„Geriausių pasaulio šalių“ indekse Lietuva – 49-oji
Lie­tu­va at­si­dū­rė 49-oje „ge­riau­sių pa­sau­lio ša­lių“ in­dek­so (The Good Coun­try In­dex) vie­to­je. Su­da­rant šį in­dek­są ver­ti­na­mas ša­lies in­dė­lis į pla­ne­tos ir žmo­ni­jos ge­ro­vę. Lat­vi­ja at­si­dū­rė 40-oje, o Es­ti­ja – 39-oje vie­to­je.

Su­da­rant šį in­dek­są ver­ti­na­mos sep­ty­nios sri­tys: kul­tū­ra (in­dė­lis į kul­tū­rą per kū­ry­bi­nių pre­kių pa­slau­gų eks­por­tą, da­ly­va­vi­mas UNES­CO dar­be, vi­zų ap­ri­bo­ji­mai ir spau­dos lais­vė), eko­no­mi­nis kles­tė­ji­mas ir ly­gy­bė (pre­kių mai­nų at­vi­ru­mo ly­gis, ša­lies iš­lai­dos tie­sio­gi­nėms už­sie­nio in­ves­ti­ci­joms ir vys­to­mo­sios pa­gal­bos mas­tas), po­vei­kis ap­lin­kai ir kli­ma­tui (eko­lo­gi­nis pėd­sa­kas, miš­kų at­kū­ri­mas, kenks­min­gų pes­ti­ci­dų eks­por­tas, ang­lies dvi­de­gi­nio iš­me­ti­mas ir ap­lin­kai kenks­min­gų me­džia­gų nau­do­ji­mas), moks­las ir tech­no­lo­gi­jos, svei­ka­ta ir ge­ro­vė, pa­sau­lis ir sau­gu­mas ir in­dė­lis į pa­sau­lio tvar­ką.

Kiek­vie­no­je ka­te­go­ri­jo­je ša­lis ver­ti­na­mas pa­gal pen­kis kri­te­ri­jus re­mian­tis JT sta­tis­ti­ka nuo 2011 me­tų.

In­dek­so pir­mo­je vie­to­je at­si­dū­rė Švei­ca­ri­ja, po ku­rios se­ka Da­ni­ja, Ny­der­lan­dai, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, Suo­mi­ja, Ka­na­da, Pra­ncū­zi­ja, Aus­tri­ja, Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja. Jung­ti­nė­se Vals­ti­jos at­si­dū­rė 21-oje, o Ru­si­ja – 72-oje vie­to­je.