„Human Rights Watch“ sukritikavo J. Bernatonį
Žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Hu­man Rights Watch“ vie­nas iš va­do­vų ei­gia, kad Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo mi­nis­tro Juo­zo Ber­na­to­nio iš­sa­ky­ta po­zi­ci­ja dėl tos pa­čios ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tės yra dis­kri­mi­nuo­jan­ti ir pa­žei­džia ša­lies tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus.

J.Ber­na­to­nis LRT te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ pra­ėju­sią sa­vai­tę par­eiš­kė, kad pri­ėmus mi­nis­te­ri­jos par­eng­tas įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl skir­tin­gų ly­čių as­me­nų par­tne­rys­tės, po­rų, ku­rių san­ty­kiai bū­tų ne­su­re­gu­liuo­ti, lik­tų vos 1-2 pro­cen­tai. Jis taip pat tei­gė, kad „ir vie­no žmo­gaus tei­sės mums yra la­bai svar­bu“, ta­čiau yra ki­ti bū­dai, ku­riais ga­li­ma iš­spręs­ti tei­si­nes prob­le­mas.

„Hu­man Rights Watch“ LGBT (les­bie­čių, gė­jų, bi­sek­sua­lų ir trans­sek­sua­lų) tei­sių gy­ni­mo di­rek­to­rius Bo­ri­sas Dit­tri­chas ra­gi­na J.Ber­na­to­nį im­ti pa­vyz­dį iš Grai­ki­jos, ku­ri rea­guo­da­ma Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo nu­ta­ri­mą par­eiš­kė įtei­sin­sian­ti ho­mo­sek­sua­lų par­tne­rys­tę.

„La­bai liū­di­na, kad tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Ber­na­to­nis prieš­ta­rau­ja tos pa­čios ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tės įtrau­ki­mui į par­eng­tą įsta­ty­mą“, - „Hu­man Rights Watch“ pra­ne­ši­me tei­gia B.Dit­tri­chas.

„Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Ber­na­to­nis tu­rė­tų su­pras­ti iš nu­ta­ri­mo dėl Grai­ki­jos, kad jo po­zi­ci­ja yra dis­kri­mi­nuo­jan­ti ir pa­žei­džia Lie­tu­vos tarp­tau­ti­nius žmo­gaus tei­sių įsi­pa­rei­go­ji­mus“, - sa­ko jis.

Anot jo, „Lie­tu­vos val­džia tu­ri su­pras­ti, jog ji tu­ri tvir­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus gin­ti LGBT as­me­nis ir jų vai­kus“.

J.Ber­na­to­nis BNS tvir­ti­no dar ne­ga­vęs mi­nė­tos or­ga­ni­za­ci­jos po­zi­ci­jos, ta­čiau va­di­no tai „po­li­ti­niu triukš­mu“ ir „ats­ki­rų po­li­ti­kų bal­sų me­džio­ji­mu“.

„Part­ne­rys­tės įsta­ty­mo yra trys pro­jek­tai - ko­kį Sei­mas pri­ims, toks ir ga­lios. O pa­si­sa­ky­mai aš­trūs, ma­nau, tu­rės ne­igia­mą įta­ką svars­ty­mui Sei­me, nes su vi­su šiuo po­li­ti­niu triukš­mu ma­žė­ja ga­li­my­bė pri­im­ti Sei­mo na­rės Kuo­dy­tės ir ki­tų pro­jek­tą, bet di­dė­ja ga­li­my­bė pri­si­rink­ti rin­kė­jų bal­sų - gal­būt to ir sie­kia­ma“, - BNS sa­kė jis.

Mi­nis­tras ne­abe­jo­jo, kad tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Hu­man Rights Watch“ pa­si­sa­ky­mus įkvė­pė bū­tent mi­nė­ti Lie­tu­vos po­li­ti­kai, re­gis­tra­vę Sei­me vie­nos ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tės pro­jek­tą.

„Sup­ran­tu, bet jie (žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai) yra, ma­tyt, an­ga­žuo­ja­mi tai da­ry­ti. Ma­no su­pra­ti­mu, lais­vo­je Lie­tu­vo­je kiek­vie­nas tei­si­nin­kas ga­li iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, koks tu­rė­tų bū­ti įsta­ty­mas. O jis bus toks, ko­kį pri­ims tau­tos at­sto­vai“, - tei­gė mi­nis­tras.

Sei­me įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris leis­tų tiek skir­tin­gos, tiek tos pa­čios ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tę, ko­vo pa­bai­go­je įre­gis­tra­vo de­vy­ni Sei­mo na­riai so­cial­de­mo­kra­tai ir li­be­ra­lai. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja Vy­riau­sy­bė­je yra pa­tei­ku­si ki­tą pro­jek­tą, ku­riuo par­tne­rys­tę siū­lo leis­ti tik tarp vy­ro ir mo­ters.