„Judex“ bandymas išsivalyti – kol kas be rezultato
Lai­ki­nai ne­vei­kian­čio­je Kau­no šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų ga­my­bos bend­ro­vė­je „Ju­dex“ vy­rau­ja ty­la, o iš­va­ly­tos pa­tal­pos ir ga­my­bos įren­gi­niai sto­vi ne­nau­do­ja­mi.

Įmo­nės va­do­vy­bė ti­ki­si, kad ga­my­ba bus at­nau­jin­ta jau ki­tą sa­vai­tę, ta­čiau Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, penk­ta­die­nį pa­skel­bu­si apie dar vie­ną ras­tą bak­te­ri­ją, ro­dan­čią, kad pa­tal­pos yra ne­šva­rios, to­kios vil­ties įmo­nei ne­pa­lie­ka.

BNS žur­na­lis­tą šią sa­vai­tę įsi­lei­dę į ga­my­bos ce­chą ir ap­ro­dę vi­sas pa­tal­pas, „Ju­dex“ va­do­vai pa­sa­ko­jo, kad su­stab­džius veik­lą, pa­tal­pos bu­vo de­zin­fe­kuo­tos, bet šis pro­ce­sas nie­kuo ne­sis­ky­rė nuo kas­dien po dar­bo at­lie­ka­mo pa­tal­pų va­ly­mo ir de­zin­fe­ka­vi­mo. Be to, va­do­vai ma­no, kad „Ju­dex“ ce­che bak­te­ri­jų ga­lė­jo ir ne­bū­ti, o tei­sė­sau­ga bei tar­ny­bos jas „spe­cia­liai“ su­ra­do.

„Ju­dex“ va­do­vai pa­tvir­ti­na, kad Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) ty­ri­me kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas apk­laus­tas Sei­mo na­rys Pe­tras Gra­žu­lis ne kar­tą lan­kė­si įmo­nė­je, ta­čiau jis tie­sio­giai pa­gal­bos jai esą ne­su­tei­kė. Anot jų, vi­si mais­to sau­gos klau­si­mai bu­vo de­ri­na­mi su Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Kau­no sky­riu­mi, o su jos va­do­vu Jo­nu Mi­liu­mi „Ju­dex“ va­do­vai su­si­tik­da­vo Vil­niu­je.

Kau­no bend­ro­vės va­do­vas ir vie­nas įta­ria­mų­jų Ri­man­tas Ki­čas tei­gė iki ty­ri­mo pra­džios ne­ži­no­jęs, kad „Ju­dex“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rė Pa­tri­ci­ja Pa­cho­mo­vai­tė dir­ba ir P.Gra­žu­lio pa­dė­jė­ja Sei­me, o jos dar­bu iš es­mės yra pa­ten­kin­tas.

Ga­vu­si lei­di­mą at­nau­jin­ti ga­my­bą, bend­ro­vė tai ga­lė­tų pa­da­ry­ti per ke­le­tą die­nų. Pa­sak R.Ki­čo, įmo­nei skan­da­las da­ro di­džiu­lę fi­nan­si­nę ža­lą, to­dėl bend­ro­vė gal­būt kreip­sis į teis­mą dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo.

Lie­ka ne­aiš­ku, kas yra bak­te­ri­jų šaltinis

„Ju­dex“ įsi­kū­ru­si Kau­ne, Eu­ro­pos pros­pek­te, į ją ve­da duo­bė­tas žvyr­ke­lis. Bend­ro­vės ad­mi­nis­tra­ci­nės pa­tal­pos – tuš­čios. Ap­si­vil­kę ap­sau­gi­nes prie­mo­nes – vien­kar­ti­nes ko­jų ir gal­vos ap­sau­gas bei cha­la­tus, su bend­ro­vės va­do­vu ir ga­my­bos ce­cho tech­no­lo­ge Ra­sa Tu­šie­ne pil­kais laip­tais lei­do­mės į ga­my­bos pa­tal­pas.

„Ju­dex“ ga­my­bos ce­che – ra­mu. Iš­plau­tos šal­dy­tu­vų ir ga­my­bos pa­tal­pų grin­dys dar bu­vo šiek tiek šla­pios. San­dė­liuo­se nė­ra pa­grin­di­nių ža­lia­vų – at­nau­ji­nus ga­my­bą, jų rei­kės už­si­sa­ky­ti. R.Tu­šie­nė BNS sa­kė, kad ža­lia­vos į bend­ro­vę at­va­žiuo­tų per vie­ną ar dvi die­nas, ir bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti pus­fab­ri­ka­čių ga­my­bą.

R.Tu­šie­nės tei­gi­mu, dėl gal­būt ras­tų bak­te­ri­jų įmo­nės veik­los ne­rei­kė­jo stab­dy­ti, nes at­ski­roms par­ti­joms ir rin­koms pro­duk­tai ga­mi­na­mi ne vie­nu me­tu.

„Pas mus ga­my­ba yra at­skir­ta lai­ku. Jei­gu ga­mi­na­me Ru­si­jos ar Bal­ta­ru­si­jos rin­kai, tai mes pir­miau­sia ga­mi­na­me tuos įda­rus, o tik vė­liau ga­mi­na­mi ki­ti. Ru­si­jos rin­kai yra la­bai svar­bu, kad ne­pa­tek­tų kiau­lie­nos DNR, nes yra užd­raus­tas kiau­lie­nos įve­ži­mas“, – BNS kal­bė­jo R.Tu­šie­nė.

Anot jos, Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­ti­kri­ni­mo me­tu bend­ro­vė­je ras­ti trū­ku­mai bu­vo smul­kūs, pa­vyz­džiui, ant du­rų už­ra­šy­tas pa­tal­pos pa­va­di­ni­mas ne­ati­ti­ko jos pa­skir­ties, kai ku­rie pro­duk­tai bu­vo įpa­kuo­ti ne pa­gal stan­dar­tus, vie­no­je vie­to­je šiek tiek bu­vo at­si­lu­pę da­žai. Su­stab­džius veik­lą, bu­vo pa­ti­krin­ti ir įmo­nės dar­buo­to­jai.

„Mes iš­ty­rė­me 60 dar­buo­to­jų dėl sal­mo­ne­lio­zės. Ne­ra­do­me už­si­krė­tu­sių dar­buo­to­jų. Jei­gu tai bus tik vie­na­me ga­mi­ny­je, o ne dau­giau, tai ro­do, kad už­kra­to kaip ir nė­ra, nes su ža­lia­va at­ėjo, vė­liau vis­kas bu­vo nu­plau­ta ir į ki­tą ga­mi­nį ne­pa­te­ko. Mes ga­li­me žiū­rė­ti, iš ko pir­ko­me ža­lia­vą bū­tent tai par­ti­jai. Ar mes ne­dirb­si­me su jais (ža­lia­vos tie­kė­jais – BNS) – ne­ži­no­me. Mes at­ei­ty­je pla­nuo­ja­me su­griež­tin­ti tie­kė­jų kon­tro­lę. Iki šios die­nos ne­tir­da­vo­me kiek­vie­nos par­ti­jos mė­sos ir tai nė­ra įma­no­ma pa­da­ry­ti. Da­bar gal­būt daž­niau iš­tir­si­me vie­nos ar ki­tos įmo­nės vie­ną ar ki­tą par­ti­ją“, – BNS tei­gė R.Tu­šie­nė.

„Ju­dex“ va­do­vas R.Ki­čas at­si­sa­kė at­skleis­ti mė­sos ža­lia­vos „Liux“ kol­dū­nams, ku­riuo­se ras­ta sal­mo­ne­lių, tie­kė­ją, o bend­ro­vės tech­no­lo­gė ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, kaip pro­duk­ci­jo­je ga­lė­jo at­si­ras­ti di­des­nis nei leis­ti­na žar­ni­nių laz­de­lių kie­kis.

Pa­klau­sus apie lis­te­ri­ją, ras­tą Ru­si­jos rin­kai skir­tuo­se „Ju­dex“ kol­dū­nuo­se „Russ­ki­je“, „Ju­dex“ ad­vo­ka­tas Li­nas Šar­kys sa­kė, kad bak­te­ri­ja ras­ta ne šia­me pro­duk­te, ta­čiau at­si­sa­kė at­skleis­ti jo pa­va­di­ni­mą. Be to, anot jo, lis­te­ri­ja bu­vo ras­ta mui­ti­nė­je, o vė­les­nis Ru­si­jos tar­ny­bų pa­ti­kri­ni­mas par­odė, kad bak­te­ri­jų nė­ra.

„Su Ru­si­ja yra toks da­ly­kas. Nė vie­na siun­ta iš Ru­si­jos nė­ra grį­žu­si at­gal dėl kaž­ko­kio už­terš­tu­mo. Jei­gu mui­ti­nė­je kaž­kas pa­ima mė­gi­nius ir ten kaž­ką ran­da įtar­ti­no, jie pra­neš jų ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai. Tą par­ti­ją ji pa­si­tin­ka pas ga­vė­ją ir at­lie­ka ty­ri­mus. Kai tuos ty­ri­mus at­li­ko, bu­vo pa­neig­ta vis­kas ir grą­žin­ta į rin­ką“, – BNS kal­bė­jo L.Šar­kys.

Pa­grin­do už­da­ry­ti įmo­nę nebuvo

„Ju­dex“ at­sto­vai tvir­ti­no, kad Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ne­tu­rė­jo pa­grin­do su­stab­dy­ti bend­ro­vės veik­los – bu­vo ga­li­ma su­stab­dy­ti tik kon­kre­taus pro­duk­to ga­my­bą.

„(Žar­ni­nių laz­de­lių nu­sta­ty­mas pro­duk­tuo­se – BNS) teo­riš­kai ne­reiš­kia, kad kaž­kur ce­cho kam­pe bu­vo pri­ka­ko­ta. Tie­siog yra to­kie ma­ži kie­kiai ir ga­li bet ko­kiais bū­dais at­ei­ti. Gal­būt oru. Tą rei­kia tir­ti ir žiū­rė­ti. Kas, kur, kaip pra­sprū­do. Su­nku pa­sa­ky­ti. Jos yra tos pa­čios žmo­gaus or­ga­niz­mo bak­te­ri­jos, ku­rios gy­ve­na žmo­gaus žar­ny­ne“, – BNS tvir­ti­no L.Šar­kys.

Anot jo, bend­ro­vė ne­at­lie­ka vi­di­nio ty­ri­mo, kaip į pro­duk­tus ga­lė­jo pa­tek­ti žar­ni­nių laz­de­lių.

L.Šar­kio nuo­mo­ne, pats tar­ny­bos pa­ti­kri­ni­mas vy­ko įtar­ti­nai.

„Rugp­jū­čio 4 die­na, ket­vir­ta­die­nis. At­va­žiuo­ja Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba at­lik­ti pa­ti­kri­ni­mą. Iki pie­tų jie iš STT gau­na vie­ną la­pą, aš jį tu­riu, ku­ria­me už­si­min­ta, kad jie kaž­ką iš­ty­rė ir kaž­kur ra­do sal­mo­ne­lę. Dar net ne­bai­gus ti­kri­ni­mo, jau yra su­stab­do­ma veik­la – 16.30 va­lan­dą, o pa­ti­kri­ni­mas baig­tas 20 va­lan­dą va­ka­re. Spren­di­mas pri­ima­mas, re­mian­tis STT raš­tu, ku­ria­me pa­mi­nė­ta, kad ras­ta, bet nei kur ras­ta, nei kaip, nei ka­da, nei ko­dėl. Nie­ko, jo­kios in­for­ma­ci­jos, ir jie pa­ti­ki tuo raš­tu ir su­stab­do įmo­nę“, – kal­bė­jo L.Šar­kys.

Bend­ro­vės ad­vo­ka­tas kal­bė­jo, kad ne­įma­no­ma pa­ti­krin­ti Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­lik­tų mais­to pro­duk­tų ty­ri­mų, o tai bend­ro­vei ke­lia įta­ri­mų dėl ty­ri­mo tei­sin­gu­mo ir ne­ša­liš­ku­mo.

„Kas pri­ima spren­di­mą stab­dy­ti – įta­ria­ma­sis by­lo­je. STT pa­sii­ma žmo­gų – po­ną Kliu­čins­ką (Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Kau­no sky­riaus vir­ši­nin­ką Ri­čar­dą Pe­trą Kliu­čins­ką – BNS) – jam par­eiš­kia įta­ri­mą tur­būt pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir po sa­vai­tės pri­ima spren­di­mą su­stab­dy­ti įmo­nės veik­lą. (...) Ty­ri­mai vi­si ša­kė­mis ant van­dens ra­šy­ti. Juos rei­kia pa­ti­krin­ti. Vi­si yra su­in­te­re­suo­ti ir vi­si vie­nas ki­to bi­jo. Ne­aiš­ku, kiek tie ty­ri­mai yra ti­kri“, – BNS tei­gė L.Šar­kys.

Ke­lių rū­šių bak­te­ri­jas įmo­nės pro­duk­ci­jo­je ir pa­tal­po­se ra­do dvi ne­prik­lau­so­mos la­bo­ra­to­ri­jos. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) už­sa­ky­mu Na­cio­na­li­nia­me mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­te iš­ty­rus „Ju­dex“ pro­duk­ci­ją, žar­ni­nių laz­de­lių ras­ta „Už­kal­nio“ kol­dū­nuo­se su mė­sa ir roz­ma­ri­nu bei „Ma­mos“ ce­pe­li­nuo­se. Žar­ni­nių laz­de­lių še­šiuo­se mė­gi­niuo­se ra­do ir Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, sa­vo la­bo­ra­to­ri­jo­se penk­ta­die­nį bai­gu­si 230-ties mė­gi­nių ty­ri­mą, ta­čiau ne­skel­bian­ti, ku­rie pro­duk­tai bu­vo už­terš­ti. Be to, kol­dū­nuo­se „Liux“ tar­ny­ba ra­do sal­mo­ne­lių.

Ma­ža to, tar­ny­bai iš­ty­rus bend­ro­vės pa­tal­pų mė­gi­nius, ras­ta en­te­ro bak­te­ri­jų – tai ro­do, kad ga­my­bos pro­ce­sas ir pa­tal­pos yra ne­pa­kan­ka­mai šva­rios ir ne­tin­ka­mai de­zin­fe­kuo­ja­mos. Penk­ta­die­nį pa­skelb­ta, kad įmo­nė pri­va­lės dar kar­tą de­zin­fe­kuo­ti pa­tal­pas ir ty­ri­mas ki­tą sa­vai­tę bus kar­to­ja­mas.

„Ju­dex“ P.Gra­žu­lis lan­kė­si daug kartų

„Ju­dex“ va­do­vas R.Ki­čas pa­sa­ko­jo, kad vi­sus mais­to sau­gos klau­si­mus bend­ro­vė tvar­ko su Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Kau­no sky­riu­mi. Su tar­ny­bos va­do­vu J.Mi­liu­mi bu­vę su­si­ti­ki­mų dėl eks­por­to Vil­niu­je.

„Dėl Ame­ri­kos ar dar dėl kaž­ko esa­me bu­vę Vil­niu­je su­si­ti­ki­me su Jo­nu Mi­liu­mi. Tar­ki­me, iš­kil­da­vo kaž­ko­kių prob­le­mų. Tam yra ins­tan­ci­jos, ku­rios tau ga­li pa­tar­ti ir pa­sa­ky­ti, ar dėl bak­te­ri­jų, ar dėl kaž­ko ki­to. Va­žiuo­ji, klau­si apie ki­tas įmo­nes, kaip at­ro­do ki­tos įmo­nės. Mes jų ne­ma­to­me, ma­to ve­te­ri­na­rai. Mes ir va­žiuo­ja­me, kon­sul­tuo­ja­mės“, – BNS tei­gė R.Ki­čas.

Bend­ro­vės ad­vo­ka­tas L.Šar­kys tei­gė, kad įmo­nė su Sei­mo na­riu Pe­tru Gra­žu­liu su­si­ju­si tik tuo, kad jo gi­mi­nės dir­ba „Ju­dex“. Bend­ro­vė­je dir­ba bu­vu­si par­la­men­ta­ro su­tuok­ti­nė ir sū­nus, o da­bar­ti­nė „Ju­dex“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rė Pa­tri­ci­ja Pa­cho­mo­vai­tė yra P.Gra­žu­lio pa­dė­jė­ja Sei­me.

Pa­klau­sus, ka­da P.Gra­žu­lis pa­sku­ti­nį kar­tą lan­kė­si įmo­nė­je, R.Ki­čas po il­gos pa­uzės at­sa­kė, kad tai bu­vo prieš po­rą mė­ne­sių.

„Ne kar­tą (P.Gra­žu­lis yra at­va­žia­vęs į „Ju­dex“ – BNS). Tai aiš­ku, kad kal­buo­si (su P.Gra­žu­liu – BNS) Prieš po­rą mė­ne­sių bu­vo už­su­kęs“, – BNS tei­gė bend­ro­vės va­do­vas.

Be to, R.Ki­čas ti­ki­no tik iš ži­niask­lai­dos su­ži­no­jęs, jog „Ju­dex“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rė P.Pa­cho­mo­vai­tė dir­ba ir P.Gra­žu­lio pa­dė­jė­ja Sei­me. Jis tei­gė ne­ži­nan­tis, kaip ji bu­vo pri­im­ta dirb­ti į įmo­nę.

„Ži­no­ki­te ne­pa­sa­ky­siu, nes ji pir­miau ma­nęs at­ėjo. Prieš tai bu­vęs di­rek­to­rius pri­ėmė. Ne (ne­ži­no­jau, kad ji dir­ba pas P.Gra­žu­lį – BNS). Aš la­bai daug fak­tų iš ži­niask­lai­dos su­ži­no­jau. Pas mus nė­ra tūks­tan­čio va­dy­bi­nin­kų. Rea­liai aš at­sa­kin­gas už Lie­tu­vos par­da­vi­mus ir ga­my­bi­nius pro­ce­sus. Kas yra su eks­por­tu, tai iš es­mės, aš jau kai at­ėjau į čia, vi­si dar­bai bu­vo su­dė­lio­ti. Man įdo­mūs bu­vo skai­čiai, ar nuo­sto­liai, ar pel­nas. Ji gry­nai dir­ba su ko­mer­ci­ja“, – kal­bė­jo R.Ki­čas.

Įmo­nės va­do­vas sa­kė, kad po ki­lu­sio skan­da­lo dar ne­bu­vo su­si­ti­kęs su P.Pa­cho­mo­vai­te ir ne­svars­to jos at­leis­ti iš par­ei­gų.

„Per­so­na­lo mer­gai­tė čia vis­ką tvar­ko. Pas ma­ne dir­ba 100 dar­buo­to­jų ir aš ne­ga­liu vi­sų su­žiū­rė­ti, kur, ką, kas, kaip dir­ba. Ne­ga­liu at­si­min­ti vi­sų žmo­nių, dir­ban­čių an­traei­lė­se ar kaž­ko­kio­se ki­to­se par­ei­go­se. Aš ne­ga­liu vi­sų dar­bų pa­da­ry­ti vie­nas. (...) Vis tiek reiks bend­rau­ti kaž­ka­da (su P.Pa­cho­mo­vai­te – BNS). Aš ne­ži­nau, at­ro­do ji da­bar dar at­os­to­go­se“, – BNS tei­gė „Ju­dex“ di­rek­to­rius.

Bend­ro­vės ad­vo­ka­tas L.Šar­kys tvir­ti­no, jog Sei­mo na­riai, tarp jų ir P.Gra­žu­lis, pri­va­lo spręs­ti ki­tų žmo­nių ir vi­suo­me­nės prob­le­mas.

„Kai pra­si­dė­jo ty­ri­mai, au­to­ma­tiš­kai bu­vo su­sie­tas Gra­žu­lis. Jis da­bar yra pri­riš­tas to­kia sto­ra gran­di­ne, kad jam ne­bė­ra kur ding­ti ir jis pri­va­lo vis­ką ži­no­ti, nes jį ban­do­ma su­sie­ti ir jis tu­ri tie­siog da­ly­vau­ti ta­me rei­ka­le. Gra­žu­lis yra Sei­mo na­rys, jis pri­va­lo bend­rau­ti su sa­vo rin­kė­jais (P.Gra­žu­lis tris kar­tus iš ei­lės į Sei­mą yra iš­rink­tas Gargž­dų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je – BNS) ir jis pri­va­lo pa­dė­ti spręs­ti jų prob­le­mas. Kiek aš ži­nau, kad daug žmo­nių ir bend­ri­jų krei­pia­si į jį ir jis pa­de­da vi­siems spręs­ti. Čia nė­ra kri­mi­na­las. Ko­kie jo yra san­ty­kiai su „Ju­dex“, tai tiek, kad dir­ba jo čia gi­mi­nės, dau­giau bū­tų ri­zi­kin­ga kal­bė­ti, nes tai vis­gi iki­teis­mi­nio ty­ri­mo rei­ka­las. Va kai ten jau bus į pa­bai­gą, bus ga­li­ma pla­čiai pa­dės­ty­ti ir pa­aiš­kin­ti, kas bu­vo ir kaip“, – BNS aiš­ki­no ad­vo­ka­tas.

Bend­ro­vė veik­lą ti­ki­si at­nau­jin­ti ki­tą savaitę

„Ju­dex“ veik­la Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos nu­ro­dy­mu su­stab­dy­ta rugp­jū­čio 4 die­ną. Tar­ny­bos Ve­te­ri­na­ri­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Man­tas Staš­ke­vi­čius BNS anks­čiau sa­kė, jog iki rugp­jū­čio 22 die­nos bend­ro­vė pri­va­lo baig­ti ša­lin­ti vi­sus trū­ku­mus ir tuo­met bus spren­džia­ma dėl veik­los at­nau­ji­ni­mo.

Ta­čiau penk­ta­die­nį pa­skel­bus apie įmo­nės pa­tal­pų mė­gi­niuo­se ras­tas en­te­ro bak­te­ri­jų, M. Staš­ke­vi­čius sa­kė, jog „Ju­dex“ pir­ma­die­nį pri­va­lės pa­kar­to­ti­nai de­zin­fe­kuo­ti ir iš­va­ly­ti vi­sas pa­tal­pas. Po to ins­pek­to­riai pa­kar­to­ti­nai tirs mė­gi­nius, to­dėl ki­tą sa­vai­tę ji ne­ga­lės at­nau­jin­ti ga­my­bos.

Bend­ro­vės va­do­vas R.Ki­čas ket­vir­ta­die­nį BNS sa­kė ti­kin­tis, kad ga­my­bą pa­vyks at­nau­jin­ti jau ki­tą sa­vai­tę. Jis ti­ki­no, kad už­sie­nio par­tne­riai bei Lie­tu­vos maž­me­ni­nės pre­ky­bos tink­lai pa­lai­ko bend­ro­vę ir lau­kia, kol bus at­nau­jin­ta ga­my­ba. „Ju­dex“ va­do­vas ki­tą sa­vai­tę ke­ti­na su­si­tik­ti su pre­ky­bos tink­lų at­sto­vais ir ap­tar­ti to­les­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą.

„Tai įmo­nę la­bai stip­riai pa­veiks ir jau pa­vei­kė dėl to, kad, pir­mas da­ly­kas, yra var­to­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mas. Di­džio­ji da­lis var­to­to­jų su­pran­ta, kas čia kaip yra. Aiš­ku, kad mes da­lį rin­kos pra­ra­si­me, ir nuo­sto­liai, kuo lai­kas il­giau temp­sis ir kuo ve­te­ri­na­ri­ja il­giau temps, jie kiek­vie­ną die­ną di­dės“, – tei­gė R.Ki­čas.

Pa­sak L.Šar­kio, bend­ro­vė svars­to ga­li­my­bę by­li­nė­tis teis­muo­se dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo, ta­čiau spren­di­mas dar ne­priim­tas.

„Tas ieš­ki­nys yra svars­ty­mo da­ly­kas. Čia yra tei­sė reikš­ti. Rei­kės pa­mąs­ty­ti, kiek truks pro­ce­sas. Da­bar yra svar­bu at­nau­jin­ti ir vėl to­liau va­žiuo­ti į rin­ką. Ieš­ki­nys yra ga­lu­ti­nis va­rian­tas – ža­los at­ly­gi­ni­mas. Net jei teis­mas pri­pa­žin­tų, kad ne­tei­sė­tai su­stab­dė, ne­bū­ti­nai reiš­kia ža­los at­ly­gi­ni­mą“, – BNS sa­kė „Ju­dex“ ad­vo­ka­tas.

STT tyrimas

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad „Ju­dex“ per Sei­mo na­rį P.Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus. Ty­ri­me jos va­do­vui J.Mi­liui par­eikš­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu ir pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba. Tei­sė­sau­ga taip pat įta­ria, kad tar­ny­ba ar jai pa­val­džios įstai­gos ga­lė­jo gau­ti in­for­ma­ci­jos iš Ru­si­jos apie „Ju­dex“ pro­duk­ci­jo­je ras­tą lis­te­ri­jos bak­te­ri­ją, ta­čiau šį fak­tą nu­slė­pė ir ne­siė­mė veiks­mų.

J.Mi­lius sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai ne­igia ir sa­vo no­ru iš par­ei­gų kol kas ne­pa­si­trau­kia, nors at­sis­ta­ty­din­ti jį ra­gi­no tiek prem­je­ras, tiek pre­zi­den­tė. Jis sa­ko, kad pa­dė­da­mas vers­li­nin­kams lai­kė­si įsta­ty­mų, o at­sis­ta­ty­di­ni­mas reikš­tų kal­tės pri­pa­ži­ni­mą.

Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sį tre­čia­die­nį pa­ve­dė šiuo me­tu at­os­to­gau­jan­čiam J.Mi­liui iki rug­sė­jo 7 die­nos par­eng­ti veik­los at­as­kai­tą. Įver­ti­nęs at­as­kai­tą, mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ga­li ap­sisp­ręs­ti J.Mi­lių at­leis­ti.

Pats P.Gra­žu­lis ne­igia esąs su­si­jęs su įmo­ne, ku­rios vie­nin­te­lis ak­ci­nin­kas nuo 1996 me­tų yra Si­gi­tas Ma­čiu­lis – jis BNS anks­čiau tei­gė, kad yra ge­ras P.Gra­žu­lio drau­gas.

1995 me­tais įkur­ta „Ju­dex“ ga­mi­na šal­dy­tus kol­dū­nus, vir­ti­nius, bly­nus, pi­cas, ga­mi­nių iš bul­vių bei varš­kės. Pro­duk­ci­ją bend­ro­vė eks­por­tuo­ja į Lat­vi­ją, Es­ti­ją, Ang­li­ją, Ai­ri­ją,Vo­kie­ti­ją, Is­pa­ni­ją, Ru­si­ją ir Bal­ta­ru­si­ją.