„Investuok Lietuvoje“ vadovaus M. Katinas
Už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas ska­ti­nan­čiai agen­tū­rai „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ va­do­vaus Man­tas Ka­ti­nas - bu­vęs te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės „Teo LT“ skait­me­ni­nio vers­lo plė­tros va­do­vas.

Jis ket­vir­ta­die­nį lai­mė­jo Ūkio mi­nis­te­ri­jos reng­tą agen­tū­ros va­do­vo kon­kur­są, BNS pra­ne­šė ūkio mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Vai­va Go­ge­lie­nė.

Anot jos, kon­kur­se da­ly­va­vo 9 pre­ten­den­tai.

Ūkio mi­nis­tras Eval­das Gus­tas ke­ti­na kreip­tis į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą dėl M.Ka­ti­no kan­di­da­tū­ros, o ga­vus in­for­ma­ci­ją apie ne­prie­kaiš­tin­gą re­pu­ta­ci­ją jis bus pa­skir­tas „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ di­rek­to­riu­mi.

Nuo 2004 me­tų bend­ro­vė­je „Teo LT“ dir­bęs ir žur­na­lis­to iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis M.Ka­ti­nas anks­čiau taip pat va­do­va­vo įmo­nės rek­la­mos de­par­ta­men­tui. Prieš tai jis dir­bo pro­jek­tų va­do­vu bend­ro­vė­je „Pro Group“ bei žur­na­lis­tui sa­vai­traš­ty­je „Vei­das“.

Per­nai spa­lio pa­bai­go­je iš agen­tū­ros va­do­vo par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­no ke­lis mė­ne­sius jai va­do­va­vęs Ar­vy­das Ar­na­šius. Per­nai ko­vo pa­bai­go­je iš „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ di­rek­to­riaus pos­to pa­si­trau­kė Mil­da Dar­gu­žai­tė, įstai­gai va­do­va­vu­si dve­jus me­tus.