„Investors“ Forum“ ragina prezidentę nevetuoti Darbo kodekso
In­ves­tuo­to­jus vie­ni­jan­čios aso­cia­ci­jos „In­ves­tors“ Fo­rum“ va­do­vas ra­gi­na ša­lies pre­zi­den­tę ne­ve­tuo­ti pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­me pri­im­to nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so. Or­ga­ni­za­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Va­liū­nas sa­ko, jog įsta­ty­mas nė­ra be trū­ku­mų, ta­čiau jis yra kur kas ge­res­nis už se­ną­jį, dar­bo vie­tų kur­ti ne­ska­ti­nu­sį ir Lie­tu­vos eko­no­mi­nę bei so­cia­li­nę pa­žan­gą stab­džiu­sį Dar­bo ko­dek­są.

„To­dėl la­bai ti­ki­mės, kad pre­zi­den­tė pa­si­ra­šys nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są, ir įsta­ty­mas, po il­gų ir iš­sa­mių dis­ku­si­jų su­lau­kęs pri­ta­ri­mo Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų sau­sio pir­mo­sios“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė ad­vo­ka­tų kon­to­ros „Va­liū­nas El­lex“ va­do­vau­jan­tis par­tne­ris R.Va­liū­nas.

Anot jo, di­džiau­sias nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pri­va­lu­mas yra lanks­tes­ni dar­bo san­ty­kiai, ku­riuos su­ku­ria di­des­nis dar­bo su­tar­čių pa­si­rin­ki­mas. Be to, per­žiū­rė­tos dar­buo­to­jų at­lei­di­mo pro­ce­dū­ros ska­tins nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mą.

Tuo me­tu „In­ves­tors“ Fo­rum“ vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Rū­ta Sky­rie­nė ma­no, jog rei­kė­jo at­si­sa­ky­ti ir dėl virš­va­lan­džių ri­bo­ji­mo bei prie­vo­lės steig­ti dar­bo ta­ry­bas įmo­nė­se su dau­giau nei 20 dar­buo­to­jų. Šie pa­kei­ti­mai bū­tų pa­di­di­nę ša­lies pa­trauk­lu­mą in­ves­tuo­to­jams bei lei­dę ma­žoms bend­ro­vėms su­ma­žin­ti ad­mi­nis­tra­ci­nius kaš­tus.

„Ga­li­me tik ap­gai­les­tau­ti, kad dis­ku­si­jo­se dėl nau­jo­jo dar­bo san­ty­kių re­gu­lia­vi­mo nuo­lat ban­do­ma su­prie­šin­ti darb­da­vius ir dar­buo­to­jus. So­cia­li­nio mo­de­lio kri­ti­kai tvir­ti­na, kad di­des­nis lanks­tu­mas su­tei­kia darb­da­viui pa­pil­do­mų ga­li­my­bių im­tis prie­var­tos prieš dar­buo­to­jus. Ta­čiau pa­mirš­ta­ma pa­žy­mė­ti, kad į il­ga­lai­kę sėk­mę orien­tuo­ti darb­da­viai nie­ka­da ne­spaus dar­buo­to­jų, pui­kiai su­pras­da­mi, kad šie su­kurs dau­giau­siai pri­dė­ti­nės ver­tės tik ta­da, kai pa­tys bus mo­ty­vuo­ti dirb­ti“,– tei­gė R.Sky­rie­nė.

Da­lia Gry­baus­kai­tė, Sei­mui pri­ėmus Dar­bo ko­dek­są, sa­kė, jog nau­ja­me dėl jo rei­kės ras­ti ba­lan­są tarp darb­da­vių ir dar­buo­to­jų. Be to, ša­lies va­do­vė sa­kė įsta­ty­me ma­tan­ti spren­di­mų, nau­din­gų tik vers­lui, to­dėl ji yra pa­si­ren­gu­si su­si­tik­ti su darb­da­vių, prof­są­jun­gų ir vers­lo at­sto­vais bei ieš­ko­ti komp­ro­mi­sų tarp vi­sų ša­lių.

Sei­mas po pus­me­čio svars­ty­mų nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są pri­ėmė pra­ėju­sios sa­vai­tės pra­džio­je. Jis tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo 2017 me­tų pra­džios.