„Investicijų pritraukimui reikia stabilių, paprastų ir aiškių mokesčių“
Šian­dien Bra­tis­la­vo­je (Slo­va­ki­ja) ne­for­ma­lia­me Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų rei­ka­lų ta­ry­bos (ECO­FIN) su­si­ti­ki­me, ku­ria­me Lie­tu­vai at­sto­vau­ja Fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė, bu­vo pra­tęs­tos ES fi­nan­sų mi­nis­trų dis­ku­si­jos apie tai, kaip aiš­ki mo­kes­čių ap­lin­ka se­na­ja­me že­my­ne ska­tin­tų in­ves­ti­ci­jas ir au­gin­tų eko­no­mi­ką.

ECO­FIN su­si­ti­ki­me ES fi­nan­sų mi­nis­trai at­krei­pė dė­me­sį į pa­sta­ruo­ju me­tu vyks­tan­čius po­ky­čius ko­vos su mo­kes­čių ven­gi­mu sri­ty­je. Pa­žy­mė­ta, jog svar­bu tu­rė­ti vie­no­dą po­žiū­rį į esa­mus ir nau­jus mo­kes­ti­nius iš­šū­kius, pra­ne­ša Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.

Tarp pa­pil­do­mų ES ly­gio prie­mo­nių, ku­rios ge­rin­tų mo­kes­ti­nę ap­lin­ką, iš­skir­tos to­les­nis tam ti­krų mo­kes­čių tai­syk­lių har­mo­ni­za­vi­mas, pri­va­lo­mi, efek­ty­vūs ir grei­ti tarp­vals­ty­bi­nių gin­čų spren­di­mo me­cha­niz­mai, gai­rės dėl mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­to­riaus iš­anks­ti­nių pri­va­lo­mo po­bū­džio mo­kes­ti­nių spren­di­mų.

„In­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas iš­lie­ka es­mi­niu už­da­vi­niu ska­ti­nant eko­no­mi­kos au­gi­mą. To­dėl la­bai svar­bu, kad mo­kes­čiai bū­tų sta­bi­lūs, pa­pras­ti ir aiš­kūs. Pa­sta­rai­siais me­tais ES pri­im­ti spren­di­mai yra tvir­tas pa­grin­das mo­kes­ti­nės ap­lin­kos ti­kru­mo di­di­ni­mui ir da­bar tu­ri bū­ti už­ti­krin­tas efek­ty­vus šių spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mas“, – tei­gė fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Budbergytė

Pa­brėž­ta, kad sie­kiant sėk­min­gai ko­vo­ti su mo­kes­čių ven­gi­mo ir slė­pi­mo pra­kti­ko­mis bū­ti­na to­liau ska­tin­ti glau­des­nį tarp­ži­ny­bi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą na­cio­na­li­niu ir ES ly­giu, kur­ti mo­kes­ti­nių sche­mų at­sklei­di­mo tai­syk­les.

Ne­for­ma­laus ECO­FIN me­tu nė­ra pri­ima­mi jo­kie spren­di­mai tu­rin­tys tei­si­nių ga­lių, o la­biau kei­čia­ma­si įžval­go­mis ir nuo­mo­nė­mis koks ga­lė­tų bū­ti ECO­FIN ta­ry­bos vaid­muo spren­džiant ak­tua­liau­sias po­li­ti­nes, eko­no­mi­nes ES prob­le­mas.