„Google“ ir „Facebook“ įtariamai apgavęs lietuvis išvežtas į JAV
Lie­tu­vos pi­lie­tis Eval­das Ri­ma­šaus­kas, kal­ti­na­mas per su­klas­to­tus elek­tro­ni­nius laiš­kus iš JAV in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įmo­nių „Fa­ce­book“ ir „Goog­le“ ap­gau­le iš­vi­lio­jęs dau­giau kaip 100 mln. JAV do­le­rių, tre­čia­die­nį per­duo­tas į Lie­tu­vą at­vy­ku­siems ame­ri­kie­čių par­ei­gū­nams, BNS pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras.

„Ga­liu pa­tvir­tin­ti – as­muo jau va­kar bu­vo per­duo­tas Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų tei­sė­sau­gai“, – ket­vir­ta­die­nį BNS sa­kė biu­ro at­sto­vė Je­le­na Zuj.

Per­da­vi­mo pro­ce­dū­ra įvyk­dy­ta po penk­ta­die­nį pa­skelb­to Ape­lia­ci­nio teis­mo ver­dik­to, kad Lie­tu­vos pi­lie­tis tu­ri bū­ti iš­duo­tas JAV.

Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras ga­vo įsi­tei­sė­ju­sią teis­mo nu­tar­tį, pa­gal ku­rią as­muo tu­ri bū­ti iš­duo­tas Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms. As­mens per­da­vi­mas or­ga­ni­zuo­tas ša­lims su­de­ri­nus as­mens fak­ti­nio per­da­vi­mo pro­ce­dū­rą ir da­tą.

JAV par­ei­gū­nai at­vy­ko į Lie­tu­vą pa­siim­ti įta­ria­mo­jo, E.Ri­ma­šaus­ko ke­lio­nės lėk­tu­vu iš­lai­das taip pat dengs už­sie­nio vals­ty­bė.

Anot Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo, E.Ri­ma­šaus­kas kal­ti­na­mas ap­gau­lės bū­du iš „Goog­le“ iš­vi­lio­jęs 23,26 mln. JAV do­le­rių, iš „Fa­ce­book“ – 98,88 mln. JAV do­le­rių.

Ape­lia­ci­nis teis­mas pa­brė­žė ne­ver­ti­nan­tis nu­si­kal­ti­mų ap­lin­ky­bių ir kal­tės įro­dy­mo, o „tu­ri pa­si­ti­kė­ti pra­šy­mą iš­duo­ti as­me­nį pa­tei­ku­sios vals­ty­bės teis­mi­nės ins­ti­tu­ci­jos nu­ro­dy­ta in­for­ma­ci­ja“.

Kal­ti­ni­mus dėl su­kčia­vi­mo, pi­ni­gų plo­vi­mo ir ta­pa­ty­bės va­gys­tės E.Ri­ma­šaus­kui pa­tei­kė JAV Niu­jor­ko Pie­ti­nės apy­gar­dos Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. Už pir­muo­sius du nu­si­kal­ti­mus gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki 20 me­tų.

JAV pra­šy­mu E.Ri­ma­šaus­kas su­lai­ky­tas Lie­tu­vo­je 2017 me­tų ko­vo 16 die­ną ir vi­są lai­ką bu­vo lai­ko­mas su­im­tas.