių jau ga­li bū­ti per vė­lu.

Rei­ka­lin­gos sankcijos

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas Aud­ro­nius Ažu­ba­lis lai­kė­si po­zi­ci­jos, kad ES tu­ri tin­ka­mai rea­guo­ti į ne­tei­sė­tus Dū­mos rin­ki­mus anek­suo­ta­me Kry­me ir įves­ti ap­ri­bo­ji­mus ten iš­rink­tiems po­li­ti­kams. „Vi­si pui­kiai su­pran­ta­me, kad rin­ki­mai oku­puo­to­je te­ri­to­ri­jo­je ne­ga­li bū­ti le­ga­li­zuo­ti ir ver­ti­na­mi kaip le­ga­lūs. Sa­ky­čiau, tai pri­me­na va­di­na­muo­sius rin­ki­mus Lie­tu­vo­je į Liau­dies Sei­mą 1940 me­tais. To­dėl ma­nau, kad žmo­nės, ku­rie ryž­ta­si to­kiam vaid­me­niui – ne­va juos iš­rin­ko tei­sė­tai, tu­ri bū­ti vie­naip ar ki­taip įver­tin­ti“, – pa­žy­mė­jo jis.

A. Ažu­ba­lio ma­ny­mu, jei­gu dėl to ne­pa­vyk­tų su­tar­ti Bend­ri­jos ly­giu, Lie­tu­va tu­rė­tų tai­ky­ti na­cio­na­li­nes sank­ci­jas. „Ži­no­me, koks Krem­liaus po­žiū­ris į Lie­tu­vą, Bal­ti­jos ša­lių vals­ty­bin­gu­mą, ma­to­me ma­nev­rus, ka­ri­nį spau­di­mą, pro­vo­ka­ci­jas mū­sų eko­no­mi­nė­je zo­no­je Bal­ti­jos jū­ro­je ir ki­to­kius da­ly­kus. Tad ne­rei­kia tu­rė­ti iliu­zi­jų“, – kal­bė­jo jis.

Par­la­men­ta­ras įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jai rei­kia įves­ti ir pa­pil­do­mas sank­ci­jas dėl veiks­mų Si­ri­jo­je. „Jei­gu no­ri­me iš­lik­ti eu­ro­pie­čiai, ti­krą­ja to žo­džio pra­sme tu­rin­tys ver­ty­bes kaip stu­bu­rą, aiš­ku, to­kios sank­ci­jos yra rei­ka­lin­gos“, – sa­kė jis.