„Judex“ leista atnaujinti gamybą
Pa­kar­to­ti­nai at­li­kus ty­ri­mus ir ne­ra­dus jo­kių bak­te­ri­jų, Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba an­tra­die­nį lei­do at­nau­jin­ti Kau­no šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų ga­my­bos bend­ro­vės „Ju­dex“ veik­lą – jos pro­duk­ci­jo­je anks­čiau ras­ta sal­mo­ne­lės, žar­ni­nių laz­de­lių ir lis­te­ri­jos bak­te­ri­jų, o pa­tal­po­se – en­te­ro bak­te­ri­jų.

„Šian­dien „Ju­dex“ įmo­nei leis­ta at­nau­jin­ti veik­lą. Spren­di­mas bu­vo pri­im­tas, kai ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­riai po pa­kar­to­ti­no pa­ti­kri­ni­mo įsi­ti­ki­no, kad įmo­nė įvyk­dė vi­sus de­zin­fe­ka­vi­mo dar­bus ir įgy­ven­di­no vi­sas trū­ku­mų ša­li­ni­mo pla­ne nu­ma­ty­tas prie­mo­nes“, – BNS sa­kė lai­ki­na­sis tar­ny­bos Ve­te­ri­na­ri­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Man­tas Staš­ke­vi­čius.

Anot jo, bend­ro­vė jau yra in­for­muo­ta apie lei­di­mą at­nau­jin­ti ga­my­bą, o jos veik­la da­bar bus ti­kri­na­ma daž­niau.

„Aiš­ku, įmo­nė iš­lie­ka pa­di­din­tos ri­zi­kos gru­pė­je ir bus ti­kri­na­ma daž­niau. Da­giau bus im­ama la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų“, – kal­bė­jo M.Staš­ke­vi­čius.

Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pir­ma­die­nį pa­kar­to­ti­nai bai­gė tir­ti „Ju­dex“ pa­tal­pų mė­gi­nius ir juo­se ne­ra­do jo­kių bak­te­ri­jų. Rugp­jū­čio vi­du­ry­je tar­ny­bai at­li­kus pir­mą­jį pa­tal­pų pa­ti­kri­ni­mą po de­zin­fe­ka­vi­mo, bu­vo ras­ta en­te­ro bak­te­ri­jų, ku­rios ro­do, kad ga­my­bos pro­ce­sas ir pa­tal­pos yra ne­pa­kan­ka­mai šva­rios bei ne­tin­ka­mai de­zin­fe­kuo­ja­mos. Tuo­met bend­ro­vei bu­vo nu­ro­dy­ta at­lik­ti pa­kar­to­ti­nę de­zin­fek­ci­ją.

Tar­ny­ba, rugp­jū­čio 19 die­ną bai­gu­si 230-ties „Ju­dex“ pro­duk­ci­jos mė­gi­nių ty­ri­mą, pa­skel­bė, kad kol­dū­nuo­se „Liuks“ ras­ta sal­mo­ne­lių, o 6-iuo­se mė­gi­niuo­se – di­des­nė nei leis­ti­na žar­ni­nių laz­de­lių kon­cen­tra­ci­ja. Be to, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai pa­teik­ti do­ku­men­tai ro­dė, kad dar vie­na bak­te­ri­ja – lis­te­ri­ja – ras­ta Ru­si­jos rin­kai skir­tuo­se „ Ju­dex „ kol­dū­nuo­se „Russ­ki­je“.

STT įta­ria, kad „Ju­dex“ per Sei­mo na­rį Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus. Šia­me ty­ri­me jos va­do­vui Jo­nui Mi­liui par­eikš­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu ir pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba. Tei­sė­sau­ga taip pat įta­ria, kad tar­ny­ba ar jai pa­val­džios įstai­gos ga­lė­jo gau­ti in­for­ma­ci­jos iš Ru­si­jos apie „ Ju­dex „ pro­duk­ci­jo­je ras­tą lis­te­ri­jos bak­te­ri­ją, ta­čiau šį fak­tą nu­slė­pė ir ne­siė­mė veiks­mų.