„Jaunimo linija“ emocinę paramą teiks tiesioginiais pokalbiais internetu
Ko­ky­biš­ką emo­ci­nę par­amą nuo šiol bus ga­li­ma gau­ti ne tik pa­skam­bi­nus te­le­fo­nu ar par­ašius elek­tro­ni­nį laiš­ką.

Emo­ci­nės par­amos tar­ny­ba „Jau­ni­mo li­ni­ja“, bend­ra­dar­biau­da­ma su „Teo“ ir „Om­ni­tel“, pra­de­da nau­ją pro­jek­tą – po­kal­bius in­ter­ne­tu (angl. chat), ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Po­kal­bių in­ter­ne­tu pa­slau­ga pra­dės veik­ti nuo gruo­džio 2 die­nos 18 val. ir bus tei­kia­ma tre­čia­die­niais ir penk­ta­die­niais nuo 18 iki 22 val. bei šeš­ta­die­niais nuo 13 iki 17 val.

Pa­sak Ag­nės Maž­vi­lai­tės, „Jau­ni­mo li­ni­jos“ va­do­vės, kiek­vie­nais me­tais pa­gal­bos li­ni­ja to­bu­li­na­ma, kad bū­tų ga­li­ma leng­viau gau­ti emo­ci­nę par­amą, to­dėl te­bu­vo lai­ko klau­si­mas, ka­da to­kia par­ama bus tei­kia­ma ir po­kal­biais in­ter­ne­tu.

„Nau­jas bū­das – par­amos tei­ki­mas su­si­ra­ši­nė­jant „čia ir da­bar“ – bus pa­trauk­les­nis da­liai į mus be­si­krei­pian­čių jau­nų žmo­nių. Tiek dėl po­bū­džio – trum­po­sios ži­nu­tės yra įpras­tes­nė jau­ni­mo ko­mu­ni­ka­vi­mo prie­mo­nė. Tiek dėl pri­va­tu­mo – su­si­ra­ši­nė­ti ga­li­ma bū­nant tarp ki­tų žmo­nių. Tiek dėl lai­ko są­nau­dų – par­ašy­ti ži­nu­tę už­trun­ka trum­piau, nei riš­liai su­dė­lio­ti laiš­ką“, – sa­ko A. Maž­vi­lai­tė.

Pri­si­jung­ti prie po­kal­bių in­ter­ne­tu prog­ra­mos bus ga­li­ma per ofi­cia­lų par­amos li­ni­jos pus­la­pį ir so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pa­sky­rą. Su­si­ra­ši­nė­ji­mo lan­gas bus at­ski­ras nar­šyk­lės lan­gas, ku­ris leng­vai pri­si­tai­kys prie įvai­raus dy­džo įren­gi­nių – kom­piu­te­rių, te­le­fo­nų, plan­še­čių.

„Ke­lis mė­ne­sius to­bu­li­no­me po­kal­bių in­ter­ne­tu pa­slau­gą, sie­kė­me, kad ji bū­tų kuo ko­ky­biš­kes­nė, su­pran­ta­mes­nė, pa­pras­tes­nė. Šio pro­jek­to bū­tu­me ne­įgy­ven­di­nę be il­ga­me­čių par­tne­rių ir rė­mė­jų „Teo“ ir „Om­ni­tel“, ku­rių lė­šo­mis įsi­gi­jo­me bei įdie­gė­me nau­jau­sią prog­ra­mi­nę tie­sio­gi­nių po­kal­bių in­ter­ne­tu įran­gą“, – tei­gia A. Maž­vi­lai­tė.

Bend­ro­vė „Teo“ su „Jau­ni­mo li­ni­ja“ bend­ra­dar­biau­ja jau dau­giau nei 14 me­tų ir yra reikš­min­gai pri­si­dė­ju­si prie įvai­rių emo­ci­nės par­amos li­ni­jos pro­jek­tų.

Po­kal­biais in­ter­ne­tu emo­ci­nę par­amą teiks sa­va­no­riai, ku­rie, be įpras­tos pa­si­ren­gi­mo sa­va­no­rys­tei prog­ra­mos, bus bai­gę ir spe­cia­lius mo­ky­mus, skir­tus tu­ri­miems įgū­džiams pri­tai­ky­ti nau­jam emo­ci­nės par­amos bū­dui.

„Jau­ni­mo li­ni­ja“ veik­lą pra­dė­jo 1991 m. ir šiuo me­tu yra vie­na di­džiau­sių ne­mo­ka­mos emo­ci­nės par­amos te­le­fo­nu bei elek­tro­ni­niais laiš­kais tar­ny­bų Lie­tu­vo­je. Dėl emo­ci­nės par­amos „Jau­ni­mo li­ni­jos“ te­le­fo­nu (8 800 28 888) kas mė­ne­sį krei­pia­si iki 6 000 žmo­nių ir su­lau­kia­ma iki 140 laiš­kų.